Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu, na funkčné obdobie 5 rokov, v štátnej príspevkovej organizácii Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony,
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • odborná prax 5 rokov (po ukončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa),
 • dôveryhodnosť (za dôveryhodnú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorá nekoná v rozpore so spoločenskými pravidlami a morálnymi hodnotami),
 • odborná spôsobilosť (za odborne spôsobilú sa považuje fyzická osoba, ktorá má odbornú prax v oblasti zdravotníctva, poisťovníctva, práva, ekonómie alebo iných príbuzných odboroch),
 • Projekt stratégie rozvoja organizácie zameraný na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia, zefektívnenie chodu organizácie, zvýšenie efektívnosti vo využívaní finančných zdrojov, personálnu politiku, riešenie aktuálnych problémov, presné definovanie cieľa projektu a spôsobu na jeho dosiahnutie, perspektívy a spôsoby uplatnenia projektu v praxi.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane telefonického a/alebo e-mailového kontaktu),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
 • úradne osvedčená kópia dokladu o požadovanom vzdelaní,
 • doklad o odbornej praxi v dĺžke najmenej 5 rokov (potvrdenie zamestnávateľa alebo iný relevantný doklad, ktorým uchádzač preukáže požadovanú odbornú prax po ukončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa),
 • čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti,
 • čestné vyhlásenie o odbornej spôsobilosti,
 • projekt stratégie rozvoja organizácie v písomnej forme.

Formálna úprava projektu:

Projekt je potrebné napísať v textovom editore v rozsahu minimálne 10 strán formátu A4 (celkový počet znakov v rozsahu minimálne 20 000 znakov vrátane medzier) podľa platných pravidiel písania a úpravy písomností.

Dátum a miesto podania žiadosti s požadovanými dokladmi:

Do 30. novembra 2020 s označením na obálke „VK FNsP PO - neotvárať“ na adresu:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, generálny tajomník služobného úradu, Limbová 2, P.O.BOX 52, 837 52 Bratislava.
Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke; pri osobnom doručovaní je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Základná zložka mzdy: 2 500 €

Zdroj: https://www.health.gov.sk/Clanok?vk-riaditel-fnsp-jar-presov


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.