Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Zavedenie minimálnych zdravotných odvodov aj pre konateľov od 1. januára 2023

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: HAVEL & PARTNERS s.r.o.

V Národnej rade Slovenskej republiky bola schválená novela zákona[1] („Novela“), ktorou sa okrem iného zaviedlo minimálne poistné na zdravotné poistenie konateľov, ako aj iné osoby považované na účely Novely za zamestnancov. Uvedená zmena je účinná už od 1. 1. 2023.

Zamestnancom sa pritom na tento účel rozumie aj osoba vykonávajúca zárobkovú činnosť s právom na príjem zo závislej činnosti, kam je zaradený, okrem iného, aj konateľ a spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným, prokurista, likvidátor, člen družstva, nútený správca a komanditista komanditnej spoločnosti.

Novela má predchádzať špekulatívnym výkonom funkcií za nízku odmenu, či uzatváraniu pracovných pomerov, s cieľom vyhnúť sa plateniu minimálneho zdravotného odvodu. Tento odvod je napr. pre samostatne zárobkovo činné osoby alebo dobrovoľne nezamestnaných na rok 2023 v sume 84,77 EUR mesačne.

Pre vysvetlenie do konca roka 2022 neexistoval žiadny minimálny vymeriavací základ pre odvod poistného pre konateľa, ako aj inú osobu považovanú na účely Novely za zamestnanca, poberajúceho odmenu. Teda platilo, že poistné sa odvádzalo z odmeny alebo výplaty za daný mesiac. Stačilo mať teda uzatvorenú mandátnu zmluvu s nízko nastavenou výškou odmeny[2] alebo akýkoľvek i čiastočný pracovný úväzok a poistné sa odvádzalo z reálne vyplatenej sumy v pomere 10 % hradil zamestnávateľ a 4 % hradil konateľ, resp. aj iná osoba považovaná na účely Novely za zamestnanca. Týmto bolo možné dosiahnuť, že tieto osoby platili poistné na úrovni zopár EUR, ale bolo im poskytované verejné zdravotné poistenie v plnom rozsahu. Na porovnanie samostatne zárobkovo činné osoby či dobrovoľne nezamestnané osoby museli pre rok 2022 platiť poistné na úrovni minimálnej výšky odvodu 79,31 EUR / mesiac, aby im bolo poskytované verejné zdravotné poistenie v plnom rozsahu.

Novela od začiatku roka 2023 zaviedla minimálny zdravotný odvod poistného pre konateľa, ako aj iné osoby považované za zamestnancov pre účely Novely, na úrovni odvodu zo sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu. Suma životného minima pre rok 2023 je vo výške 234,42 EUR, teda pre rok 2023 platí, že z uvedenej sumy je potrebné odviesť na zdravotné poistenie minimálne 14 %, čo predstavuje 32,81 EUR / mesiac, spolu 393,73 EUR / rok. Ak by vypočítaný odvod nedosiahol uvedenú výšku konateľ, ako aj iná osoba považovaná za zamestnanca, by musela doplatiť plnú sumu. Odvodová povinnosť spoločnosti (zamestnávateľa) teda nebude zmenená z dôvodu nezvyšovania odmeny/ceny práce, ale naopak povinnosť doplatenia sumy tohto rozdielu (doplatku) pripadne na konateľa, resp. inú osobu považovanú za zamestnanca.

Uvedené znamená, že ak si konateľ vypláca odmenu za výkon svojej činnosti na základe napr. mandátnej zmluvy a jeho mesačná odmena je nižšia ako je suma životného minima, teda v roku 2023 nižšia ako je suma 234,42 EUR, je povinný si sám doplácať zdravotné poistenie do výšky 32,81 EUR / mesiac, čo je minimálny mesačný preddavok na zdravotné poistenie konateľa.

Povinnosť doplatku na zdravotné poistenie sa však nebude týkať poistencov, ktorí sú zároveň poistencami štátu alebo sa za nich považujú, ako sú napr. deti, dôchodcovia, osoby poberajúce dávku v hmotnej núdzi, osoby evidované na úrade práce, študenti, osoby na rodičovskej dovolenke a iné.

Sumy uvedené v tomto texte sú platné len pre v ňom uvedené roky, pričom pre nasledujúce roky sa budú s najväčšou pravdepodobnosťou meniť.

Autori: Štěpán Štarha, Patrícia Jamrišková, Kristína Očenášová

 Největší česko-slovenská kancelář s mezinárodním dosahem | HAVEL & PARTNERS


[1] Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 22. 12. 2022 novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

[2] V rámci textu sa nevyjadrujeme k správnosti nastavenia výšky odmeny konateľa a jej súladu s platnými právnymi predpismi, len konštatujeme teoretickú možnosť nastavenia.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.