Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Zdravotnícki pracovníci jednoduchšie do nemocníc a ambulancií

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvu zdravotníctva SR sa podarilo v parlamente presadiť novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá prináša viaceré zmeny v reakcii na akútny nedostatok pracovníkov v zdravotníctve. Preto rezort prijíma kroky, aby sa noví zdravotnícki pracovníci mohli rýchlejšie dostať do ambulancií a nemocníc k pacientom.   
 
Zamestnávanie študentov
 
Novela umožní študentom vybraných odborov stredných zdravotníckych škôl a vysokých škôl zamestnať sa u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti už počas nadchádzajúcich letných prázdnin po absolvovaní minimálne prvého ročníka štúdia. Budú môcť pracovať ako sanitár, praktická sestra - asistent alebo zubný asistent. 
 
Toto opatrenie pomôže zdravotníckym zariadeniam v období čerpania letných dovoleniek zmierniť výpadok zamestnancov a posilniť zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti žiakmi stredných zdravotníckych škôl a študentmi vysokých škôl. Očakávame, že to podporí aj motiváciu žiakov a študentov pracovať v zdravotníctve, zlepší ich výkon odborných pracovných činností a ľahšie si zvyknú v nových pracovných tímoch. Zamestnávatelia tak budú mať príležitosť získať potencionálnych nových zamestnancov.
 
Úprava rezidentského štúdia
 
Zároveň novela zjednodušuje a odbyrokratizuje zaraďovanie zdravotníckych pracovníkov do špecializačného štúdia, vrátane rezidentského štúdia. Rezident bude počas štúdia zamestnancom ústavného alebo ambulantného zdravotníckeho zariadenia. Po jeho úspešnom ukončení sa môže zamestnať v ambulancii alebo ústavnom zdravotníckom zariadení. Pomôže to napríklad primárnym pediatrom, ktorých máme akútny nedostatok, takýmto spôsobom si vychovávať svojich nasledovníkov.
 
Samosprávne kraje budú v rámci rezidentského štúdia spolupracovať s ministerstvom zdravotníctva a každoročne mu budú poskytovať údaje o počte chýbajúcich zdravotníkov v jednotlivých špecializačných odboroch. MZ SR tieto údaje vyhodnotí a každý rok na webovej stránke zverejní aktuálny počet rezidentských miest v jednotlivých odboroch. Umožní efektívnejšie a adresnejšie dopĺňať rezidentov do nemocníc a ambulancií tam, kde ich je najväčší nedostatok.
 
Absolventovi rezidentského štúdia sa umožní v 5-ročnom období poskytovania zdravotnej starostlivosti získať nadväzujúcu špecializáciu alebo certifikovanú pracovnú činnosť, ktorej doba získavania bude započítaná do tohto obdobia. 
 
Zmeny v ďalšom  vzdelávaní  a uznávaní kvalifikácií
 
Novela umožní ministerstvu lepšie reagovať na vedecko-technický pokrok a flexibilnejšie robiť zmeny vo ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov. Upravuje a zjednodušuje totiž podmienky na vydávanie a uverejňovanie minimálnych štandardov pre špecializačné študijné programy, certifikačné študijné programy, či študijné programy sústavného vzdelávania. 
 
V súlade s právom EÚ sa aktualizuje zoznam automaticky uznávaných špecializácií lekárov a zubných lekárov, získaných v členských štátoch EÚ.
 
Slovenčina u cudzincov
 
Pre zdravotníkov z cudziny rozširujeme spôsoby preukazovania ovládania štátneho jazyka, aby sa ľahšie mohli zaradiť do systému poskytovania zdravotnej starostlivosti. Upravuje sa aj celý proces posudzovania a overovania ovládania štátneho jazyka ministerstvom zdravotníctva, primerane odborným pracovným činnostiam, ktoré bude cudzinec v zdravotníctve vykonávať.  
 
Ovládanie štátneho jazyka bude možné preukázať aj dokladom o postavení Slováka žijúceho v zahraničí. Pomôže to zdravotníckym pracovníkom - Slovákom žijúcim v zahraničí, ktorí chcú pracovať v našich nemocniciach, aby nemuseli absolvovať overovanie ovládania slovenčiny.  

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.