Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Úrad zverejňuje dáta o zistených nedostatkoch a opatreniach z dohľadov z roku 2021

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: UDZS/E. Kováčiková

Úrad v roku 2021 prijal 895 podnetov, ktoré boli riešené výkonom dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Z roku 2020 zostalo nedoriešených a prenieslo sa do roku 2021 spolu 574 podnetov riešených výkonom dohľadu. Z podnetov podaných v roku 2021 úrad uzavrel 325. Priemerné trvanie výkonu dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti bolo v roku 2021 menej ako 5 mesiacov, pričom ide o podnety, na ktoré sa vzťahuje zákonná 9-mesačná lehota. Zákonom stanovená lehota sa týka podnetov prijatých po 01. 05. 2021.

Za kalendárny rok 2021 úrad uložil spolu 134 pokút za nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Výška uložených pokút predstavovala spolu 118 550 eur. Z toho celková výška pokút uložená fyzickým osobám bola 1 850 eur a právnickým osobám predstavovala celkovo 116 700 eur. Za rok 2021 úrad prizval k výkonu dohľadu 142 znalcov.

Novelou zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinnou od 01. 05. 2021 pribudla úradu povinnosť zverejňovať za každý kalendárny rok na svojom webovom sídle údaje o všetkých podnetoch na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, o zisteniach uvedených v predbežnom protokole a záverečnom protokole, avšak bez uvedenia osobných údajov osoby, ktorej práva alebo právom chránené záujmy mohli byť porušené.

Zverejňované sú konkrétne porušenia ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov s uvedením konkrétnych porušení vo vedení zdravotnej dokumentácie, ak sa výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou týka nesprávneho vedenia zdravotnej dokumentácie.

V neposlednom rade úrad informuje o uložených opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov, prijatých opatreniach a ich vyhodnotení, a taktiež uložených pokutách.

Formu a štruktúru uvedených údajov určilo a zverejnilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na svojom webovom sídle.

Všetky vyššie spomínané údaje sú zverejnené na webovom sídle úradu: https://www.udzs-sk.sk/dohlad-nad-zdravotnou-a-osetrovatelskou-starostlivostou/informacie-pre-poskytovatelov-zdravotnej-starostlivosti/statisticke-udaje-za-podania-riesene-vykonom-dohladu-za-rok-2021/

Úrad taktiež pravidelne zverejňuje pokuty uložené pobočkami úradu podľa poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Posledné dáta zverejnené k 31. 12. 2021 sú dostupné v Správe o činnosti úradu za rok 2021 od strany 66.

Zverejnené údaje môžu prispieť aj k edukácii širokej verejnosti.

Z rovnakého dôvodu úrad pravidelne zverejňuje aj kazuistiky, ktoré rozoberajú správne aj nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Ide o výber klinicky zaujímavých prípadov z vykonaných dohľadov na pobočkách úradu po celom Slovensku. Vybrané medicínske prípady riešené úradom a spracované do kazuistík za rok 2021 sú taktiež dostupné na webovej stránke úradu.

Ambíciou úradu pri zverejňovaní výsledkov svojej činnosti je pôsobiť zároveň aj preventívne, aby sa v budúcnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vylúčili rovnaké pochybenia.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.