Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Vyhodnotenie aktivít Európsky imunizačný týždeň v Slovenskej republike „EIW 2023“

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ÚVZ SR

Regionálny úrad pre Európu Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej len „WHO/EUROPE“) vyhlásil v roku 2023 už 18. ročník Európskeho imunizačného týždňa - European Immunization Week (z angl. ďalej len „EIW 2023“). Hlavné posolstvo každoročnej kampane vyjadruje slogan „Prevent Protect Immunize“. Kampaň EIW 2023 prebiehala v dňoch od 23. do 29. apríla 2023. Témou tohoročnej kampane bol slogan „The big catch up“ / „Dobehnime zabudnuté očkovanie“.

Cieľom tohtoročnej kampane bolo zdôrazniť potrebu dať sa zaočkovať v dostatočnom predstihu ešte predtým, ako sa vyskytneme v rizikovom prostredí, v ktorom môžeme byť vystavení rôznym infekčným ochoreniam. Včasné očkovanie je účinný prostriedok, vďaka ktorému môžeme predísť závažným infekčným ochoreniam alebo ich komplikáciám. Vďaka očkovacím látkam je možné žiť život bez ochorení, kvalitne a bez obmedzení.

Cieľom každoročnej kampane EIW v Slovenskej republike (ďalej len „SR“) je podporiť očkovanie a zvýšenou informovanosťou, edukačnými aktivitami a medializáciou problematiky zvýšiť povedomie širokej verejnosti o očkovacích látkach, zvýšiť záujem verejnosti o očkovanie a tým pozitívne ovplyvniť samotnú zaočkovanosť detí a dospelých v SR.

Rovnako, ako aj ostatné krajiny euroregiónu, aj SR sa zapojila do tejto významnej kampane, aby podporila zámer WHO a WHO/EUROPE, ktoré v spolupráci s ECDC počas EIW zverejňovali informácie o prenosných ochoreniach a o možnostiach očkovania a tiež analýzy a štatistiky k jednotlivým ochoreniam. V rovnakom čase zároveň prebiehala kampaň UNICEF, ktorá bola rovnako zameraná na podporu očkovania.

Aktivity EIW 2023 v SR prebiehali pod záštitou hlavného hygienika SR a boli realizované zamestnancami Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZ SR“) a zamestnancami regionálnych úradov verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“). Očkovanie oficiálne podporilo aj MZ SR a vláda SR. Okrem pracovníkov regionálnych úradov verejného zdravotníctva sa výrazne do nej zapojili experti z oblasti všeobecného lekárstva a epidemiológie početnými vystúpeniami prostredníctvom televíznych a printových médií alebo na diskusných fórach.

Aktivity boli zamerané na nasledujúce cieľové skupiny:

 • matky a budúce matky, rodičov a budúcich rodičov,
 • deti predškolských a školských zariadení, študentov stredných škôl a vysokých škôl,
 • starších občanov – klientov zariadení sociálnych služieb,
 • komunitných pracovníkov a marginalizované komunity,
 • zdravotníckych pracovníkov participujúcich na očkovaní,
 • primátorov miest a starostov obcí.

Aktivity prebiehali:

 • na ÚVZ SR, na RÚVZ a v ďalších inštitúciách,
 • v predškolských a školských zariadeniach,
 • na obecných a miestnych úradoch,
 • v zariadeniach sociálnych služieb,
 • na verejných priestranstvách.

Aktivity ÚVZ SR počas kampane „EIW 2023“

 • V rámci informovania o Svetovom imunizačnom týždni a kampani EIW 2023 – boli vydane dve tlačové správy ÚVZ SR zamestnancami odboru komunikácie na webovej stránke: www.uvzsr.sk. Na webstránku úradu bola zároveň umiestnená aj tlačová správa z tlačovej konferencie odborníkov s účasťou odborníčky ÚVZ SR pod záštitou organizácie Unicef Slovensko.
  • Prvá tlačová správa „Základné očkovanie proti osýpkam kleslo pod hranicu kolektívnej imunity“ sa týkala výsledkov administratívnej kontroly očkovania v ambulanciách pediatrov k 31. 8. 2022 – jej cieľom bolo upozorniť rodičov na riziká a potrebu dodržiavania harmonogramu očkovania, ktorý pre deti stanovuje platný očkovací kalendár.
  • Druhá tlačová správa „Zvážte odporúčané očkovanie proti invazívnym meningokokovým ochoreniam, vírusovej hepatitíde typu A alebo kliešťovej encefalitíde“ upriamovala pozornosť na odporúčané očkovania proti trom ochoreniam, ktoré boli zvolené vzhľadom na aktuálny trend vo výskyte týchto ochorení, resp. možný závažný priebeh ochorenia.
  • Tretia tlačová správa „Odborníci sa spojili na podporu očkovania“ zdôrazňuje kľúčovú rolu očkovania v rámci prevencie vážnych infekčných ochorení v kontexte zaznamenaného poklesu, a to aj v kontexte výsledkov administratívnej kontroly očkovania v ambulanciách pediatrov k 31. 8. 2022.
 • Najdôležitejšie zistenia výsledkov vyššie spomínanej administratívnej kontroly očkovania v ambulanciách pediatrov boli nosným motívom
  • tlačového brífingu za účasti zástupcov médií, kľúčové zistenia a odporúčania prezentoval hlavný hygienik SR Ján Mikas dňa 24. 4. 2023.
  • tlačovej konferencie pod záštitou Unicef Slovensko dňa 24. 4. 2023, kde ÚVZ SR reprezentovala Hlavná odborníčka hlavného hygienika SR pre epidemiológiu profesorka Mária Štefkovičová.
  • Informácie z TK a brífingu boli v priebehu EIW 2023 súčasťou spravodajstva všetkých najsledovanejších televíznych staníc, rádiového vysielania, ako aj online a printového spravodajstva najčítanejších webových portálov a periodík.
 • Súčasťou kampane počas EIW 2023 bola tiež séria príspevkov na tému povinného a odporúčaného očkovania, ktoré boli uverejňované na oficiálnom účte ÚVZ SR na sieti facebook a pracovali s témami prezentovanými aj prostredníctvom tlačových správ. Kumulatívny organický dosah štyroch tematických príspevkov bol 89-tisíc používateľov, pričom až približne polovicu týchto zobrazení vygeneroval príspevok s grafickým zobrazením očkovacieho kalendára pre deti, ktorého cieľom bolo poskytnúť rodičom jednoduchú vizuálnu pomôcku na kontrolu absolvovaných a plánovaných očkovaní svojho dieťaťa. Príspevky mali nadštandardne priaznivý ohlas a boli zdieľané (čiže ďalej organicky distribuované) aktérmi v rezorte zdravotníctva, ambulanciami pediatrov, lekárňami ako aj rodičmi a širšou verejnosťou.
 • Odborníci (zamestnanci ÚVZ SR, NRC, hlavné odborníčky pre epidemiológiu) participovali pri príprave a verifikácii informačných materiálov, z ktorých vyplývali výstupy pre médiá a verejnosť.
 • Na všetky RÚVZ bol zaslaný list s informáciou o vyhlásení kampane EIW 2023 a žiadosťou o zabezpečenie vykonania aktivít na podporu informovanosti a edukácie širokej verejnosti o prenosných ochoreniach a možnostiach prevencie očkovaním. Tlačové správy vypracované odbornými pracovníkmi ÚVZ SR boli preberané a zverejňované aj na webových stránkach RÚVZ.
 • Odborní zamestnanci odboru imunizácie a odboru komunikácie priebežne odpovedali na otázky širokej verejnosti na portáli https://www.ockovaniechrani.sk, tiež na telefonické otázky a spoločne pripravovali odpovede pre médiá.
 • V bezprostrednej nadväznosti na EIW 2023 bola aktualizovaná a nanovo pripravená brožúra Chráňte svoje deti očkovaním, ktorá obsahuje najdôležitejšie informácie o povinnom a odporúčanom očkovaní detí, a ktorá je distribuovaná rodičkám krátko po pôrode. Brožúra ako aj aktualizovaný očkovací kalendár sú v zmysle dohody súčasťou novorodeneckých balíčkov a v druhom polroku 2023 sa majú automaticky dostať do rúk odhadovaných 25-tisíc novorodičiek v SR.

RÚVZ vykonávajú aktivity na podporu Národného imunizačného programu v SR priebežne počas celého roka. V rámci kampane EIW 2023 však posilnili aktivity na podporu očkovania, ktoré si pripravili v rámci svojej pôsobnosti.

Aktivity zamestnancov všetkých RÚVZ v SR počas kampane EIW 2023

 • Na pôde RÚVZ pripravili informačné panely a nástenky pri príležitosti EIW 2023 a na propagáciu očkovania – povinného aj odporúčaného za účelom informovania o ochoreniach preventabilných očkovaním a význame očkovania v prevencii týchto ochorení.
 • Zverejňovali informácie na webových sídlach RÚVZ a na sociálnych sieťach (Facebook), na regionálnych internetových portáloch. Informovali o dôležitosti dodržiavania termínov rutinného očkovania definovaných v očkovacom kalendári a význame ďalších odporúčaných druhov očkovania.
 • V priebehu EIW poskytovali informácie odbornej aj laickej verejnosti osobne, telefonicky alebo elektronickou formou, vrátane konzultácií. Spolu bolo poskytnutých 2 158 konzultácií a odpovedí.
 • Zverejňovali informácie v printových médiách, v regionálnej tlači a v e-novinách:
  • „TASR“ - RÚVZ Prievidza, RÚVZ Veľký Krtíš
  • „Bardejovské noviny“ - RÚVZ Bardejov
  • „Prešovský Večerník“ - RÚVZ Prešov
  • „Podduklianske noviny“ a noviny „Spektrum“ - RÚVZ Svidník
  • týždenník „POKROK“ - RÚVZ Veľký Krtíš a iné.
 • Zverejňovali informácie na teletextových stránkach televízií a prostredníctvom rozhlasového vysielania.
  • „NZ TV“ - RÚVZ Nové Zámky
  • „Pátria Rádio“ - RÚVZ Dunajská Streda a iné.
 • Informovali širokú verejnosť prostredníctvom informačných panelov umiestnených vo svojich priestoroch, priestoroch nemocníc, polikliník a iných verejne dostupných miest.
 • Distribuovali propagačné letáky, informačné a edukačné materiály o prenosných ochoreniach preventabilných očkovaním a možnostiach ich prevencie očkovaním:
  • do zariadení pre deti a mládež, predškolských a školských zariadení, ambulancií všeobecných lekárov, gynekologických ambulancií, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, domovoch dôchodcov a mestám a obciam,
  • komunitným pracovníkom pre potreby edukácie verejnosti v zdravotníckych zariadeniach, rómskych komunitách a komunitných centrách,
  • v rámci verejných hromadných podujatí, napr. „Komárňanské dni 2023“ a iné.
 • Kontaktovali lekárov VLDD a VLD:
  • zaslali im pre informáciu a na prípadné zverejnenie e-leták k EIW 2023,
  • distribuovali tlačové materiály do ambulancií v rámci regiónu,
  • poskytovali elektronické a písomné konzultácie ohľadom povinného alebo odporúčaného očkovania a doočkovania detí, ktoré neboli očkované v zmysle očkovacieho kalendára,
 • Realizovali prednášky, besedy a diskusie zamerané na laickú verejnosť, zdravotníckych pracovníkov a študentov zdravotných škôl, marginalizované skupiny a iné rizikové skupiny. Spolu bolo realizovaných 120 prednášok, besied, diskusií alebo workshopov zameraných na:

Laická verejnosť – 31 prednášok/besied:

 • RÚVZ Bardejov
  • prednáška „Klub matiek“, Bardejov
  • prednášky na stredných školách (77 účastníkov)
 • RÚVZ Košice
  • prednášky na základnej škole, Košice (48 účastníkov)
  • prednášky na strednej pedagogickej škole, Košice (50 účastníkov)
  • prednáška pre „Združenie príbuzných a priateľov Radosť – rehabilitačné stredisko, Košice (15 účastníkov)
 • RÚVZ Lučenec
  • verejné besedy na námestí a detskom ihrisku v mestách Lučenec a Fiľakovo so zameraním na mamičky a budúce matky
 • RÚVZ Liptovský Mikuláš
  • prednáška na obchodnej akadémii, Liptovský Mikuláš (34 účastníkov)
 • RÚVZ Martin
  • prieskum vnímania očkovania verejnosťou – vedomosti, postoje, názory
 • RÚVZ Rožňava
  • prednášky na strednej odbornej škole, Dobšiná (25 účastníkov)
  • prednášky na základných školách, Rožňava a Slavošovce
  • vyškolenie ambasádorov EIW kampane v spolupráci s gymnáziom v Rožňave (11 účastníkov)
 • RÚVZ Stará Ľubovňa
  • prednášky na základnej škole, Podsadek (52 účastníkov)
 • RÚVZ Svidník
  • prednášky na gymnáziu, Svidník
 • RÚVZ Trebišov
  • prednášky na stredných školách (186 účastníkov)
 • RÚVZ Trnava
  • prednášky na strednej priemyselnej škole, Trnava (18 účastníkov)
 • RÚVZ Vranov nad Topľou
  • prednášky na základných školách v obciach Holčíkovce a Nižný Hrabovec (43 účastníkov)
  • prednášky v spojenej škole v obci Čaklov (42 účastníkov)
 • RÚVZ Zvolen
  • beseda v krajskej knižnici, Zvolen
  • prednáška na stredoškolskom internáte, Zvolen (17 účastníkov)
 • RÚVZ Žilina
  • prednáška so zameraním na laickú verejnosť

Zdravotnícki pracovníci a študenti zdravotníckych škôl – 44 prednášok/diskusií:

 • RÚVZ Čadca
  • prednášky na strednej zdravotníckej škole, Čadca (35 účastníkov)
  • prednášky v rámci nadstavbového štúdia, Čadca (15 účastníkov)
 • RÚVZ Dunajská Streda
  • prednášky na strednej zdravotníckej škole, Dunajská Streda (65 účastníkov)
 • RÚVZ Košice
  • prednášky na strednej zdravotníckej škole, Košice (29 účastníkov)
  • prednášky na lekárskej fakulte – študenti odboru verejné zdravotníctvo, Košice (23 účastníkov)
 • RÚVZ Martin
  • workshop pre lekárov a zdravotné sestry so zameraním na očkovanie v regióne Turiec
  • prednáška pre zdravotníckych pracovníkov v domove sociálnych služieb pre seniorov
 • RÚVZ Nitra
  • prednáška na strednej zdravotníckej škole, Nitra
  • diskusia v Psychiatrickej nemocnici, Veľké Zálužie
 • RÚVZ Nové Zámky
  • prednáška pre zdravotníckych pracovníkov na RÚVZ
 • RÚVZ Poprad
  • prednášky na strednej zdravotníckej škole, Poprad (59 účastníkov)
  • prednášky na strednej zdravotníckej škole, Levoča (66 účastníkov)
 • RÚVZ Prešov
  • prednáška na strednej zdravotníckej škole, Prešov (24 účastníkov)
  • „Očkovanie hrou“ na stredných zdravotníckych školách, Prešov (106 účastníkov)
 • RÚVZ Rožňava
  • beseda na strednej zdravotníckej škole, Rožňava (51 účastníkov)
  • prednášky na odbornom zdravotníckom seminári, Rožňava
 • RÚVZ Trebišov
  • diskusie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti spolu s asistentmi podpory zdravia a zástupcov samospráv
 • RÚVZ Trnava
  • prednášky na strednej zdravotníckej škole, Trnava (56 účastníkov)
 • RÚVZ Zvolen
  • prednášky na strednej zdravotníckej škole, Zvolen (65 účastníkov)
 • RÚVZ Žilina
  • prednášky zamerané na študentov zdravotníckych škôl

Marginalizované skupiny – 37 prednášok/besied/diskusií:

 • RÚVZ Košice
  • prednášky s besedou na základnej škole, Moldava nad Bodvou (184 účastníkov)
  • prednášky s besedou na základnej škole Luník IX, Košice (35 účastníkov)
  • prednášky s besedou na základnej škole, Drienovec (133 účastníkov)
  • prednáška s besedou v Komunitnom centre, Sokoľany (16 účastníkov)
 • RÚVZ Lučenec
  • verejné besedy na námestí a detskom ihrisku v mestách Lučenec a Fiľakovo so zameraním na občanov z marginalizovaných skupín
 • RÚVZ Rožňava
  • prednáška na odbornom učilišti so zameraním na žiakov z minoritných skupín, Rožňava
 • RÚVZ Stará Ľubovňa
  • prednášky pre ženy z marginalizovaných skupín vo veku 15-30 rokov v obciach Ľubotín, Šarišské Jastrabie a Podsadek (58 účastníčok)
 • RÚVZ Trebišov
  • diskusie s asistentmi podpory zdravia pracujúcich s osobami z marginalizovaných skupín za účasti zdravotníckych pracovníkov a zástupcov samospráv
 • RÚVZ Veľký Krtíš
  • diskusia s asistentmi podpory zdravia za oblastnú skupinu Veľký Krtíš
 • RÚVZ Vranov nad Topľou
  • prednášky v komunitných centrách v obciach Soľ, Sačurov, Hencovce a Hanušovce nad Topľou (126 účastníkov)
  • prednášky na základných školách v obciach Holčíkovce a Nižný Hrabovec (43 účastníkov)
  • prednáška na spojenej škole, Čaklov (42 účastníkov)

Iné rizikové skupiny – 8 prednášok/besied:

 • RÚVZ Čadca
  • prednáška pre klientov a zamestnancov Viacúčelového zariadenia pre seniorov, Čadca (20 účastníkov)
  • prednáška pre klientov a zamestnancov Centra sociálnych služieb PARK, Čadca (20 účastníkov)
 • RÚVZ Humenné
  • besedy v denných centrách, Humenné (59 účastníkov)
 • RÚVZ Lučenec
  • verejné besedy na námestí a detskom ihrisku v mestách Lučenec a Fiľakovo so zameraním na seniorov
 • RÚVZ Vranov nad Topľou
  • prednáška pre Jednotu dôchodcov, Malá Domaša (14 účastníkov)

Prednášky, besedy a diskusie boli zamerané na rôzne oblasti očkovania a rôzne očkovaním preventabilné ochorenia podľa cieľových skupín a problémových oblastí v danom regióne.

Tento rok sa znovu potvrdila potreba intenzívnej komunikácie s laickou aj odbornou verejnosťou ohľadom dôležitosti očkovania. Ďakujeme inštitúciám WHO, WHO/EUROPE, ECDC a UNICEF za informačné a edukačné materiály – letáky, informácie, štatistiky, videá, infografiky a diskusie, ktoré priebežne poskytovali počas kampane EIW 2023 a Svetového imunizačného týždňa ako aj pracovníkom RÚVZ za aktívnu podporu kampane.

Vyhodnotenie aktivít EIW 2023 podľa jednotlivých RÚVZ je uvedené v tabuľke Prílohy 1 (.pdf, 99 kB)


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.