Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Výber vládou schválených materiálov zo dňa 6. apríla 2022

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: redakcia

Dňa 6. apríla 2022 sa uskutočnilo rokovanie vlády, na ktorom boli schválené nasledujúce materiály:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – nové znenie

Jeho cieľom je odstrániť rozdielny prístup pacientov k liečbe inovatívnymi liekmi prostredníctvom podpory vstupu nových liekov na trh tak, aby vynakladanie prostriedkov verejného zdravotného poistenia na tieto lieky bolo efektívne a účelné a zabezpečovalo finančnú stabilitu tohto systému.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zabezpečiť dostupnosť, kvalitu a efektívnosť dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti pre osoby, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje, a to nielen v zdravotníckych zariadeniach, ale najmä v domácom alebo v inom prirodzenom prostredí, v ktorom sú tieto osoby umiestnené.

Po dôkladnom posúdení existujúcej právnej úpravy Ministerstvo zdravotníctva SR ako predkladateľ zákona prehodnotilo svoj zámer vypracovať pre oblasť dlhodobej zdravotnej starostlivosti samostatný návrh zákona o dlhodobej a paliatívnej zdravotnej starostlivosti a z dôvodu udržania komplexnosti právneho predpisu upravujúceho zdravotnú starostlivosť považuje za dostačujúcu novelizáciu už existujúceho zákona č. 576/2004 Z. z.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Účelom navrhovanej právnej úpravy v článku I je ustanoviť spôsob realizácie ústavných garancií obsiahnutých v čl. 39 ods. 3 až 5 Ústavy SR účinných od 1. januára 2023 vo vykonávacom predpise, ktorým je zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

V tejto súvislosti sa navrhuje zaviesť do zákona o sociálnom poistení tzv. rodičovský dôchodok a zakotviť možnosť, aby osobe, ktorá dosiahla ustanovený počet odpracovaných rokov, vznikol nárok na predčasný starobný dôchodok. Zohľadňujúc záväzok vyplývajúci z návrhu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky sa navrhuje, aby krátenie takéhoto predčasného starobného dôchodku bolo aktuálne neutrálne.

Reflektujúc na vypustenie tzv. „dôchodkového stropu“ z Ústavy SR a záväzky vyplývajúce z návrhu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky ako aj zo špecifického odporúčania Rady Európy pre Slovenskú republiku sa návrhom zákona navrhuje opätovne obnoviť spôsob určovania dôchodkového veku v závislosti od rastu strednej dĺžky života. V nadväznosti na uvedené špecifické odporúčanie Rady Európy pre Slovenskú republiku sa navrhuje aj korekcia aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Návrhom zákona sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá smernica (EÚ) 2019/1024. Smernica 2019/1024 sa preberá do ustanovení zákona o slobodnom prístupe k informáciám o opakovanom použití informácií z dôvodu, že právna úprava informácií určených na opakované použitie sa aktuálne nachádza v § 21b až § 21l zákona o slobodnom prístupe k informáciám, pričom v budúcnosti dôjde k prechodu tejto problematiky a k jej úprave v právnom predpise (zákon o údajoch) v gescii Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako gestora smernice 2019/1024.

Zdroj: ÚV SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.