Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Zdravotné poisťovne boli ku koncu júna v strate celkovo 146,5 mil. eur

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: UDZS

Prehľad hospodárenia zdravotných poisťovní k 30. 6. 2023 a porovnanie k 31. 12. 2022. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) pravidelne sleduje finančnú situáciu všetkých troch zdravotných poisťovní. Zdravotné poisťovne v rámci svojich zákonných oznamovacích povinností poskytli úradu priebežné neauditované účtovné závierky k 30. 6. 2023.

Tabuľky nižšie sumarizujú finančnú situáciu a výsledky hospodárenia troch zdravotných poisťovní: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej „VšZP“), Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej „ZP Dôvera“) a Union zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej „ZP Union“).

Finančná situácia a výsledky hospodárenia troch zdravotných poisťovní: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. a Union zdravotná poisťovňa, a. s.

Pozn.: Údaje o finančnej situácii a výsledkoch hospodárenia zdravotných poisťovní vychádzajú z mesačných účtovných závierok, ktoré zdravotné poisťovne predkladajú úradu v rámci preukázania platobnej schopnosti.

Výsledky hospodárenia a hodnoty vlastného imania zdravotných poisťovní

Všetky tri zdravotné poisťovne dosiahli za sledované obdobie stratu, ktorá v celkovej výške za sektor dosahuje sumu 146,5 mil. eur. VšZP dosiahla stratu vo výške 109,8 mil. eur, ZP Dôvera stratu vo výške 30,1 mil. eur[1] a ZP Union stratu vo výške 6,5 mil. eur. Úrad už vo svojej tlačovej správe z 9. 5. 2023 upozornil na to, že straty zdravotných poisťovní nemajú rovnakú príčinu.

Hodnota vlastného imania zdravotných poisťovní k 30. 6. 2023: VšZP vykazuje vlastné imanie v hodnote -68,7 mil. eur, ZP Dôvera 175,2 mil. eur[2] a ZP Union 31,1 mil. eur. Vlastné imanie VšZP a ZP Dôvera sa v porovnaní ku koncu roka 2022 zmenilo o dosiahnutú stratu za šesť mesiacov roku 2023. V prípade ZP Union zmenu vlastného imania spôsobila dosiahnutá strata za 6 mesiacov roku 2023 a výplata dividend vo výške 4,9 mil. eur vo februári 2023.

Úrad na mesačnej báze sleduje a zverejňuje výsledky vyhodnotenia platobnej schopnosti zdravotných poisťovní. Všetky zdravotné poisťovne plnia zákonné požiadavky na splnenie platobnej schopnosti a faktúry uhrádzajú poskytovateľom v súlade so zákonnými požiadavkami.

Od začiatku roka 2023 neexistuje žiadna právna úprava, ktorá by definovala požiadavky na výšku vlastného imania zdravotnej poisťovne.

Situácia v štátnej poisťovni

Alarmujúca je významná strata 109,8 mil. eur a záporné vlastné imanie VšZP v hodnote -68,7 mil. eur vykázané k 30. 6. 2023. Podľa zákona č. 581/2004 Z. z. v znení účinnom do konca roka 2022 by úrad pri poklese hodnoty vlastného imania pod 16,6 mil. eur nariadil VšZP ozdravný plán. Avšak novelizáciou zákona č. 581/2004 Z. z. bola táto kompetencia od roku 2023 úradu odňatá.

Úradu naďalej zostáva kompetencia sledovať platobnú schopnosť a plnenie obchodno-finančného plánu zdravotných poisťovní. Úrad túto kompetenciu aktívne využíva aj vo väzbe na zhoršujúcu sa situáciu v štátnej poisťovni a na pravidelnej báze sleduje a zverejňuje výsledky vyhodnotenia platobnej schopnosti a sleduje aj plnenie jej obchodno-finančného plánu. VšZP aj k 30. 6. 2023 preukázala, že zabezpečuje platobnú schopnosť v súlade so zákonnými požiadavkami. Z tohto dôvodu nie sú úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť ohrozené.

Z porovnania schváleného obchodno-finančného plánu so skutočnosťou k 30. 6. 2023 sa však javí, že riziká, ktoré VšZP identifikovala už v čase prípravy obchodno-finančného plánu na rok 2023, sa zhmotňujú a fungovanie štátnej poisťovne môže byť do konca roka ohrozené.

V tejto súvislosti uložilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, z pozície jediného akcionára, zdravotnej poisťovni povinnosť prijať úsporné opatrenia podľa tzv. akčného plánu v celkovej hodnote 51,7 mil. eur. Optimalizácia nákladov bude v zmysle uvedeného akčného plánu realizovaná najmä v segmente spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách (laboratórne vyšetrenia), nákladov na lieky, ústavnej starostlivosti (zavedenie úhrad podľa DRG), ako aj na prevádzkových nákladoch. Plnenie úsporných opatrení je vyhodnocované na pravidelnej báze, pričom zástupcovia úradu sa zúčastňujú aj na zasadnutiach dozornej rady štátnej poisťovne, ako aj na výbore NR SR pre zdravotníctvo s cieľom pozorne sledovať vývoj situácie a implementáciu úsporných opatrení do praxe. Úrad je pripravený v zmysle svojich zákonných kompetencií zasiahnuť v prípade, že bude ohrozená platobná schopnosť VšZP alebo riadny výkon verejného zdravotného poistenia. Manažment poisťovne momentálne vykonáva všetky potrebné kroky, aby dostal príjmy a výdavky do rovnováhy, avizuje však, že aj po implementácii všetkých schválených úsporných opatrení to bez ďalšieho dofinancovania nebude možné.


[1] Strata vykázaná ZP Dôvera je ovplyvnená účtovaním odpisu a prípadne aj opravnej položky k poistnému kmeňu, po eliminovaní vplyvu tejto transakcie by ZP Dôvera k 31. 12. 2022 dosiahla zisk a nie stratu (vplyv tejto transakcie na náklady v roku 2022 bol takmer 18 mil. eur). Obdobne, strata vykázaná k 30. 6. 2023 by bola po eliminácii uvedeného významne nižšia.

[2] Hodnota vlastného imania ZP Dôvera je ovplyvnená kontroverznou transakciou zaúčtovanou v roku 2009 pri zlúčení s poisťovňou Apollo, ktorou bolo ocenenie poistného kmeňa v hodnote približne 485 mil. eur. Ku koncu roka 2022 bola hodnota poistného kmeňa v sume 126,9 mil. eur.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.