Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Vláda schválila svoje programové vyhlásenie

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Úrad vlády SR Zdroj: Úrad vlády SR

Vláda SR dňa 12. júna 2023 schválila svoj program. Kabinetu ho predložil premiér Ľudovít Ódor. Programové vyhlásenie vlády (PVV) následne predloží na rokovanie Národnej rady (NR) SR a požiada parlament o dôveru.

"Našou prioritou bude okrem riešení aktuálnych problémov aj dôraz na budúcnosť, konkurencieschopnosť a úspech Slovenska. Krajina sa nedá donekonečna riadiť zo spätného zrkadla, nemôžeme ignorovať trendy, ktoré určujú život v 21. storočí," uviedli predkladatelia. V kľúčových oblastiach sľubujú pripravenie strategických materiálov s konkrétnymi krokmi pre budúcu vládu.

Celé znenie programového vyhlásenia si môžete prečítať tu.

Ministri chcú zabezpečiť efektívne využívanie finančných prostriedkov z Európskej únie, aby sa minimalizovalo ich prepadnutie. Chcú preto navrhnúť spôsoby, ako efektívnejšie, transparentnejšie a profesionálnejšie riadiť tieto vzácne zdroje.

Z programového vyhlásenia vlády vyberáme: 

Zdravotníctvo je potrebné vytiahnuť z minulého storočia. Už nie je možné ignorovať akútnu potrebu jeho modernizácie

Pacient a pracovníci v zdravotníctve sú nielen jednou z najdôležitejších priorít vlády, ale definujú aj celkovú kvalitu života. Každá priorita predstavuje nástroj na krátkodobé, ako aj dlhodobé plány pre udržanie poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku v súlade s konceptom reformy zdravotníckeho systému do roku 2030.

Vláda deklaruje, že kľúčovými 14 hodnotami v systéme zdravotníctva sú kvalita, stabilita, ako aj širokospektrálna odborná diskusia vo všetkých témach týkajúcich sa nášho spoločného zdravia.

Krátkodobé priority

Moderné nemocnice - Zrealizujeme procesy pre udržateľnosť kľúčových projektov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v zdravotníctve. Zameriame sa najmä na reálne nastavenie projektov nemocníc a záchrannej zdravotnej služby. Najdôležitejším kritériom bude realizovateľnosť a preto pripravíme alternatívne využívanie zdrojov, ak budú jednotlivé projekty vykazovať vysoké riziko nesplnenia hlavných míľnikov.

Systém „skupín súvisiacich diagnóz” (DRG systém) - DRG systém by sa mal stať novým platobným mechanizmom pre nemocnice. Pokračovanie v jeho implementácii umožní kategorizovať hospitalizačné prípady a tým zároveň analyzovať a porovnávať zdravotnícke zariadenia, ktoré poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť. Pripravíme DRG systém tak, aby od 1. januára 2024 zabezpečoval nielen výkaznícky, ale do určitej úrovne aj úhradový mechanizmus. Zámerom je, aby bol DRG systém od začiatku roka 2024 akcieschopný a zohľadňoval potreby ústavnej zdravotnej starostlivosti. Budeme pokračovať v tvorbe metodiky kontroly medicínskych a ekonomických dát, samotné očistenie dát a výpočet relatívnych váh. Funkčný DRG systém predstavuje jeden z nástrojov efektívnejšieho vynakladania prostriedkov z verejného zdravotného poistenia.

Zefektívnenie ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti - V ambulantnom sektore nadviažeme na reformu siete nemocníc a zároveň upravíme výkaznícke a úhradové mechanizmy, ktorých súčasťou je aj príprava nového katalógu výkonov. V nadväznosti na reformu všeobecnej ambulantnej starostlivosti vypracujeme vyhlášku upravujúcu personálne zabezpečenia ambulantnej pohotovostnej služby.

Kvalitnejšia dátová podpora - Údajový rámec vo forme registrov, ale aj zdieľania dát predstavuje nenahraditeľný pilier správne fungujúceho zdravotníctva. Predstavíme širší zoznam opatrení, ktoré budú sledovať zlepšenie fungovania NCZI. Zrealizujeme zavedenie skríningu rakoviny pľúc cez zdokonalený eVýmenný lístok. Dlhodobý problém zdieľania informácií medzi zdravotníckymi pracovníkmi budeme parciálne riešiť sprístupnením zdravotnej dokumentácie pacienta pre lekárov na urgente ako aj pre špecialistov.

Informatickú bezpečnosť ako aj kyberbezpečnosť podporíme etablovaním pilotného bezpečnostného monitoringu nemocníc.

Strednodobé priority

Efektívne financovanie zdravotníctva - Vláda Slovenskej republiky, ktorá vzíde z predčasných parlamentných volieb v roku 2023, bude musieť urýchlene nájsť dlhodobé stabilizačné riešenia na zastavenie narastajúceho dlhu v ústavnej zdravotnej starostlivosti, dnes v úrovni viac ako 1 miliardy eur. Efektívne financovanie zdravotníctva je základ pre presadzovanie následných reforiem a konceptov rozvoja všetkých zložiek zúčastňujúcich sa na poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pripravíme dokument sumarizujúci východiská a opatrenia, ktoré budú potrebné pre stabilizovanie príjmov a výdavkov verejného zdravotného poistenia a zefektívnenie ich vynakladania pre potreby zdravotného sektora. Vyriešenie krížového 15 vlastníctva a spravodlivé uplatňovanie úhradového mechanizmu budú základom vyrovnaného rozpočtu nielen poisťovní, ale aj poskytovateľov ústavnejzdravotnejstarostlivosti. Je potrebná systematizácia a jednotnosť revíznej činnosti vo vzťahu ku všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Personálna stabilizácia - V najbližších rokoch bude v zdravotníctve naďalej dominovať nedostatok zdravotníckych pracovníkov, ich neustále narastajúci priemerný vek s nedostatočnou náhradou lekárov v ambulantnej sfére, no najmä potreba stabilizácie ošetrovateľského personálu naprieč celým sektorom. Inovácia a aktualizácia pregraduálneho, postgraduálneho a ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov je nutným predpokladom personálnej stabilizácie v zdravotníctve.

Medzinárodná spolupráca, veda a výskum - Potenciál medzinárodnej spolupráce nevyužívame dostatočne, tak v oblasti financií, ako aj vedy a výskumu. Zmena prístupu vie významne prispieť k zvýšeniu bezpečnosti pacienta, zdravotníckeho pracovníka a poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Napomôže nám to efektívnejšie reagovať na potenciálne migračné krízy, lokálne epidémie/pandémie, potreby marginalizovaných komunít a iné globálne problémy. Podpora vedy, výskumu a inovácií je dôležitým článkom spätým s medzirezortnou a nadnárodnou spoluprácou. Napríklad oblasti využitia robotickej medicíny, telemedicíny a umelej inteligencie. Veda a aplikovateľný výskum bude predstavovať jeden z pilierov v zdravotníckom rozvoji spoločnosti.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.