Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

V ktorých okresoch budú môcť všeobecní lekári a pediatri požiadať o nenávratnú finančnú podporu na zriadenie ambulancie

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctvo v rámci prebiehajúcej reformy všeobecnej ambulantnej starostlivosti zverejnilo na svojom webovom sídle výsledky vyhodnotenia stavu verejnej minimálnej siete všeobecných lekárov a primárnych pediatrov prvýkrát podľa nových pravidiel a zoznam okresov a obcí s alokovaným finančným príspevkom.

Nový spôsob definuje sieť na úrovni okresu a nie na úrovni kraja, tak ako to bolo stanovené v pôvodnom normatíve z roku 2008. Potrebný počet lekárskych miest je stanovený optimálne a nie ako minimálny počet. Nová sieť je definovaná dynamicky, to znamená, že každoročný spôsob výpočtu potrebného počtu lekárov reaguje na demografické zmeny v populácii. Pre každý okres je stanovená potrebná kapacita a zároveň vyčíslený počet neobsadených resp. chýbajúcich lekárskych miest.
 

Vybrané súhrnné údaje z vyhodnotenia ukazujú, že sieť všeobecných lekárov pre dospelých zabezpečuje 2 404 všeobecných lekárov, kde súčet ich úväzkov predstavuje 2 071 lekárskych miest. Priemerný vek všeobecných lekárov je na úrovni 57 rokov a 41% z nich je vo veku 63 a viac rokov.

Sieť primárnych pediatrov zabezpečuje v súčasnosti 1 216 lekárov, kde súčet ich úväzkov predstavuje 993 lekárskych miest. Priemerný vek pediatrov je na úrovni 59 rokov a 48% z nich je vo veku 63 a viac rokov.
 
Na základe výsledkov vyhodnotenia stavu siete na Slovensku chýba 400 všeobecných lekárov pre dospelých a 223 primárnych pediatrov.
Klasifikácia okresov zaraďuje okresy do jedného zo 4  stupňov podľa miery ohrozenia na základe troch parametrov klasifikácie (miestna dostupnosť, kapacitná priepustnosť a veková štruktúra lekárov). Mapy klasifikácie okresov sú kľúčovou vstupnou informáciou úspešnej adresnosti motivačných opatrení. Cieľom je smerovať stimuly do okresov, ktoré sú najkritickejšie z pohľadu nedostatku všeobecných lekárov.
 

Mapa klasifikácie okresov 2022 – všeobecné lekárstvo

Medzi najviac kriticky nedostatkové okresy v odbornosti všeobecné lekárstvo patria okresy Považská Bystrica, Zlaté Moravce, Krupina a Poltár.

Mapa klasifikácie okresov 2022 - pediatria

Medzi najviac kriticky nedostatkové okresy v odbornosti pediatria patria okresy Krupina, Veľký Krtíš, Gelnica a Malacky.
 
Jedným z prvých opatrení na podporu a stabilizáciu všeobecnej ambulantnej starostlivosti je aj nenávratný finančný príspevok na zriadenia ambulantnej praxe. Opatrenie je financované z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti v rámci Komponentu 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť vo výške 10 miliónov eur so začiatkom čerpania v roku 2022.  Cieľom je podporiť vznik 170 všeobecných ambulancií.
 
Do zoznamu okresov a obcí s alokovaným príspevkom na najbližšie obdobie boli na základe zverejnenej metodiky zaradené najviac ohrozené okresy.  Ministerstvo tvorilo zoznam v spolupráci so samosprávnymi krajmi, ktoré v rámci okresov určili konkrétne obce s alokovaným príspevkom s cieľom zvýšenia adresnosti tohto opatrenia. Okrem názvu obce, má uchádzač k dispozícii aj informácie o výhodách, ktoré daná obec ponúka. Napríklad, o možnosť nového lekára využiť priestory obce na zriadenie ambulancie, získať zvýhodnené nájomné alebo bývanie ponúkané obcou.
Výška príspevku na úrovni obce bude 60 tisíc eur a na úrovni okresu 50 tisíc eur vyplácaných v štyroch častiach v priebehu dvanástich mesiacov. Podmienky oprávnenosti žiadateľov ako aj podmienky vyplácania príspevku upravuje zákon č. 578/2004 Z. z. (§ 6e).
 
O príspevky sa budú môcť uchádzať aj lekári, ktorí ešte nezískali povolenie na prevádzkovanie ambulancie. Cieľom príspevku je navigovať uchádzačov o príspevok do oblastí, kde je najväčšia potreba a teda ovplyvniť ich rozhodovanie v čase pred vydaním povolenia, ktoré sa spája už s konkrétnym miestom prevádzkovania ambulancie. Zároveň sa môžu  o príspevky okrem nových lekárov uchádzať aj existujúci poskytovatelia, ktorí plánujú zriadiť a prevádzkovať všeobecnú ambulanciu, pokiaľ za všeobecného lekára alebo pediatra, ktorého plánujú zamestnať, preukážu splnenie rovnakých podmienok ako v prípade nového lekára žiadateľa.
 
Cieľom príspevku je odstrániť niektoré bariéry, ktoré odrádzajú mladých lekárov stať sa všeobecnými lekármi. Okrem nízkeho kompetenčného statusu všeobecného lekára predstavuje ďalšiu z prekážok aj finančné preklenutie obdobia tvorby kapitačného kmeňa, to znamená obdobia do uzavretia zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s dostatočným počtom poistencov, aby príjmy od zdravotných poisťovní pokryli každomesačné náklady začínajúceho lekára.
Zoznam bude ministerstvo vydávať každoročne najneskôr do 31. júla, kde po vyhodnotení stavu siete a klasifikácii okresov na daný rok znova určí najkritickejšie okresy a počet príspevkov na nové obdobie.  
 
O príspevok bude možné požiadať dňom zverejnenia výzvy, s plánovaným termínom v mesiaci august. Od momentu zverejnenia výzvy budú môcť uchádzači zaslať ministerstvu oficiálnu žiadosť o príspevok. Formulár žiadosti spolu s ďalšími potrebnými dokumentmi budú zverejnené na webovom sídle ministerstva zdravotníctva.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.