Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Výberové konanie na obsadenie funkcií dvoch členov predstavenstva spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 35 937 874

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Výberové konanie na obsadenie funkcií dvoch členov predstavenstva spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 35 937 874

Výberové konanie na obsadenie funkcií dvoch členov predstavenstva spoločnosti
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2,
851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
IČO: 35 937 874

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ako vykonávateľ akcionárskych práv v spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcií dvoch členov predstavenstva spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na uchádzačov:

- ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
- najmenej štvorročná prax v oblasti zdravotného poistenia, zdravotnej starostlivosti, finančnej oblasti, v oblasti verejného obstarávania alebo v oblasti práva a
- najmenej dvojročné riadiace skúsenosti v oblasti zdravotného poistenia, zdravotnej starostlivosti, finančnej oblasti, v oblasti verejného obstarávania alebo v oblasti práva,
- dôveryhodnosť v zmysle § 33 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov1 ,
- Projekt: Zlepšenie ekonomickej situácie s dôrazom na stabilizáciu poistného kmeňa poisťovne.

Iné kritériá a požiadavky:

- znalosť zdravotníckej legislatívy a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- znalosť zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
- znalosť špecifík manažmentu.

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
- odborný životopis (vrátane telefonického alebo e-mailového kontaktu),
- úradne osvedčená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
- doklad (potvrdenie zamestnávateľa) o najmenej štvorročnej praxi v oblasti zdravotného poistenia, zdravotnej starostlivosti, finančnej oblasti, v oblasti verejného obstarávania alebo v oblasti práva a
- doklad (potvrdenie zamestnávateľa) o najmenej dvojročných riadiacich skúsenostiach v oblasti zdravotného poistenia, zdravotnej starostlivosti, finančnej oblasti, v oblasti verejného obstarávania alebo v oblasti práva,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti v zmysle § 33 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- projekt v písomnej forme.

Formálna úprava projektu:

Projekt je potrebné napísať v textovom editore v rozsahu minimálne 10 normostrán A4 (celkový počet znakov v rozsahu minimálne 18 000 znakov vrátane medzier) podľa platných pravidiel písania a úpravy písomností.

Dátum a miesto podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:

Do 13. februára 2024 s označením „Výberové konanie – neotvárať“ na obálke na adresu: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, generálny tajomník služobného úradu, Limbová 2, 837 52 Bratislava.
Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke; pri osobnom doručovaní je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Upozornenie:

Člen štatutárneho orgánu (predstavenstva) Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., sa dňom ustanovenia do funkcie považuje za verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 písm. x) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a preto sa na neho vzťahujú prísnejšie pravidlá.
Ďalšie obmedzenia sú špecifikované v zákone č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Stanovách Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.

Pre potreby výberového konania si dovoľujeme uchádzačov (v prípade ich súhlasu) požiadať o vyplnenie a podpísanie nasledovných tlačív:

    • Súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom zverejnenia osobných údajov na webovom sídle Prevádzkovateľa
    a/alebo
    • Súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom poskytnutia osobných údajov tretím stranám
    a/alebo
    • Súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom zverejnenia osobných údajov v rámci výsledku výberového konania

a jeho/ich doručenie spolu s požadovanými dokladmi. V opačnom prípade (t. j. v prípade neudelenia súhlasunebudú osobné údaje uchádzačov zverejnené.

Súčasne si dovoľujeme uchádzačov (v prípade ich súhlasu) požiadať o vyplnenie a podpísanie Licenčnej zmluvy na zverejnenie projektu na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a jej doručenie (vo dvoch vyhotoveniach) spolu s požadovanými dokladmi. V opačnom prípade nebudú projekty uchádzačov zverejnené.

1) Informačná povinnosť Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, vszp_infopovinnost.pdf vszp_infopovinnost.docx
2) Obmedzenia člena predstavenstva zdravotnej poisťovne podľa zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Stanov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., vszp_obmedzenia_581_2004.pdf vszp_obmedzenia_581_2004.docx
3) Povinnosti a obmedzenia člena štatutárneho orgánu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, vszp_povinnosti-obmedzenia-clena-predstavenstva_357_2004_VsZP.pdf vszp_povinnosti-obmedzenia-clena-predstavenstva_357_2004_VsZP.docx
4) Súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom zverejnenia osobných údajov na webovom sídle Prevádzkovateľa, vszp_suhlas_zverejnenie-na-webe.pdf vszp_suhlas_zverejnenie-na-webe.docx
5) Súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom poskytnutia osobných údajov tretím stranám, vszp_suhlas-poskytnutie.pdf vszp_suhlas-poskytnutie.docx
6) Súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom zverejnenia osobných údajov v rámci výsledku výberového konania, vszp_suhlas-zverejnenie-vysledok-vk.pdf vszp_suhlas-zverejnenie-vysledok-vk.docx
7) Licenčná zmluva na zverejnenie projektu na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. vszp_licencna-zmluva.pdf vszp_licencna-zmluva.docx

1 Skutočnosti uvedené v § 33 ods. 3 písm. a) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa preukazujú výpisom z registra trestov.
Podľa článku 9 bod 9.4. platných Stanov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., členov predstavenstva volí valné zhromaždenie z tých uchádzačov, ktorých akcionár vybral zo zoznamu uchádzačov predložených výberovou komisiou. Podmienkou na voľbu člena predstavenstva je predchádzajúci súhlas Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 33 ods. 3 písm. a) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytne uchádzač vybraný akcionárom na výkon predmetnej funkcie údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (§ 12 ods. 4 zákona č. 192/2023 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení).


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.