Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Výberové konanie do štatutárneho orgánu (predstavenstva) spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., so sídlom Ondavská 8, 040 11 Košice IČO: 36 601 284

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ako vykonávateľ akcionárskych práv v spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcií dvoch členov – zástupcov štátu štatutárneho orgánu (predstavenstva) predmetnej spoločnosti.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na uchádzačov:

- bezúhonnosť1 a spôsobilosť na právne úkony,
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického alebo právnického smeru alebo získané v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti spoločnosti,
- preukázaná prax v riadiacich funkciách v dĺžke najmenej 5 rokov,
- dôveryhodnosť,
- odborná spôsobilosť,
- Projekt stratégie rozvoja spoločnosti zameraný na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia, zefektívnenie chodu spoločnosti, zvýšenie efektívnosti vo využívaní finančných zdrojov, personálnu politiku, riešenie aktuálnych problémov, presne definovanie cieľa projektu a spôsobu na jeho dosiahnutie, perspektívy a spôsoby uplatnenia projektu v praxi.

Za bezúhonnú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin majetkovej povahy, za trestný čin hospodársky, za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie alebo za úmyselný trestný čin; tieto skutočnosti sa preukazujú výpisom z registra trestov.

Za dôveryhodnú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola štatutárnym orgánom alebo spoločníkom v obchodnej spoločnosti, ktorá má:
    1) nedoplatok na dani podľa osobitného predpisu vyšší ako 3 319 eur,
    2) nedoplatok na povinných odvodoch poistného po dobu dlhšiu ako tri mesiace.
          Za dôveryhodnú osobu sa nepovažuje fyzická osoba, ktorá koná v rozpore so spoločenskými pravidlami a morálnymi hodnotami.

Za odborne spôsobilú sa považuje fyzická osoba, ktorá má znalosť špecifík manažmentu so zameraním na činnosť v organizáciách pôsobiacich v oblasti zdravotníctva, poisťovníctva, práva, ekonómie alebo iných príbuzných odboroch vzhľadom na požadované kvalifikačné predpoklady.

Podľa čl. XI ods. 15. stanov spoločnosti členom predstavenstva nesmie byť:

a) poslanec Národnej rady Slovenskej republiky,
b) člen orgánu alebo zamestnanec Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
c) člen orgánu Národnej banky Slovenskej republiky,
d) člen orgánu alebo zamestnanec centrálneho depozitára, burzy cenných papierov alebo tichý spoločník, podieľajúci sa na činnosti týchto právnických osôb člen predstavenstva, člen dozornej rady,
e) člen dozornej rady spoločnosti a prokurista spoločnosti,
f) člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista, konateľ alebo zamestnanec zdravotnej poisťovne, veľkodistribútora liekov a zdravotných pomôcok;

podľa čl. XI ods. 16. stanov spoločnosti člen predstavenstva nesmie:

a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
b) sprostredkúvať pre iné osoby obchody spoločnosti,
c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník, ibaže je akcionárom alebo členom družstva a informuje o tom subjekt vykonávajúci práva akcionára,
d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, ktorej štatutárneho orgánu je členom.

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane telefonického a/alebo e-mailového kontaktu),
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
- úradne osvedčená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
- doklad o praxi v riadiacich funkciách v dĺžke najmenej 5 rokov (potvrdenie zamestnávateľa alebo iný relevantný doklad, ktorým uchádzač preukáže požadovanú riadiacu prax, napr. kópia pracovnej zmluvy bez údajov, ktoré uchádzač nechce sprístupniť), nie čestné vyhlásenie,
- čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti,
- čestné vyhlásenie o odbornej spôsobilosti,
- prípadne ďalšie doklady, ktorými uchádzač preukáže skúsenosti so stredným, resp. vrcholovým manažmentom v oblasti zdravotníctva, poisťovníctva, práva, ekonómie,
- projekt stratégie rozvoja spoločnosti v písomnej forme.

Formálna úprava projektu:

Projekt je potrebné napísať v textovom editore v rozsahu minimálne 10 strán formátu A4 (celkový počet znakov v rozsahu minimálne 20 000 znakov vrátane medzier) podľa platných pravidiel písania a úpravy písomností.

Dátum a miesto podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:

Do 23. júna 2021 s označením „VK VÚSCH - neotvárať“ na obálke na adresu: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, generálny tajomník služobného úradu, Limbová 2, P.O.BOX 52, 837 52 Bratislava.
Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke; pri osobnom doručovaní je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Upozornenie:

Člen štatutárneho orgánu (predstavenstva) obchodnej spoločnosti so stopercentnou (výlučnou) majetkovou účasťou štátu sa dňom ustanovenia do funkcie považuje za verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 písm. zc) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a preto sa na neho vzťahujú prísnejšie pravidlá.

Pre potreby výberového konania si dovoľujeme uchádzačov (v prípade ich súhlasu) požiadať o vyplnenie a podpísanie nasledovných tlačív:

 Súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom zverejnenia osobných údajov v rámci výsledku výberového konania
a/alebo
• Súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom poskytnutia osobných údajov tretím stranám
a/alebo
• Súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom zverejnenia osobných údajov na webovom sídle Prevádzkovateľa

a jeho/ich doručenie spolu s požadovanými dokladmi. V opačnom prípade (t. j. v prípade neudelenia súhlasunebudú osobné údaje uchádzačov zverejnené.

Súčasne si dovoľujeme uchádzačov (v prípade ich súhlasu) požiadať o vyplnenie a podpísanie Licenčnej zmluvy na zverejnenie projektu na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a jej doručenie (vo dvoch vyhotoveniach) spolu s požadovanými dokladmi. V opačnom prípade nebudú projekty uchádzačov zverejnené.

1)  Informačná povinnosť Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 01-Informacna-povinnost-MZSR-vuscch-ke.pdf 01-Informacna-povinnost-MZSR-vuscch-ke.rtf
2) Povinnosti a obmedzenia člena štatutárneho orgánu právnickej osoby podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 02-Povinnosti-a-obmedzenia-clena-predstavenstva_357_2004-vuscch-ke.pdf 02-Povinnosti-a-obmedzenia-clena-predstavenstva_357_2004-vuscch-ke.rtf
3) Súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom zverejnenia osobných údajov v rámci výsledku výberového konania 03-suhlas_zverejnenie_vysledok_VK_vuscch-ke.pdf 03-suhlas_zverejnenie_vysledok_VK_vuscch-ke.rtf
4) Súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom poskytnutia osobných údajov tretím stranám, 04-suhlas_poskytnutie_vuscch-ke.pdf 04-suhlas_poskytnutie_vuscch-ke.rtf
5) Súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom zverejnenia osobných údajov na webovom sídle Prevádzkovateľa. 05-suhlas_zverejnenie-na-webe_vuscch-ke.pdf 05-suhlas_zverejnenie-na-webe_vuscch-ke.rtf
6) Licenčná zmluva na zverejnenie projektu na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. 06-Licencna-zmluva-vuscch-ke.pdf 06-Licencna-zmluva-vuscch-ke.rtf

Podľa článku XI ods. 4. platných Stanov obchodnej spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., členov predstavenstva zastupujúcich štát volí valné zhromaždenie z tých uchádzačov, ktorých akcionár vybral zo zoznamu uchádzačov predložených výberovou komisiou.
Uchádzač vybraný akcionárom na výkon predmetnej funkcie na účel preukázania bezúhonnosti poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.