Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Výzva v rámci národného projektu Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ZMOS

Bratislava – 24. augusta 2022 - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej MZ SR)  podľa §  26 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu s názvom „Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti“.

Hlavnou aktivitou NP je v zmysle Operačného programu Ľudské zdroje „Stabilizácia pracovných miest v zdravotníckom systéme a tvorba nových pracovných miest nevyhnutných na poskytovanie dlhodobej ambulantnej a pobytovej starostlivosti“. NP bude implementovaný Prijímateľom MZ SR v spolupráci s vybranými agentúrami domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ďalej len ,,ADOS´´) a mobilnými hospicmi (ďalej len ,,MOHO´´) (spolu len ,,užívatelia) prostredníctvom jednej hlavnej aktivity – „Podpora dostupnosti dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti“, a to prostredníctvom posilnenia personálnych kapacít zdravotníckeho personálu a pomáhajúcich profesií, prípravou opatrení a konkrétnych nástrojov na ich stabilizáciu a rozvoj. Na základe zadefinovaných kritérií budú posilnené pracovné miesta zdravotných sestier a fyzioterapeutov v ADOS a pracovné miesta lekárov, sestier a pomáhajúcich profesií v MOHO.

Uzávierka kola č.114.10.2022

Uzávierka kola č.2: 14.12.2022

Oprávnení užívatelia pre zapojenie sa do tohto oznámenia:

a) Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

b) Mobilný hospic

Oprávnená cieľová skupina národného projektu: Cieľovou skupinou v rámci NP sú zdravotní pracovníci, pomáhajúce profesie a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

Oprávnené územie:

a) NUTS II – Západné Slovensko (Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky samosprávny kraj),

b) NUTS II – Stredné Slovensko (Žilinský a Banskobystrický samosprávny kraj),

c) NUTS II – Východné Slovensko (Prešovský a Košický samosprávny kraj)

d) Bratislavský kraj

Pre realizáciu projektu je oprávneným územím celé územie SR.

Ďalšie informácie sa dočítate TU.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.