Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Výber z legislatívy

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ASPI

V Zbierke zákonov vyšlo:

Zákon č. 266/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – zákon nadobudol účinnosť 9. augusta 2022.

Novelou sa má odstrániť rozdielny prístup pacientov k liečbe inovatívnymi liekmi s preukázaným klinickým účinkom; podpora vstupu nových liekov na trh; zabezpečenie účelného a efektívneho vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia a finančnej stability tohto systému.

Zákon č. 267/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – zákon nadobudne účinnosť 1. januára 2023.

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zabezpečiť dostupnosť, kvalitu a efektívnosť dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti pre osoby, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje, a to nielen v zdravotníckych zariadeniach, ale najmä v prirodzenom prostredí, v ktorom sú tieto osoby umiestnené.

Vyhláška MZ SR č. 280/2022 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva, určenia, zníženia a zvýšenia maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva a určenia, zmeny a zrušenia úhradovej skupiny – vyhláška nadobudla platnosť 5. augusta 2022.

Cieľom prijatia vyhlášky bolo zlepšenie podmienok na vstup preukázateľne účinných inovatívnych liekov na náš trh za účelného a efektívneho vynakladania finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia na lieky, , ku ktorej sa vláda Slovenskej republiky zaviazala v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 - 2024.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.