Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Uskutoční sa spoločné zasadnutie Sekcie zdravotníctva a Sekcie sociálnych vecí a marginalizovaných komunít Rady ZMOS

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ZMOS

Podpredseda Sekcie zdravotníctva Rady ZMOS Radoslav Vazan zvolal online zasadnutie Sekcie zdravotníctva aj za účasti predsedníčky Sekcie sociálnych vecí a marginalizovaných komunít Boženy Kováčovej a jej členov a predsedu Komory miest Jozefa Božíka na štvrtok 18. mája 2023. Na zasadnutí sekcie sa zúčastnia aj zástupcovia platformy ZMOS pre optimalizáciu siete nemocníc (Kráľovský Chlmec, Myjava ,Revúca, Svidník a Snina). Zasadnutie sekcie sa uskutoční online formou.

Po schválení programu zasadnutia sekcie sa zúčastnení budú venovať dopadu zákona č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj Vyhláška  č. 316/2022 Z. z.  o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti na samosprávy. K tejto téme prijal pozvanie na zasadnutie prezident Asociácia nemocníc Slovenska a riaditeľ NsP Bardejov Marián Petko.

Ďalším plánovaným bodom rokovania sekcie bude dostupnosť ambulantnej lekárenskej starostlivosti v mestách a obciach za účasti výkonnej riaditeľky Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) Nadi Trenčanskej Bedušovej. Členovia sekcií a pozvaní hostia sa budú venovať rozpracovaným prioritám 34. snemu ZMOS, ktorý sa uskutoční 23. a 24. mája 2023 v Bratislave, pre oblasť zdravotníctva a sociálnych vecí.  Ďalšími témami zasadnutia bude informácia pre členov o vzniku platformy ZMOS pre oblasti dopadu stratifikácie nemocníc na územie a informácia k realizovanému prieskumu ZMOS vo veci komunitných plánov.

Sekcie Rady ZMOS sú odborné, metodické a iniciatívne orgány Rady ZMOS pre oblasť spravidla identickú s pôsobnosťou ústredného orgánu štátnej správy. Ich členmi sú odborníci z radov primátorov a starostov - členov Rady ZMOS a odborníci z príslušnej oblasti. Na základe potrieb praxe zaujímajú stanoviská k návrhom zákonov v rámci pripomienkového konania, pripravujú námety na legislatívne zmeny a návrhy koncepčných materiálov pre výkon samosprávnych činností. Zúčastňujú sa na odborných rokovaniach s predstaviteľmi ústredných orgánov štátnej správy a s ďalšími domácimi i zahraničnými odborníkmi pri príprave koncepčných zámerov, týkajúcich sa miest a obcí, napĺňajú úlohy schválené snemom a snemu predkladajú správu o ich plnení. 

Členovia Sekcie sociálnych vecí a marginalizovaných komunít TU a členovia Sekcie zdravotníctva TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.