Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Úrad nezaznamenal významné zlepšenie v kľúčových ukazovateľoch likvidity a kapitálovej primeranosti zdravotných poisťovní

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: UDZS/Mrázová

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) pravidelne sleduje finančnú situáciu všetkých troch zdravotných poisťovní. Zdravotné poisťovne poskytli úradu predbežné neauditované účtovné závierky za rok 2022, ktoré sú podrobne zhrnuté v úradnom vestníku (https://www.udzs-sk.sk/wpcontent/uploads/2023/02/VE_2_2023.pdf) a v skratke nižšie.

U zdravotných poisťovní s vykázanou nižšou likviditou v predchádzajúcom roku došlo k miernemu zvýšeniu disponibilných peňažných prostriedkov, zároveň však došlo aj k nárastu záväzkov a nákladov na zdravotnú starostlivosť. Všetky zdravotné poisťovne splnili zákonnú požiadavku na minimálnu výšku vlastného imania. Vlastné imanie sa však v zdravotných poisťovniach Dôvera a Union oproti roku 2021 znížilo, v prípade Dôvery v dôsledku účtovnej straty, v prípade Unionu kvôli vyplateniu dividend v hodnote 4,9 milióna eur. Nárast vlastného imania vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni bol ovplyvnený predovšetkým navýšením základného imania v roku 2022 o 160 miliónov eur. Na základe uvedených predbežných údajov úrad nepredpokladá významné zlepšenie v kľúčových ukazovateľoch likvidity a kapitálovej primeranosti.

Na základe predbežných neauditovaných výkazov bolo poistné v hrubej výške za rok 2022 6,1 miliardy eur, čo predstavuje nárast o 6 % v porovnaní s rokom 2021. Náklady na zdravotnú starostlivosť vzrástli predbežne o 8 %. V roku 2022 vykázali zdravotné poisťovne súhrnne stratu v sume takmer 160 mil. eur. 

Zvýšené náklady na zdravotnú starostlivosť a následná strata sú ovplyvnené viacerými faktormi, a to najmä makroekonomickými zmenami a súvisiacim nárastom cien, väčším objemom poskytnutej zdravotnej starostlivosti, ktorá bola v predchádzajúcom roku z dôvodu pandémie odložená, nekonzistentným prístupom k tvorbe technických rezerv, ako aj netransparentným nastavením úhradových mechanizmov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ktoré vedú k nerovnému financovaniu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Netransparentné nastavenie úhradových mechanizmov sa týka tak ambulantného sektora (https://www.udzs-sk.sk/wp-content/uploads/2023/01/TS_AmbulancieNoHelikopterMoney_30.1.2023.pdf), ako aj nemocníc (https://www.mfsr.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/blogy-uhp/2022/nerovne-financovanie-nemocnic/ ).

Detailnejšie informácie o hospodárení zdravotných poisťovní v roku 2022 zverejní úrad po ukončení auditu účtovných závierok v Správe o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za rok 2022, obdobne ako v minulom roku (https://www.udzs-sk.sk/wp-content/uploads/2022/06/Sprava-o-stave-vykonavania-VZP-za-2021.pdf).


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.