Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Výberové konanie do na obsadenie miesta jediného člena predstavenstva – štatutárneho orgánu spoločnosti Nemocnica budúcnosti Martin, a. s., so sídlom Limbová 2, 837 52 Bratislava IČO: 52 771 334

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ako vykonávateľ akcionárskych práv
v spoločnosti Nemocnica budúcnosti Martin, a. s., vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta jediného člena predstavenstva - štatutárneho orgánu predmetnej spoločnosti.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na uchádzačov:

- bezúhonnosť1 a spôsobilosť na právne úkony,
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického alebo právnického smeru alebo získané v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti spoločnosti,
- preukázaná prax v riadiacich funkciách v dĺžke najmenej 5 rokov,
- dôveryhodnosť,
- odborná spôsobilosť.

Za bezúhonnú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin majetkovej povahy, za trestný čin hospodársky, za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie alebo za úmyselný trestný čin; tieto skutočnosti sa preukazujú výpisom z registra trestov.

Za dôveryhodnú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola samostatne zárobkovo činnou osobou, štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom v obchodnej spoločnosti, ktorá má za obdobie, v ktorom táto osoba vykonávala funkciu štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu alebo spoločníka, alebo v ktorom nebola samostatne zárobkovo činnou osobou,
        1) evidovaný nedoplatok voči daňovému úradu podľa osobitného predpisu vyšší
ako 1 000 eur,
        2) evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nej pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov vyššie ako 1 000 eur.

Za dôveryhodnú osobu sa nepovažuje fyzická osoba, ktorá koná v rozpore
so spoločenskými pravidlami a morálnymi hodnotami.

Za odborne spôsobilú sa považuje fyzická osoba, ktorá má znalosť špecifík manažmentu so zameraním na činnosť v organizáciách pôsobiacich v oblasti zdravotníctva, poisťovníctva, práva, ekonómie alebo iných príbuzných odboroch vzhľadom na požadované kvalifikačné predpoklady.

    Podľa čl. XI ods. 13. stanov spoločnosti jediným členom predstavenstva nesmie byť:
a) poslanec Národnej rady Slovenskej republiky,
b) člen orgánu alebo zamestnanec Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
c) člen orgánu Národnej banky Slovenskej republiky,
d) člen orgánu alebo zamestnanec centrálneho depozitára, burzy cenných papierov alebo tichý spoločník, podieľajúci sa na činnosti týchto právnických osôb člen predstavenstva, člen dozornej rady,
e) člen dozornej rady spoločnosti a prokurista spoločnosti,
f) člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista, konateľ alebo zamestnanec zdravotnej poisťovne, veľkodistribútora liekov a zdravotných pomôcok;

    Podľa čl. XI ods. 14. stanov spoločnosti jediný člen predstavenstva nesmie:
a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia
s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
b) sprostredkúvať pre iné osoby obchody spoločnosti,
c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník, ibaže je akcionárom alebo členom družstva a informuje o tom subjekt vykonávajúci práva akcionára
d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom.
e) prijať zvýhodňujúce materiálne postavenie členov predstavenstva a im blízkym osôb podľa § 196a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskôr
f) uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti,
g) konať v rozpore so záujmami Spoločnosti a záujmami akcionára.

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane telefonického a/alebo e-mailového kontaktu),
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
- úradne osvedčená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
- doklad o praxi v riadiacich funkciách v dĺžke najmenej 5 rokov (potvrdenie zamestnávateľa alebo iný relevantný doklad, ktorým uchádzač preukáže požadovanú riadiacu prax, napr. kópia pracovnej zmluvy bez údajov, ktoré uchádzač nechce sprístupniť), nie čestné vyhlásenie,
- čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti,
- čestné vyhlásenie o odbornej spôsobilosti,
- prípadne ďalšie doklady, ktorými uchádzač preukáže skúsenosti so stredným, resp. vrcholovým manažmentom v oblasti zdravotníctva, poisťovníctva, práva, ekonómie.

Dátum a miesto podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
Do 10. júna 2024 s označením „VK NBM - neotvárať“ na obálke na adresu:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
generálny tajomník služobného úradu
Limbová 2
P.O.BOX 52
837 52 Bratislava.

Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke; pri osobnom doručovaní je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Upozornenie:
Člen štatutárneho orgánu (predstavenstva) obchodnej spoločnosti so stopercentnou (výlučnou) majetkovou účasťou štátu sa dňom ustanovenia do funkcie považuje za verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 písm. zc) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a preto sa na neho vzťahujú prísnejšie pravidlá.
Pre potreby výberového konania si dovoľujeme uchádzačov (v prípade ich súhlasu) požiadať o vyplnenie a podpísanie nasledovných tlačív:

• Súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom zverejnenia osobných údajov v rámci výsledku výberového konania
    a/alebo
• Súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom poskytnutia osobných údajov tretím stranám
    a/alebo
• Súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom zverejnenia osobných údajov na webovom sídle Prevádzkovateľa

a jeho/ich doručenie spolu s požadovanými dokladmi. V opačnom prípade (t. j. v prípade neudelenia súhlasunebudú osobné údaje uchádzačov zverejnené.

1) Informačná povinnosť Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,

nemocnica-buducnosti-martin-infopovinnost.pdf  

nemocnica-buducnosti-martin-infopovinnost.rtf  

2) Povinnosti a obmedzenia člena štatutárneho orgánu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,

nemocnica-buducnosti-martin-povinnosti-a-obmedzenia-clena-predstavenstva_357_2004.pdf  

nemocnica-buducnosti-martin-povinnosti-a-obmedzenia-clena-predstavenstva_357_2004.rtf  

3) Súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom zverejnenia osobných údajov na webovom sídle Prevádzkovateľa,

nemocnica-buducnosti-martin-suhlas-zverejnenie-na-webe.pdf  

nemocnica-buducnosti-martin-suhlas-zverejnenie-na-webe.rtf  

4) Súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom poskytnutia osobných údajov tretím stranám,

nemocnica-buducnosti-martin-suhlas-poskytnutie.pdf  

nemocnica-buducnosti-martin-suhlas-poskytnutie.rtf  

5) Súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom zverejnenia osobných údajov v rámci výsledku výberového konania,

nemocnica-buducnosti-martin-suhlas-zverejnenie-vysledok-vk.pdf 

nemocnica-buducnosti-martin-suhlas-zverejnenie-vysledok-vk.rtf  


1 Podľa článku XI ods. 3. platných Stanov obchodnej spoločnosti Nemocnica budúcnosti Martin, a. s., jediného člena predstavenstva zastupujúceho štát volí valné zhromaždenie z tých uchádzačov, ktorých akcionár vybral zo zoznamu uchádzačov predložených výberovou komisiou, na dobu piatich rokov.

Uchádzač vybraný akcionárom na výkon predmetnej funkcie na účel preukázania bezúhonnosti poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.