Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ASPI

Dňa 1. júla 2022 nadobúda účinnosť vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 191/2022 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky. 

Prijatím zákona č. 252/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony dochádza k zmene a údaje z Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní (pôvodne nazvaný ako Centrálny register diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve) sa stávajú súčasťou Národného registra zdravotníckych pracovníkov, ktorého údaje spravuje a prevádzkuje Národné centrum zdravotníckych informácií. V súčasnosti platná vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 9/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky v znení vyhlášky č. 434/2020 Z. z. tak v dôsledku legislatívnych zmien nepostačuje a je potrebné upraviť ďalší zber dát. Z toho dôvodu je potrebné, aby návrh vyhlášky obsahoval okrem podrobností o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov o výkone zdravotníckeho povolania zároveň aj podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov o ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov a taktiež podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov zo zoznamu vzdelávacích ustanovizní, ktoré získali osvedčenie o akreditácii. Zároveň je cieľom návrhu vyhlášky zrušiť v súčasnosti platnú vyhlášku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 9/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky v znení neskorších prepisov.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.