Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Vláda schválila novelu, ktorá prinesie zvýšenú ochranu zdravia mladistvých aj zníženie administratívnej záťaže

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia by mala začať platiť od 1. júna 2023. Prevádzkovatelia solárií by už po novom nesmeli poskytovať služby zamerané na opaľovanie pokožky umelými UV žiaričmi osobám mladším ako 18 rokov. Dopĺňa sa právomoc obcí všeobecne záväzným nariadením obmedziť prevádzku zdrojov hluku a vibrácií, a to vrátane verejnej produkcie hudby.  Novela tiež mení, zjednodušuje alebo ruší viacero povinností zamestnávateľov, fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb. Posilňuje tiež možnosti ochrany zdravia pri kozmetike či dojčenskej výžive a podobných potravinách.

Prehľad najdôležitejších zmien:
 
1.Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva, zníženie podnikateľského zaťaženia
 
•ruší sa povinnosť zamestnávateľa predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva na posúdenie návrh na odstraňovanie azbestu zo stavieb; po novom bude iba oznamovacia povinnosť 10 dní pred začiatkom práce s predložením určených dokumentov, bez správneho poplatku,
•ruší sa povinnosť zamestnávateľa vypracovať vnútorný predpis pri záťaži teplom z technológie,
•ruší sa povinnosť zamestnávateľa vypracovať prevádzkový poriadok pri rizikovej práci z dôvodu záťaže teplom alebo chladom z technológie,
•ruší sa povinnosť predkladať úradom verejného zdravotníctva na schválenie  zotavovacie podujatie (napr. detský tábor), namiesto toho sa stanovuje pre organizátora tohto podujatia povinnosť ho príslušnému orgánu verejného zdravotníctva oznámiť, a to najneskôr 7 dní pred jeho začiatkom; organizátor zotavovacieho podujatia však bude naďalej povinný dodržiavať povinnosti ustanovené zákonom a regionálne úrady budú naďalej vykonávať kontroly, 
•nebudú sa v rámci záväzných stanovísk posudzovať územnoplánovacie podklady, keďže ide iba o nezáväzné a východiskové dokumenty,
•nebudú predmetom posudzovania v rámci záväzných stanovísk ani stavby, ktoré nemajú vplyv na verejné zdravie, ako sú napríklad teplovodné rozvody, elektrické prípojky, úpravy potokov, mosty, plynovod a podobne,
•prehľadne sa upravujú ustanovenia o odbornej spôsobilosti, vydávaní osvedčení a dokladov o odbornej spôsobilosti, požiadavky na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, zrušenie a zánik osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedenie registra držiteľov osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
 
2.Oblasť hygieny životného prostredia
•Prevádzkovatelia solárií nebudú môcť poskytovať služby zamerané na opaľovanie  pokožky umelými UV žiaričmi osobám mladším ako 18 rokov. Pri používaní solária je organizmus vystavený pôsobeniu umelých zdrojov UV žiarenia. Toto žiarenie je na základe aktuálnych vedeckých poznatkov klasifikované Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny (IARC) ako dokázaný karcinogén, teda faktor, ktorý predstavuje určité zdravotné riziko. V posledných rokoch bol vo svete zaznamenaný významný nárast výskytu melanómu kože, najmä medzi mladými ženami. Výskumy dermatológov preukázali, že osoby, ktoré veľmi často používajú soláriá, majú dva- až trikrát väčšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny tohto typu. Opaľovanie kože v soláriu z tohto dôvodu nie je vhodné pre niektoré citlivé skupiny populácie, vrátane osôb mladších ako 18 rokov. Riziko u populácie v tejto vekovej kategórii je väčšie, nakoľko koža v tomto veku je omnoho tenšia a citlivejšia, pričom pokožka nie je schopná vyprodukovať dostatok pigmentu.
•umožňuje sa subjektom zodpovedným za prevádzku zdrojov hluku zbaviť sa zodpovednosti za realizáciu opatrení na ochranu užívateľov v objektoch vyžadujúcich ochranu pred hlukom v prípadoch, ak preukážu (napríklad meraním hluku vykonaným v čase realizácie stavby), že túto povinnosť mal v čase realizácie stavby splniť investor,
•dopĺňa sa povinnosť pre obce, aby sprístupnili informácie (na informačných tabuliach) o lokalitách so statusom „voda určená na kúpanie“, ktoré sú vo významnej miere využívané počas kúpacej sezóny širokou verejnosťou. Ide o informácie, ktoré spracúvajú a zverejňujú na svojich webových sídlach orgány verejného zdravotníctva. Ich sprístupnením v blízkosti samotných lokalít prispeje k rozvoju a atraktivite lokalít pre návštevníkov, ale aj k ochrane zdravia občanov príslušných obcí,
•Obce budú môcť na svojom území alebo v jeho určitých častiach všeobecne záväzným nariadením obmedziť prevádzku zdrojov hluku a vibrácií, vrátane verejnej produkcie hudby. 
 
3.Oblasť hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov
•určenie povinnosti fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám oznámiť ÚVZ SR umiestnenie počiatočnej dojčenskej výživy, následnej dojčenskej výživy, potravín na osobitné lekársky účely a celkovej náhrady stravy na reguláciu hmotnosti na trh v SR najneskôr v deň ich umiestnenia na trh v SR spolu vo vzorom etikety použitej na takejto potravine – doteraz nebolo ustanovené, komu / ktorému orgánu v SR; ide o povinnosť vyplývajúcu z právnych predpisov EÚ,
•spresňujú sa požiadavky povinnosti oznámiť úradu verejného zdravotníctva umiestnenie výživových doplnkov  na trh v SR - k oznámeniu bude treba priložiť etiketu potraviny na účely vysledovateľnosti,
•ÚVZ SR bude viesť, aktualizovať a zverejňovať na svojej webstránke zoznamy oznámených konkrétnych potravín "(výživových doplnkov, počiatočnej dojčenskej výživy, následnej dojčenskej výživy, potravín na osobitné lekárske účely a celkovej náhrady stravy na reguláciu hmotnosti), aj podnikateľov, ktorí potravinu oznámili,
•ruší sa oznámenie umiestnenia nových potravín na trh v SR z dôvodu zosúladenia s právnymi predpismi EÚ,
•určenie povinnosti fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám oznámiť elektronicky miestne príslušnému RÚVZ dovoz materiálov a predmetov prichádzajucich do kontaktu s potravinou a potravín v kompetencii RÚVZ z tretich krajin najneskôr 24 hodín pred ich dovozom,
•dopĺňa sa termín a spôsob oznámenia organizovania hromadných podujatí spojených s poskytovaním stravovania alebo občerstvenia RÚVZ- a to najneskôr 48 hodín pred dňom začatia hromadného podujatia s uvedením dátumu a miesta konania hromadného podujatia,
•doplnenie  kompetencie ÚVZ SR vydávať osvedčenie o voľnom predaji kozmetických výrobkov a osvedčení na správnu výrobnú prax,
•kompetencie pri oznamovaní závažných nežiaducich účinkov kozmetických výrobkov sa presúvajú z RUVZ na ÚVZ SR,
•pridanie kompetencie RÚVZ odoberať vzorky aj pri predaji na diaľku a vykonávať kontrolný nákup aj nepriamo pod utajenou totožnosťou ako nové opatrenie na predchádzanie vzniku hromadne sa vyskytujúcich ochorení v oblasti kozmetických výrobkov, s cieľom zvýšenia bezpečnosti výrobkov na trhu a zvýšenia ochrany zdravia spotrebiteľov,
•pridanie možnosti pre hospodárske subjekty prijať dobrovoľné opatrenia na odstránenie nedostatkov,
•dopĺňa sa aj možnosť zodpovednej osoby vyjadriť sa k zisteniam a záverom štátneho zdravotného dozoru,
•dopĺňa sa povinnosť pre hospodárske subjekty informovať spotrebiteľov v prípade kozmetických výrobkov, na ktoré sa vzťahujú hlásenia systému RAPEX/Safety Gate,
•pridanie kompetencie pre RÚVZ – výkon dohľadu nad kozmetickými výrobkami a vykonávať ochranu spotrebiteľa v oblasti kozmetických výrobkov.
 
4. Oblasť preventívneho pracovného lekárstva 
•pri uvedení priestorov do prevádzky orgánom verejného zdravotníctva sa zamestnávateľovi poskytuje väčší časový interval (4 mesiace) na zabezpečenie posúdenia zdravotného rizika a prípravu posudku o riziku (doteraz 2 mesiace),
•doplnenie činnosti pracovnej zdravotnej služby pre zamestnávateľa
  • pripravuje odborné podklady a poskytuje súčinnosť pri prešetrovaní podozrenia na chorobu z povolania orgánom verejného zdravotníctva,
  • pripravuje návrh na zaradenie prác medzi rizikové práce,
•ak špecializované pracovisko pracovného lekárstva posudzuje podozrenie na chorobu z povolania u  zamestnanca a zároveň vykonáva pracovnú zdravotnú službu pre jeho zamestnávateľa, musí byť podozrenie na chorobu z povolania u zamestnanca posúdené regionálnou komisiou na posudzovanie chorôb z povolania,
•doplnenie lehoty na uchovávanie lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu – 10 rokov od ukončenia práce (okrem rizikovej práce, pri ktorej sa lekárske posudky o zdravotnej spôsobilosti na prácu uchovávajú 20 rokov od ukončenia práce a práce s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom, pri ktorej sa lekárske posudky uchovávajú 40 rokov od ukončenia práce),
•zosúladenie pôvodnej terminológie „veľmi toxické látky a zmesi a toxické látky a zmesi“ s  terminológiou používanou v európskej chemickej legislatíve - „akútne toxické látky a zmesi“.
 
5.Epidemiológia 
•dopĺňajú sa viaceré epidemiologické pojmy potrebné pre aplikáciu preventívnych a represívnych opatrení, ktoré v súčasnom znení zákona chýbajú,
•medzi úlohy ÚVZ bude patriť aj v súčinnosti s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva raz za päť rokov zabezpečiť vykonanie imunologického prehľadu, ktorým sa zisťuje stav odolnosti populácie proti prenosným ochoreniam,
•rozširuje sa povinnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby v zdravotníckom zariadení aktívne vykonávali dohľad nad nozokomiálnymi nákazami vrátane povinnosti poskytovať súčinnosť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva,
•s účinnosťou od 1. 1. 2028 sa navrhuje, aby poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť, na zabezpečenie hygienicko-epidemiologického režimu a na prevenciu, sledovanie a analýzu nozokomiálnych nákaz mal v pracovnom vzťahu lekára s profesijným titulom epidemiológ, lekár hygienik, infektológ alebo mikrobiológ a verejného zdravotníka so špecializáciou v špecializačnom odbore epidemiológia.
•skupina povinne hlásených prenosných ochorení sa rozširuje o hlásenie kmeňov s klinicky a epidemiologicky významnými mechanizmami rezistencie, ako aj nákaz a toxinogénnych kmeňov, ktoré sú najčastejším vyvolávateľom závažných nozokomiálnych infekcií, vrátane hnačkových ochorení u mnohých pacientov.
 
 
6.Súvisiace
•upravujú sa ustanovenia správnych deliktov v nadväznosti na ostatné zmeny v zákone, aby odrážali doplnené a nové znenie zákona,
•na základe pripomienky Ministerstva dopravy SR sa dopĺňa kompetencia ministerstva dopravy nariaďovať opatrenia pri ohrození verejného zdravia aj formou vyhlášky,
•zároveň sa dopĺňa povinnosť, aby ÚVZ SR a Ministerstvo dopravy SR do troch pracovných dní po vyhlásení vyhlášky vo Vestníku vlády zverejnilo odôvodnenie vyhlášky, ktoré obsahuje dôvody vydania vyhlášky a odporúčania odborníkov zohľadnené pri prijímaní vyhlášky.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.