Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu Zdravotníckej implementačnej agentúry so sídlom v Bratislave

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu, na funkčné obdobie 5 rokov, v štátnej príspevkovej organizácii Zdravotnícka implementačná agentúra so sídlom v Bratislave.

Cieľom Zdravotníckej implementačnej agentúry (ZIA) je sústrediť skúsenosti a znalosti s prípravou investičných projektov a využiť ich pre projekty modernizácie zdravotníckej infraštruktúry realizovanej podriadenými organizáciami MZ SR pri výstavbe a rekonštrukcii štátnych zdravotníckych zariadení spojených s optimalizáciou procesov a digitalizáciou.

ZIA bude poskytovať súčinnosť MZ SR pri plnení reforiem pre oblasť zdravotníctva a príprave investičných projektov vrátane projektového plánovania, projektovej prípravy a projektového manažmentu primárne pre investície z Plánu obnovy a odolnosti určených pre oblasť zdravotníctva, ktorých celková alokácia zdrojov presahuje 1 mld. eur. Tieto projekty môžu byť v budúcnosti rozšírené o projekty financované v rámci Partnerskej dohody na roky 2021-2027 v súlade s alokáciou. Projekty pokrývajú oblasť ústavnej zdravotnej starostlivosti (nemocnice), starostlivosti o duševné zdravie, dlhodobej starostlivosti, oblasť záchrannej zdravotnej služby a digitalizácie. ZIA bude vykonávať najmä:

• analytické a konzultačné činnosti,
• koordinačnú a metodickú činnosť,
• podporné činnosti vo verejnom obstarávaní a príležitostné spoločné obstarávania,
• kontrolnú činnosť1 a supervíziu nad implementáciou projektov,
• návrhy na optimalizáciu procesov v oblasti digitalizácie, automatizácie a informačných technológií,
• vypracúvanie štúdií, tvorba koncepcií, plánov, metodických usmernení a manuálov.

Riaditeľ ZIA bude v rámci začatia činnosti organizácie zodpovedný za vybudovanie personálnych kapacít agentúry, za nastavenie jej procesov a následne za riadenie projektov realizovaných ZIA s výnimkou projektov realizovaných tretími osobami. ZIA bude zamestnávať cca 70 odborníkov z rôznych disciplín (konzultanti pre medicínsku službu, projektový manažment, inžiniering, stavebníctvo, analytickú činnosť, digitalizáciu a automatizáciu a iné). Od riaditeľa sa očakáva osobná integrita, aktívna znalosť anglického jazyka, schopnosť strategicky viesť organizáciu, riadiť zmeny, rozhodovať a konať samostatne a nezávisle; skúsenosť s riadením infraštruktúrnych projektov a prácou v zahraniční; skúsenosť s riadením multidisciplinárnych tímov, schopnosť získavať si ľudí, spájať ich ciele a hodnoty s hodnotami a cieľmi organizácie; schopnosť efektívne komunikovať výsledky činnosti medzinárodným organizáciám, médiám aj laickej verejnosti.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

- bezúhonnosť2 a spôsobilosť na právne úkony,
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (ekonomického, právnického alebo technického smeru),
- odborná prax 10 a viac rokov v oblasti zdravotníctva, práva, ekonómie, stavebníctva, architektúry alebo iných príbuzných technických odboroch súvisiacich s predmetom činnosti organizácie (po ukončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa),
- dôveryhodnosť (za dôveryhodnú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorá nekoná v rozpore so spoločenskými pravidlami a morálnymi hodnotami),
- prax v riadiacej funkcii najmenej 5 rokov,
- skúsenosť s riadením rozsiahlych investičných projektov (nad 10 mil. eur) alebo organizácie s rozpočtom nad 10 mil. eur ročne v trvaní minimálne 5 rokov,
- odborná spôsobilosť (za odborne spôsobilú sa považuje fyzická osoba, ktorá má odbornú prax v oblasti zdravotníctva, práva, ekonómie, stavebníctva, architektúry alebo iných príbuzných technických odboroch súvisiacich s predmetom činnosti organizácie),
- Projekt stratégie rozvoja organizácie vo forme prípadovej štúdie,
- všeobecná znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov najmä v oblasti zdravotníctva, investícií, projektov a stavebníctva (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 579/2004 Z. z. záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 278/1993 Zb. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov).

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
- profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane telefonického alebo e-mailového kontaktu),
- motivačný list (max. 1 normostrana A4, 1 800 znakov) vrátane vízie o vykonávaní funkcie,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
- kópia dokladu o požadovanom vzdelaní,
- doklad o odbornej praxi v dĺžke najmenej 10 rokov (potvrdenie zamestnávateľa alebo iný relevantný doklad, ktorým uchádzač preukáže požadovanú odbornú prax po ukončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa, napr. kópia pracovnej zmluvy bez údajov, ktoré uchádzač nechce sprístupniť), nie čestné vyhlásenie,
- čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti,
- doklad o riadiacej praxi v dĺžke najmenej 5 rokov (potvrdenie zamestnávateľa alebo iný relevantný doklad, ktorým uchádzač preukáže požadovanú riadiacu prax, napr. kópia pracovnej zmluvy bez údajov, ktoré uchádzač nechce sprístupniť), nie čestné vyhlásenie,
- referencie preukazujúce skúsenosť s riadením rozsiahlych investičných projektov (nad 10 mil. eur) alebo organizácie s rozpočtom nad 10 mil. eur ročne v trvaní minimálne 5 rokov,
- čestné vyhlásenie o odbornej spôsobilosti,
- Projekt stratégie rozvoja organizácie (prípadová štúdia) v písomnej forme.

Požiadavky na vypracovanie prípadovej štúdie:

Pre zaradenie uchádzača do výberového konania sa požaduje vypracovanie Projektu stratégie rozvoja organizácie vo forme prípadovej štúdie o riadení projektu výstavby nemocnice s kapacitou cca 600 lôžok. Štúdia by mala zahrnúť všetky fázy projektu od jeho prípravy až po zhotovenie diela.
Prípadovú štúdiu je potrebné napísať v textovom editore v rozsahu max. 10 normostrán A4, 1 800 znakov na stranu podľa platných pravidiel písania a úpravy písomností.

Dátum a miesto podania žiadosti s požadovanými dokladmi:

Do 20. júla 2021 s označením na obálke „VK ZIA - neotvárať“ na adresu:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, generálny tajomník služobného úradu, Limbová 2, P.O.BOX 52, 837 52 Bratislava.
Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke; pri osobnom doručovaní je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Základná zložka mzdy:

Tarifný plat 1 373,- €
(MZ SR zverejňuje základnú zložku mzdy v súlade s ustanovením § 62 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zverejnením základnej zložky mzdy nie sú dotknuté ustanovenia §§ 7a, 8 a 10 zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.)

Pre potreby výberového konania si dovoľujeme uchádzačov (v prípade ich súhlasu) požiadať o vyplnenie a podpísanie Licenčnej zmluvy na zverejnenie projektu na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a jej doručenie (vo dvoch vyhotoveniach) spolu s požadovanými dokladmi. V opačnom prípade nebudú projekty uchádzačov zverejnené.

1) Informačná povinnosť Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 1-informacna-povinnost-MZSR_VK_ZIA_2021.pdf 1-informacna-povinnost-MZSR_VK_ZIA_2021.rtf
2) Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 2-cestne-vyhlasenie_bezuhonnost.pdf 2-cestne-vyhlasenie_bezuhonnost.rtf
3) Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony 3-cestne-vyhlasenie_odborna-sposobilost.pdf 3-cestne-vyhlasenie_odborna-sposobilost.rtf
4) Čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti, 4-cestne-vyhlasenie_doveryhodnost.pdf 4-cestne-vyhlasenie_doveryhodnost.rtf
5) Čestné vyhlásenie o odbornej spôsobilosti 5-cestne-vyhlasenie_odborna-sposobilost.pdf 5-cestne-vyhlasenie_odborna-sposobilost.rtf
6) Licenčná zmluva na zverejnenie projektu na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. 6-licencna-zmluva_22jun2021.pdf 6-licencna-zmluva_22jun2021.rtf

1 Ak táto nie je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov zakázaná, obmedzená, upravená odlišne alebo podlieha schváleniu iných štátnych orgánov a organizácií alebo iných subjektov.

Podľa § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov uchádzač podľa poradia na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 3 ods. 4 pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu postupuje podľa § 3 ods. 4 až 7.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.