Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa – štatutárneho orgánu štátnej rozpočtovej organizácie Detenčný ústav Hronovce

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa - štatutárneho orgánu štátnej rozpočtovej organizácie Detenčný ústav Hronovce, so sídlom Dr. Jána Zelenyáka 65, 935 61 Hronovce.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • bezúhonnosť1 a spôsobilosť na právne úkony,
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • odborná prax 5 rokov (po ukončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa),
 • dôveryhodnosť (za dôveryhodnú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorá nekoná v rozpore   so   spoločenskými pravidlami a morálnymi hodnotami),
 • dborná spôsobilosť (za odborne spôsobilú sa považuje fyzická osoba, ktorá má odbornú prax v oblasti zdravotníctva, poisťovníctva, práva, ekonómie alebo iných príbuzných odboroch),
 • Projekt riadenia a stratégie rozvoja štátnej rozpočtovej organizácie.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane telefonického a/alebo e-mailového kontaktu),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
 • úradne osvedčená kópia dokladu o požadovanom vzdelaní,
 • doklad o odbornej praxi v dĺžke najmenej 5 rokov (potvrdenie zamestnávateľa alebo iný doklad, ktorým uchádzač preukáže požadovanú odbornú prax po ukončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa), nie čestné vyhlásenie,
 • čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti,
 • čestné vyhlásenie o odbornej spôsobilosti,
 • Projekt riadenia a stratégie rozvoja štátnej rozpočtovej organizácie.

Formálna úprava projektu:
Projekt je potrebné napísať v textovom editore v rozsahu minimálne 10 strán formátu A4 (celkový počet znakov v rozsahu minimálne 20 000 znakov vrátane medzier) podľa platných pravidiel písania a úpravy písomností.

Dátum a miesto podania žiadosti s požadovanými dokladmi:
Do 31. mája 2022 s označením na obálke „VK DÚH - neotvárať“ na adresu:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
generálny tajomník služobného úradu
Limbová 2
P.O.BOX 52
837 52 Bratislava 37

Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke; pri osobnom doručovaní je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Tarifný plat: 1 167 €

(MZ SR zverejňuje základnú zložku mzdy v súlade s ustanovením § 62 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zverejnením základnej zložky mzdy nie sú dotknuté ustanovenia §§ 7a, 8 a 10 zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.)

Pre potreby výberového konania si dovoľujeme uchádzačov (v prípade ich súhlasu) požiadať o vyplnenie a podpísanie Licenčnej zmluvy na zverejnenie projektu na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a jej doručenie (vo dvoch vyhotoveniach) spolu s požadovanými dokladmi. V opačnom prípade nebudú projekty uchádzačov zverejnené.

 

Informačná povinnosť Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

hronovce-infopovinnost.pdf

hronovce-infopovinnost.rtf

Licenčná zmluva na zverejnenie projektu na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

hronovce-licencna-zmluva.pdf

hronovce-licencna-zmluva.rtf

 

 

1 Podľa § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov uchádzač podľa poradia na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 3 ods. 4 pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu postupuje podľa § 3 ods. 4 až 7.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.