Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Úrazový príplatok pre COVID-19 Kto má nárok?

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Sociálna poisťovňa

Nárok na úrazový príplatok z dôvodu vzniku ochorenia COVID-19 majú:

 1. Zamestnanci, ktorí sú uznaní počas krízovej situácie za dočasne práceneschopných z dôvodu ochorenia COVID-19 a ktorým zamestnávateľ potvrdí, že ochorenie COVID-19 im vzniklo pri práci, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom.
 2. Fyzická osoba (osoby uvedená v § 17 ods. 2 zákona o sociálnom poistení), ak je počas krízovej situácie uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu ochorenia COVID-19, ktoré vzniklo pri výkone činnosti uvedenej v § 17 ods. 2 zákona o sociálnom poistení, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom ako súčasť tejto činnosti.

Aké sú podmienky vzniku nároku?

K vzniku nároku na úrazový príplatok je potrebné splnenie nasledovných podmienok súčasne:

 1. Zamestnanec alebo fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2 zákona o sociálnom poistení má nárok na úrazový príplatok z dôvodu ochorenia COVID-19 iba vtedy, ak je dočasne práceneschopná z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID-19.
  Z toho vyplýva, že na vznik nároku na úrazový príplatok z dôvodu ochorenia COVID-19 je potrebné, aby bolo toto ochorenie klinicky (testom) potvrdené. Vznik karanténneho opatrenia (karantény) bez následného potvrdenia výskytu ochorenia COVID-19 nie je postačujúce na vznik nároku.
 2. Zamestnávateľ zamestnanca, ktorému vzniklo ochorenie COVID-19 alebo právnická osoba, pre ktorú fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2 zákona o sociálnom poistení vykonávala činnosť, musí na príslušnom tlačive (Oznámenie poistnej udalosti COVID-19) potvrdiť, že k nákaze došlo pri pracovných činnostiach, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom.
  Bez tohto potvrdenia nemôže byť úrazový príplatok z dôvodu vzniku ochorenia COVID-19 priznaný.

Za aké obdobie patrí osobe s ochorením COVID-19 úrazový príplatok?

Po splnení podmienok nároku patrí zamestnancovi alebo fyzickej osobe (uvedenej v § 17 ods. 2 zákona o sociálnom poistení) úrazový príplatok za obdobie, počas ktorého bol dočasne práceneschopný z dôvodu ochorenia COVID-19, najskôr od účinnosti zmeny zákona o sociálnom poistení 21. novembra 2020. Priznanie nároku na úrazový príplatok za obdobie práceneschopnosti spred účinnosti zmeny zákona, t. j. pred 21. novembrom 2020 zákon neumožňuje.

V praxi nastanú situácie, v ktorých je ochorenie COVID-19 potvrdené až po niekoľkých dňoch po dátume začiatku dočasnej práceneschopnosti z dôvodu karanténneho opatrenia (karanténa). V takýchto prípadoch (čiže za predpokladu spätného potvrdenia prítomnosti ochorenia COVID-19) nárok na úrazový príplatok trvá od začiatku dočasnej práceneschopnosti, aj keď táto dočasná práceneschopnosť začala z dôvodu karanténneho opatrenia a nie z dôvodu potvrdeného výskytu ochorenia COVID-19.

Nárok na úrazový príplatok patrí poškodenému od prvého dňa nástupu na karanténnu dočasnú pracovnú neschopnosť, ak sa v nasledovných dňoch potvrdí testom prítomnosť ochorenia COVID-19, najskôr však dňom účinnosti zákona. Tento nárok bude trvať až do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu ochorenia COVID-19. Denná výška úrazového príplatku predstavuje 25 % jeho hrubého denného príjmu. Napr. zamestnanec, ktorý má mesačný príjem 1 000 eur bude mať dennú výšku úrazového príplatku približne 8,2192 eura. Spolu s nemocenským poskytovaným z tohto dôvodu bude teda dostávať približne 80 % hrubého príjmu.

Aká je výška úrazového príplatku z dôvodu ochorenia COVID-19?

 1. Výška úrazového príplatku zamestnanca za každý deň trvania dočasnej práceneschopnosti z dôvodu ochorenia COVID-19 je 25 % denného vymeriavacieho základu (určeného podľa § 84 zákona). V praxi tak denná výška úrazového príplatku predstavuje približne 25 % dennej výšky mzdy zamestnanca.
 2. Výška úrazového príplatku osoby, uvedenej v § 17. ods. 2 zákona o sociálnom poistení, za každý deň trvania dočasnej práceneschopnosti z dôvodu ochorenia COVID-19 je 25 % podielu všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazový príplatok, a čísla 365.

Ako si uplatniť nárok na úrazový príplatok z dôvodu ochorenia COVID-19?

Na uplatnenie si nároku je potrebné, aby zamestnanec alebo osoba (uvedená v § 17 ods. 2 zákona o sociálnom poistení) vyplnili tlačivo tu: Žiadosť o úrazový príplatok COVID-19

Po jej vyplnení ju musí žiadateľ zaslať:

 • a) Ako elektronický dokument (scan vyplnenej žiadosti alebo vyplnený word súbor) mailom na mailovú adresu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne (E-mailové adresy pobočiek) alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (slovensko.sk)
 • b) Vytlačenú a vyplnenú poštou na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne podľa sídla jeho zamestnávateľa (Kontakty a adresy), po skončení práceneschopnosti a povinnej domácej karantény z dôvodu ochorenia COVID-19.

Aké dodatočné formuláre alebo dokumenty sú k uplatneniu nároku na úrazový príplatok z dôvodu ochorenia COVID-19 ešte potrebné?

Okrem zaslania vyplnenej žiadosti o úrazový príplatok z dôvodu ochorenia COVID-19 je potrebné, aby zamestnávateľ alebo právnická osoba, pre ktorú fyzická osoba vykonávala činnosť, zaslala Sociálnej poisťovni vyplnené tlačivo zverejnené tu: Oznámenie poistnej udalosti COVID-19

Bez tohto tlačiva nemôže byť nárok na úrazový príplatok z dôvodu vzniku ochorenia COVID-19 priznaný. 

Fyzická osoba s nárokom na úrazový príplatok z dôvodu vzniku ochorenia COVID-19 (uvedená v § 17 ods. 2 zákona o sociálnom poistení):

 • žiak strednej školy, ktorý utrpel pracovný úraz alebo ktorému vznikla choroba z povolania pri praktickom vyučovaní (podľa osobitného predpisu) a študent vysokej školy, ktorý utrpel pracovný úraz alebo ktorému vznikla choroba z povolania pri praktickej výučbe alebo odbornej praxi (podľa osobitného predpisu),
 • vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktorý utrpel pracovný úraz alebo mu vznikla choroba z povolania pri výcviku alebo pri plnení úloh denného režimu (podľa osobitného predpisu),
 • vojak v zálohe zaradený do aktívnych záloh, ktorý utrpel pracovný úraz alebo mu vznikla choroba z povolania počas pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky,
 • fyzická osoba združená v Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a v iných občianskych združeniach, ktorá utrpela pracovný úraz alebo jej vznikla choroba z povolania pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi ( podľa osobitného predpisu – 41) a člen banského záchranného zboru, ktorý utrpel pracovný úraz alebo mu vznikla choroba z povolania pri činnostiach tohto zboru,
 • fyzická osoba, ktorá na výzvu orgánu verejnej moci alebo veliteľa zásahu a podľa jeho pokynov, prípadne s jeho vedomím osobne pomáha pri havárii, živelnej pohrome a inej mimoriadnej udalosti alebo pri odstraňovaní ich následkov a pri výkone týchto činností utrpela pracovný úraz alebo jej vznikla choroba z povolania,
 • dobrovoľný zdravotník Slovenského Červeného kríža alebo inej právnickej osoby, ktorý utrpel pracovný úraz alebo mu vznikla choroba z povolania pri výkone zdravotníckych služieb pri športovom podujatí alebo spoločenskom podujatí,
 • dobrovoľný člen horskej služby alebo iná fyzická osoba, ktorí na výzvu horskej služby a podľa jej pokynov osobne pomáhali pri záchrannej akcii v teréne a pri výkone tejto činnosti utrpeli pracovný úraz alebo im vznikla choroba z povolania. 

Zdroj: https://www.socpoist.sk/urazovy-priplatok-pre-covid-19/69113s


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.