Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Usmernenie lekárov všeobecnej zdravotnej starostlivosti s vykazovaním ošetrovného a nemocenského v súvislosti s ochorením, kontaktom (izoláciou/karanténou) alebo špecifickou okolnosťou

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Sociálnou poisťovňou vydalo usmernenie pre VLD a VLDD ku vykazovaniu PN v súvislosti s COVID-19, platné od 21. septembra 2020.

V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy nového koronavírusu SARS-CoV-2, spôsobujúceho ochorenie COVID-19 sa práceneschopnosť (ďalej len „PN“) a ošetrenie člena rodiny (ďalej len „OČR“) vykazuje nasledovným spôsobom:

  1. OŠETROVNÉ V súvislosti so začiatkom nového školského roka 2020/2021 odporúčame vychádzať z Usmernenia lekárov všeobecnej zdravotnej starostlivosti o deti a dorast k vykazovaniu ošetrovného (OČR), ktoré by malo byť po prerokovaní medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR aktualizované na webovej stránke https://standardnepostupy.sk/.
  2. NEMOCENSKÉ Na účely eliminácie šírenia nákazy COVID 19 boli prijaté postupy, ktoré sa uplatňujú pri podozrení na infekciu (suspektná osoba z infekcie alebo priamy kontakt s chorou laboratórne diagnostikovanou osobou) COVID 19 alebo pri stanovenej diagnóze infekcie COVID 19 za splnenia nasledovného: PN vystavíte osobe, ktorej bola nariadená karanténa alebo izolácia RÚVZ (pacientovi, ktorému bola nariadená karanténa z dôvodu podozrenia alebo potvrdenia ochorenia COVID-19 resp. infekcie SARS-CoV-2) podľa zverejnenia na webovej stránke https://www.standardnepostupy.sk/ineusmernenia/.

Na Potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti lekár (ďalej len „potvrdenie PN“) krížikom vyznačí kolónku „Karanténne opatrenie“. Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7310/2020 všetkým osobám, ktoré od 18. septembra 2020 od 9.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. V prípade, že negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 neobdržia a priebeh izolácie v domácom prostredí je bezpríznakový, táto sa končí dňom dovŕšenia jej 10. dňa. Okrem povinnej registrácie bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky na webe http://korona.gov.sk/ehranica je osoba povinná sa podrobiť laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19, a to najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí.

Po dobu domácej izolácie sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti. Alternatívou k uvedeným povinnostiam registrácie a izolácie v domácom prostredí je schopnosť preukázať sa po vstupe na územie Slovenskej republiky negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín. V prípade osôb, ktoré od 18. septembra 2020 od 9.00 hod. vstúpili na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je členom EÚ, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Okrem povinnej registrácie bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky na webe http://korona.gov.sk/ehranica je osoba povinná sa podrobiť laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Po dobu domácej izolácie sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti. Všetkým uvedeným osobám, ktoré od 18. septembra 2020 od 9.00 hod. vstúpili na územie SR, vrátane osôb, ktoré s takouto osobou žijú v spoločnej domácnosti, vystavia poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria, potvrdenie PN z dôvodu karantény pre COVID-19, ak o to tieto osoby požiadajú. Pred vystavením PN z uvedeného dôvodu sa dané osoby musia svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (vrátane regionálneho úradu verejného zdravotníctva) hlásiť telefonicky alebo elektronicky.

Vyššie uvedené povinnosti sa nevzťahujú na osoby, ktoré za predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajinu uvedenú v Prílohe č. 1 opatrenia ÚVZ SR č. OLP/7310/2020. Ostatné výnimky sú stanovené v spomínanom opatrení.

Nerešpektovanie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 56 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 1659 eur. V prípade vystavenia potvrdenia PN z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie, ako diagnózu uvediete diagnózu č. U07.2 – podozrenie z infekcie COVID-19. V situácii ak sa jedná o pacienta s laboratórne potvrdenou infekciou SARS-CoV-2/ COVID-19 uvediete diagnózu č. U07.1 - potvrdená infekcia COVID-19. Zároveň požiadate pacienta o telefónne číslo a zapíšete ho na viditeľné miesto na potvrdení PN.

Ako dátum začiatku PN uvediete dátum začiatku nariadenia karantény/izolácie alebo začiatku karantény pri návrate z cudziny. Potvrdenie PN môžete vystaviť aj na základe telefonického alebo e-mailového vyžiadania pacientom. Pacient si NECHODÍ po potvrdenie PN, ani ho nikam neodnáša v prípade, ak vás navštívil v ambulancii. Tiež ho nenosí zamestnávateľovi. Vystavenie potvrdenia PN oznámi pacient zamestnávateľovi telefonicky alebo e-mailom. Bez ohľadu na chýbajúci podpis pacienta (z epidemiologických dôvodov) lekár zašle spolu II., IIa a III. diel potvrdenia PN pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta výkonu práce lekára.

Na tento účel môže využiť špeciálnu schránku pobočky Sociálnej poisťovne. Lekár si má viesť excelovský zoznam o vystavených potvrdeniach PN pre prípad rýchleho preverenia. Lekár vystavenie potvrdenia PN uvedie aj do zdravotnej dokumentácie. Tlačivo Preukaz o trvaní PN (ďalej len „preukaz“) tých pacientov, ktorých dočasná pracovná neschopnosť bola uznaná z dôvodu karanténneho opatrenia/izolácie, zašle ošetrujúci lekár do Sociálnej poisťovne, taktiež l. a IV. diel potvrdenia PN pri ukončení PN. Ak je na potvrdení PN uvedené telefónne číslo pacienta, bude Sociálna poisťovňa kontaktovať pacienta a spíše s ním žiadosť o výplatu nemocenskej dávky. Ak telefónne číslo nie je uvedené, musí Sociálnu poisťovňu kontaktovať pacient telefonicky alebo mailom za účelom výplaty nemocenskej dávky. Postup pri vydávaní potvrdenia PN z iných dôvodov ako v súvislosti s karanténou/izoláciou pri COVID-19 je štandardný.

Pri uznaní PN z iného dôvodu ako z dôvodu karanténneho opatrenia/izolácie pri COVID-19 odovzdá lekár I., II. a IIa. diel potvrdenia PN priamo pacientovi, ktorý odovzdá IIa. diel zamestnávateľovi a II. dielom si uplatní nárok na nemocenské v Sociálnej poisťovni. Pri ukončení PN odoberie lekár pacientovi I. diel potvrdenia PN a odovzdá mu IV. diel potvrdenia PN, ktorý pacient predloží zamestnávateľovi/Sociálnej poisťovni. I. a III. diel potvrdenia PN zasiela lekár Sociálnej poisťovni. Preukaz odovzdá lekár pacientovi, ktorý ho zašle zamestnávateľovi/Sociálnej poisťovni. V prípade nedodržania tohto postupu zo strany lekárov bude potvrdenie PN, resp. jeho diely a preukaz, vrátené lekárovi. Tieto postupy sa majú uplatňovať od 12.3.2020 na území Slovenskej republiky len vo vzťahu k dočasnej pracovnej neschopnosti súvisiacej s karanténnym opatrením/izoláciou pre COVID-19.

Ak po uplynutí obdobia, na ktoré bola určená karanténa/izolácia, pacient nemá známky ochorenia, ani nie je pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19, dôvod na trvanie karanténnej dočasnej pracovnej neschopnosti zaniká a dočasnú pracovnú neschopnosť lekár ukončí. To neplatí, ak existuje iný medicínsky dôvod na jej trvanie aj po uplynutí karantény. V takom prípade zmenu diagnózy ošetrujúci lekár zaznamená do zdravotnej dokumentácie a zmenu dôvodu trvania vrátane dátumu tejto zmeny uvedie na tlačive Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti.

Kedy nie je dôvod uznať PN Na základe § 250b ods. 6 Zákonníka práce v znení zákona č. 66/2020 Z. z . ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa. To znamená, že ak sú preventívne uzatvorené školy, predškolské zariadenia a zariadenia sociálnej starostlivosti, alebo akékoľvek iné prevádzky (napr. prevádzky maloobchodu, rekreačných zariadení, kultúrnych zariadení, obchodných domov) na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, ktorým bolo z dôvodu nariadenia mimoriadnej situácie nariadené uzatvorenie vymedzených inštitúcii a prevádzok - ide jednoznačne o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, kedy zamestnancovi patrí náhrada mzdy - nie je dôvodné uznanie dočasnej pracovnej neschopnosti.

Ak sú uzatvorené prevádzky len na základe vlastného rozhodnutia zamestnávateľa – jednoznačne ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, kedy zamestnancovi patrí náhrada mzdy - nie je dôvodné uznanie dočasnej pracovnej neschopnosti. V prípade zmeny okolností manažmentu a koordinácie opatrení pre zabránenie epidémie COVID-19 budú tieto postupy v spolupráci so Sociálnou poisťovňou a MPSVR SR bezodkladne upravené. Z tohto dôvodu odporúčame pravidelné sledovanie webovej stránky https://standardnepostupy.sk/ a webovej stránky Sociálnej poisťovne https://www.socpoist.sk/. Upozornenie: používanie kódov U07.1 - potvrdená infekcia COVID-19 alebo U07.2 podozrenie z infekcie COVID-19 môžete použiť aj v prípade, ak Váš informačný systém nebol ešte prekonfigurovaný.

V takomto prípade uvidíte tieto kódy ako „nepokrytý kód U07.1 a nepokrytý kód U07.2“. Prechodne ich aj v tomto formáte bude Sociálna poisťovňa akceptovať. NCZI je upovedomené o prijatí tohto usmernenia v súvislosti s nadväznosťou na príslušný Štandardný postup pre rýchle usmernenia klinického manažmentu detských a dospelých pacientov s novým koronavírusom 2019 (COVID-19) a jeho prílohu č. 4

Zdroj: https://www.health.gov.sk/?covid-19-metodicke-usmernenia


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.