Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu protidrogových aktivít pre rok 2021 (ďalej len „výzva“) sa zverejňuje podľa § 5 ods. 8 písm. c) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

1. Komplexné právne predpisy, upravujúce poskytovanie dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), ktorý je dostupný na webovej stránke ministerstva.

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“), ktorý je dostupný na webovej stránke ministerstva.

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktorý je dostupný na webovej stránke ministerstva.

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý je dostupný na webovej stránke ministerstva.

Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý je dostupný na webovej stránke ministerstva.

Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je dostupný na webovej stránke ministerstva.

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorý je dostupný na webovej stránke ministerstva.

Zákon 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorý je dostupný na webovej stránke ministerstva.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. augusta 2020, ktorým sa ustanovujú kritéria a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré je dostupné na webovej stránke ministerstva.ň

Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon proti byrokracii“), ktorý je dostupný na webovej stránke ministerstva.

Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri trestov“), ktorý je dostupný na webovej stránke ministerstva.

Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je dostupný na webovej stránke ministerstva.

Vyhláška č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (ďalej len „katastrálny zákon“), ktorý je dostupný na webovej stránke ministerstva.

2. Schválený rozpočet na dotácie z kapitoly ministerstva na rok 2021 a predpoklad na nasledujúce dva roky.

Rozpočet ministerstva na rok 2021 300 000,00 €
Rozpočet ministerstva na rok 2022 500 000,00 €
Rozpočet ministerstva na rok 2023 500 000,00 €

3. Postup pri podávaní žiadosti o poskytnutie dotácie

Výzvu zverejní Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na webovej stránke www.health.gov.sk (v časti Projekty a výzvy – Protidrogová politika – Dotačná podpora) umiestnenú v ľavej časti webovej stránky).

Výzva obsahuje:

 • termín, do ktorého možno predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie,
 • spôsob predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie,
 • základný cieľ projektu,
 • formulár žiadosti v elektronickej podobe,
 • disponibilný objem zdrojov na výzvu,
 • najvyššiu a najnižšiu výšku jednej dotácie,
 • spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí
 • termín postupu vyhodnocovania žiadostí,
 • zloženie komisie,
 • návrh zmluvy o poskytnutí dotácie.

4. Termín, do ktorého možno predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie je do 19.9.2021.

5. Spôsob predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie

a)

Žiadateľ predkladá kompletnú dokumentáciu v listinnej podobe, v slovenskom jazyku a to jedenkrát originál žiadosti, podpísaný štatutárnym zástupcom žiadateľa, spolu so všetkými povinnými prílohami, a jedenkrát kópia žiadosti bez identifikácie žiadateľa, bez povinných príloh a jedenkrát zálohované na CD nosiči alebo USB kľúči (scan ani PDF formát nie sú prípustné). Kópia bez identifikácie sa predkladá v podobe, ktorá neumožňuje priamu identifikáciu žiadateľa (v žiadosti, popise a štruktúrovanom rozpočte nesmú byť viditeľné identifikačné znaky žiadateľa, adresa, podpis a pečiatka). Originál žiadosti vrátane príloh ako aj kópia žiadosti bez príloh majú byť zviazané jednotlivo hrebeňovou väzbou, aby nebolo možné vkladať alebo vyberať jednotlivé časti dokumentácie. Za hrebeňovú väzbu sa nebudú považovať zakladače (šanóny) s euroobalmi alebo inou väzbou. Strany musia byť očíslované.

b)

Žiadosť o poskytnutie dotácie spolu s predpísanými prílohami žiadateľ predkladá poštou alebo osobne. Lehota na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie začína plynúť dňom zverejnenia výzvy a končí sa dňom uvedeným vo výzve na ukončenie predkladania žiadostí. Ak žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie dotácie danou na poštovú prepravu, rozhoduje dátum uvedený na poštovej podacej pečiatke na obálke žiadosti. Ak žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie dotácie osobne, rozhoduje dátum uvedený na pečiatke podateľne ministerstva na obálke žiadosti.
Obálky alebo balíky doručené a zaregistrované podateľňou ministerstva po termíne nebudú hodnotené vôbec a budú na požiadanie vrátené organizácii, ktorá žiadosť o poskytnutie dotácie odoslala (podateľňa ministerstva prijíma poštu v pracovné dni v čase pondelok – štvrtok od 08.00-15.00 h, piatok od 08.00-14.00 h, prízemie, č. dverí 5).

Žiadosť o poskytnutie dotácie, vrátane jej príloh, musí byť doručená spolu v jednej zalepenej obálke, ktorá bude zrozumiteľne a viditeľne označená slovami:

„Verejná výzva – podpora protidrogových aktivít 2021, NEOTVÁRAŤ.“

a adresovaná na:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava

Obsah obálky

 1. žiadosť o dotáciu – 1x originál s identifikáciou žiadateľa (žiadosť, popis projektu, štruktúrovaný rozpočet ) spolu s povinnými prílohami,
 2. žiadosť o dotáciu – 1x kópia bez identifikácie žiadateľa (žiadosť, popis projektu, štruktúrovaný rozpočet) a bez ostatných povinných príloh,
 3. CD nosič alebo USB kľúč (žiadosť, popis projektu, štruktúrovaný rozpočet s identifikáciou žiadateľa aj bez identifikácie žiadateľa).

c)

V prípade dôležitých oznamov zo strany žiadateľa, týkajúcich sa zmien v jeho predloženej žiadosti počas hodnotiaceho procesu sa môže komunikácia realizovať výlučne elektronickou poštou, na emailovej adrese: dotaciePPA@health.gov.sk.

6. Základný cieľ projektu

Cieľom poskytovania dotácií je finančná podpora programov, aktivít, inovatívnych prístupov a tiež snaha zachovať kontinuitu realizovaných aktivít a iniciatív v protidrogovej oblasti, ktoré majú obsiahnuť oblasť prevencie drogových závislostí, oblasť liečby drogových závislostí a oblasť resocializácie drogovo závislých osôb.

Poznámka: (Z dôvodu, že nie je ustálená epidemiologická situácia na Slovensku, v súvislosti s ochorením COVID-19, MZ SR nebude v roku 2021 ministerstvo podporovať projekty s plošným organizovaním hromadných podujatí (vrátane akcií na školách, kultúrne podujatia, športové podujatia, vzdelávanie), t.j. tam kde hrozí veľká koncentrácia ľudí, a to v záujme ochrany verejného zdravia na Slovensku:

Prioritne určené oblasti pre rok 2021:

1. Preventívne programy so zameraním na dlhodobú a systematickú prácu s deťmi a mládežou s protidrogovou tematikou.
2. Programy a aktivity zamerané na odborne garantovanú liečbu, harm-reduction, a resocializáciu.
3. Nákup materiálneho a technického vybavenia na realizáciu aktivít a činností v protidrogovej oblasti.
4. Zmenu stavby alebo stavebnú úpravu zariadení určených na prevenciu, liečbu alebo resocializáciu drogovo závislých osôb.
5. Odborné stretnutia pracovníkov pôsobiacich v drogovej problematike (odborných fór a diskusií k drogovej problematike).
6. Šírenie protidrogovej osvety pomocou masovokomunikačných technológií.

7. Formulár žiadosti v elektronickej podobe

Vzor formulárov v elektronickej podobe pre podanie žiadosti:

a) Žiadosť o poskytnutie dotácie (nepodnikateľ) – príloha č. 2 tejto výzvy,
b) Žiadosť o poskytnutie dotácie (podnikateľ) – príloha č. 3 tejto výzvy,
c) Žiadosť o poskytnutie dotácie (právnická osoba) – príloha č. 4 tejto výzvy,
d) Popis k projektu – príloha č. 5 tejto výzvy,
e) Štruktúrovaný rozpočet k žiadosti - príloha č. 6 tejto výzvy,
f) Formuláre na vyžiadanie výpisu z registra trestov zákona o registri trestov – príloha č. 7 tejto výzvy,
g) Formulár na vyžiadanie výpisu z listu vlastníctva katastrálneho zákona – príloha č. 8 tejto výzvy.

8. Disponibilný objem zdrojov na danú výzvu

Objem finančných prostriedkov alokovaných pre poskytnutie dotácií na podporu protidrogových aktivít v programe 0790203 – Ochrana zdravia v rozpočtovom roku 2021 je 300 000,00 EUR.

9. Najvyššia a najnižšia výška jednej dotácie

Najvyššia výška je 50.000,00 EUR.
Najnižšia výška je 5.000,00 EUR.

10. Podmienky poskytnutia dotácie

Dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. l) zákona o dotáciách možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba.

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ak preukáže, že má na financovanie projektu, na ktorý sa dotácia požaduje zabezpečené krytie nákladov z iných zdrojov najmenej vo výške 5% z celkového rozpočtu projektu.

Kompletná žiadosť o poskytnutie dotácie, ktorú žiadateľ predkladá, pozostáva z povinných náležitostí a to:

I. žiadosť o poskytnutie dotácie - uverejnená v prílohe č. 2 až 4 tejto výzvy,
II. povinné prílohy (podľa zákona o dotáciách a zákona o rozpočtových pravidlách):

a) originál alebo úradne overená kópia popisu k projektu, na ktorý sa dotácia požaduje, nie staršieho ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu – (príloha č. 5 tejto výzvy),
b) originál alebo úradne overená kópia štruktúrovaného rozpočtu projektu, nie staršieho ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu – (príloha č. 6 tejto výzvy),
c) originál alebo úradne overená kópia dokladu, ktorý identifikuje štatutárny orgán žiadateľa, ak údaje v ňom obsiahnuté nie je možné získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, nie staršieho ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu,
d) doklad o zabezpečení financovania projektu z iných zdrojov - vlastné zdroje sa preukazujú originálom alebo úradne overenou kópiou čestného vyhlásenia, že žiadateľ poskytne v prípade podpory projektu 5% z celkových nákladov na projekt a iné zdroje sa preukazujú napr. písomným záväzkom/prísľubom tretej strany (iný sponzor, mesto, obec), že poskytne na konkrétny projekt a konkrétnu aktivitu, konkrétnu finančnú čiastku),
e) originál čestného vyhlásenia žiadateľa, že má žiadateľ vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
f) originál alebo úradne overená kópia potvrdenia príslušného konkurzného súdu, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku; nie starším ako tri mesiace; táto povinnosť sa nevzťahuje na žiadateľa, ktorý je subjektom verejnej správy a fyzickej osoby – nepodnikateľa,
g) originál čestného vyhlásenia žiadateľa, že voči žiadateľovi nie je vedený výkon rozhodnutia, táto povinnosť sa nevzťahuje na žiadateľa, ktorý je subjektom verejnej správy,
h) originál alebo úradne overená kópia potvrdenia inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,
i) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10, ods. 4, písm. a) alebo písm. b) zákona o registri trestov si ministerstvo na základe údajov žiadateľa vyžiada. V prípade súhlasu je potrebné vyplniť formulár so súhlasom, ktorý žiadateľ vytlačí, podpíše a priloží k žiadosti. V prípade, že žiadateľ nesúhlasí s poskytnutím údajov na získanie výpisu z registra trestov fyzickej osoby - nepodnikateľa alebo právnickej osoby tento výpis je potrebné si vyžiadať individuálne a doložiť ho k predkladanej žiadosti o dotáciu - (príloha č. 7 tejto výzvy),
j) potvrdenie, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) – si poskytovateľ overí prostredníctvom dostupného registra partnera verejného sektora, ktorým disponuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Dňa 1.12.2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a tiež zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Od uvedeného termínu žiadatelia o dotáciu nepredkladajú ako súčasť žiadosti o dotáciu potvrdenie o vysporiadaní daňových a finančných vzťahov, potvrdenie Sociálnej poisťovne, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a potvrdenie každej zdravotnej poisťovne (Union zdravotná poisťovňa a.s., Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., a Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.), že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie. Poskytovateľ si uvedené potvrdenia získa z informačného systému www.oversi.gov.sk.

III. Ak žiadateľ žiada dotáciu na zmenu stavby alebo stavebnú úpravu podľa § 2 ods. 3 písm. g) zákona o dotáciách prílohou k žiadosti sú okrem vyššie uvedených dokladov aj:

a) údaje pre overenie listu vlastníctva podľa § 60, ods. 3 katastrálneho zákona si ministerstvo na základe údajov žiadateľa vyžiada. V prípade súhlasu je potrebné vyplniť formulár so súhlasom, ktorý žiadateľ vytlačí, podpíše a priloží k žiadosti. V prípade, že žiadateľ nesúhlasí s poskytnutím údajov na získanie výpisu z listu vlastníctva tento výpis je potrebné si vyžiadať individuálne a doložiť ho k predkladanej žiadosti - (príloha č. 8 tejto výzvy),
b) čestné vyhlásenie žiadateľa alebo úradne overená kópia čestného vyhlásenia žiadateľa, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti, že nezmení vlastnícke právo k nehnuteľnosti najmenej po dobu desiatich rokov odo dňa odovzdania stavby do užívania,
c) čestné vyhlásenie žiadateľa alebo úradne overená kópia čestného vyhlásenia žiadateľa, že dokončenú stavbu alebo zrekonštruovanú stavbu bude využívať na účel, na ktorý mu bola poskytnutá dotácia, najmenej po dobu desiatich rokov od dokončenia alebo rekonštrukcie stavby,
d) písomný súhlas alebo úradne overená kópia písomného súhlasu všetkých vlastníkov nehnuteľnosti so stavebnými úpravami, ak žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti,
e) právoplatné stavebné povolenie alebo úradne osvedčená kópia právoplatného stavebného povolenia alebo doklad o ohlásení stavy príslušnému stavebnému úradu alebo úradne osvedčená kópia dokladu o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu.

Vyššie uvedené doklady nesmú byť staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu.

Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi:

1. na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
2. na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
3. ktorý bol právoplatne odsúdený za trestný čin proti majetku alebo za iný úmyselný trestný čin,
4. na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,
5. na úhradu nájomného podľa zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci,
6. na majetkovú účasť v inej právnickej osobe alebo na založenie alebo zriadenie inej právnickej osoby ako rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie.

Oprávnený žiadateľ môže predložiť na základe vyhlásenej výzvy a v uvedenom programe v príslušnom kalendárnom roku len jednu žiadosť o poskytnutie dotácie, v ktorej nesmie spájať viac nesúvisiacich aktivít.

11. Spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí

Každá žiadosť musí byť podaná v súlade s touto výzvou.
Žiadosti vyplnené na inom alebo modifikovanom formulári ako je predpísaný, prípadne nekompletné žiadosti, budú posúdené ako dočasne nespĺňajúce kritériá formálneho hodnotenia.
Žiadateľ bude o tejto skutočnosti informovaný, výzva na odstránenie nedostatkov bude zaslaná výlučne elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú žiadateľom v žiadosti, kde žiadateľ bude vyzvaný na doručenie prepracovanej resp. doplnenej žiadosti do 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia e-mailu. Lehota na doplnenie žiadosti začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni doručenia e-mailu. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
V prípade, ak žiadateľ nedoručí v stanovenej lehote prepracovanú žiadosť, resp. nedoplní chýbajúce dokumenty v žiadosti v stanovenej lehote, žiadosť nebude hodnotená, o čom bude písomne informovaný.

Upozorňujeme žiadateľov, že komunikácia zo stany ministerstva ohľadne odstránenia nedostatkov v predloženej žiadosti bude prebiehať výlučne elektronicky – e-mailom, a preto dbajte na to, aby ste v žiadosti uviedli funkčnú e-mailovú adresu a zároveň počas výzvy pravidelne kontrolovali obsah e-mailovej schránky.

Ministerstvo je oprávnené bez konzultácie so žiadateľom:

 - doplniť čiastočne chýbajúce identifikačné údaje žiadateľa, ak je z ostatných priložených dokumentov nespochybniteľné o akého žiadateľa ide,
- zaokrúhliť finančné údaje v centoch na celé eurá,
- opraviť nesprávny výpočet povinnej minimálnej výšky vlastných zdrojov alebo iných zdrojov žiadateľa, tak, aby sa dosiahla výzvou požadovaná hodnota,
- upraviť výšku finančných údajov uvádzaných v tis. eurách na eurá,
- upraviť znenie účelu dotácie, ak je zo žiadosti alebo zdôvodnenia jasné, čo žiadateľ požaduje, alebo ak jeho formulácia uvedená v žiadosti by mohla spôsobovať omyl,
- opraviť matematické chyby a doplniť chýbajúce súčty na základe čísiel uvedených v rozpočte výdavkov financovaných z dotácie,
- upraviť názov aktivity/projektu.

Dôvody odmietnutia žiadosti:

- žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná po termíne uvedenom v tejto výzve,
- projektové aktivity nenapĺňajú základný cieľ a prioritne určené oblasti na rok 2021,
- žiadosť o poskytnutie dotácie podal neoprávnený subjekt (t.j. na aktivity, na ktoré žiadateľ žiada finančné prostriedky nemá organizácia v predmete činnosti),
- projekt alebo jeho časť bude realizovaný v inom ako v príslušnom rozpočtovom roku, na ktorý sa dotácia požaduje,
- čestné vyhlásenia žiadateľa predložené k žiadosti sa ukázali ako nepravdivé,
- žiadosť o poskytnutie dotácie má formálne nedostatky aj po uplynutí lehoty na ich odstránenie podľa bodu 11 tejto výzvy.

12. Termín postupu vyhodnocovania žiadostí

Termín na vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie je najneskôr do 10.11.2021.

13. Zloženie komisie

Výberovým a hodnotiacim orgánom je Komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie zriadená Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorej zloženie a činnosť upravuje Štatút uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 29. júna 2012, čiastke 17-19, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy a Dodatok č. 1/2015 k Štatútu Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 19. júna 2015, čiastke 4-5, ktorý tvorí prílohu č. 1A tejto výzvy a Dodatok č. 2/2015 k Štatútu Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 13. augusta 2015, čiastke 8-9. Kritériá na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie sú uvedené v prílohe č. 1C tejto výzvy.

14. Zoznam schválených žiadostí a dôvod ich schválenia

Zoznam schválených žiadostí vrátane dátumu ich schválenia, účelu a výšky žiadanej a poskytnutej dotácie a identifikácie konečného prijímateľa dotácie bude zverejnený po ich schválení ministrom zdravotníctva na webovom sídle ministerstva – v časti Projekty a výzvy – Protidrogová politika – Vyhodnotenie žiadosti o dotácie, umiestnenú v ľavej časti webovej stránky.

15. Zoznam neschválených žiadostí a dôvod ich neschválenia

Zoznam neschválených žiadostí vrátane dátumu a dôvodu ich neschválenia bude zverejnený po ich neschválení ministrom zdravotníctva na webovom sídle ministerstva – v časti Projekty a výzvy – Protidrogová politika – Vyhodnotenie žiadosti o dotácie, umiestnenú v ľavej časti webovej stránky.

16. Vzor návrhu zmluvy o poskytnutí dotácie je uverejnený v prílohe č. 9 tejto výzvy

Návrh zmluvy spravidla obsahuje:
a) identifikačné údaje zmluvných strán,
b) účel a predmet zmluvy na ktorý sa dotácia požaduje,
c) vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,
d) výšku poskytovanej dotácie,
e) podmienky použitia dotácie,
f) číslo a názov bežného účtu osobitne zriadeného pre poskytnutú dotáciu,
g) práva a povinnosti zmluvných strán (lehota vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov a čísla účtov, na ktorý sa tieto finančné prostriedky poukazujú),
h) podmienky zúčtovania dotácie a lehotu odvodu výnosu z dotácie,
i) sankcie a pokuty za porušenie finančnej disciplíny,
j) dôvod a spôsob odstúpenia od zmluvy.

17. Často kladené otázky súvisiace s dotáciami sú uverejnené v prílohe č. 10

Často kladené otázky budú zverejnené na webovom sídle ministerstva zdravotníctva.

18. Podmienky vyúčtovania dotácie

Podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 8, ods. 5 zákona, aktivity projektu musia byť uskutočnené do 31. marca 2022. Za oprávnené výdavky môžu byť považované len výdavky, ktoré vznikli počas realizácie projektových aktivít uvedených v schválenom rozpočte.

Verejná výzva 2021(súhrnný dokument na stiahnutie) Verejna-vyzva-2021-kompletny-material.zip Verejna_vyzva_2021-kompletny-material.doc Verejna_vyzva_2021-kompletny-material.rtf Verejna_vyzva_2021-kompletny-material.pdf
Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie  Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu protidrogových aktivít pre rok 2021 Verejna-vyzva-2021-material.doc Verejna-vyzva-2021-material.rtf Verejna-vyzva-2021-material.pdf
Príloha č. 1 – Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie priloha-c-01.doc priloha-c-01.rtf priloha-c-01.pdf
Príloha č. 1A – Dodatok č. 1 k Štatútu Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie priloha-c-01A.doc priloha-c-01A.rtf priloha-c-01A.pdf
Príloha č. 1B - Dodatok č. 2 k Štatútu Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie priloha-c-01B.doc  priloha-c-01B.rtf  priloha-c-01B.pdf 
Príloha č. 1C - Kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. b) až l) zákona priloha-c-01C.doc  priloha-c-01C.rtf  priloha-c-01C.pdf 
Príloha č. 2 – Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorým je fyzická osoba - nepodnikateľ priloha-c-02.doc  priloha-c-02.rtf  priloha-c-02.pdf 
Príloha č. 3 - Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorým fyzická osoba- podnikateľ priloha-c-03.doc  priloha-c-03.rtf  priloha-c-03.pdf 
Príloha č. 4 - Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorým je právnická osoba priloha-c-04.doc  priloha-c-04.rtf  priloha-c-04.pdf 
Príloha č. 5 – Popis projektu priloha-c-05.doc  priloha-c-05.rtf  priloha-c-05.pdf 
Príloha č. 6 – Štruktúrovaný rozpočet k projektu priloha-c-06.doc
priloha-c-06-.xls 
priloha-c-06.rtf  priloha-c-06.pdf 
Príloha č. 7 – Formuláre na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona o registri trestov priloha-c-07.doc  priloha-c-07.rtf  priloha-c-07.pdf 
Príloha č. 8 – Formulár na vyžiadanie výpisu z listu vlastníctva priloha-c-08.doc  priloha-c-08.rtf  priloha-c-08.pdf 
Príloha č. 9 - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu protidrogových aktivít pre rok 2021 priloha-c-09.doc  priloha-c-09.rtf  priloha-c-09.pdf 
Príloha č. 10 – Často kladené otázky priloha-c-10.doc  priloha-c-10.rtf  priloha-c-10.pdf