Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

ZMOS: Stojíme za mestami, ktorých zdravotnícka reforma z plánu obnovy deformuje

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska požaduje zachovanie gynekologickopôrodníckych a neontologických oddelení v nemocniciach v Kráľovskom Chlmci, Myjave, Partizánskom, Revúcej a Snine.

Zdravotnícka reforma má reformovať a nie deformovať naše územie, zabezpečiť kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť v území, ktorá bude znižovať regionálne rozdiely. Navrhovaná reforma je podľa Združenia miest a obcí Slovenska úplným opakom a v protichode s reálnymi potrebami daného územia.

Reformný zámer Plánu obnovy a odolnosti SR v oblasti zdravotnej starostlivosti prináša negatívne dopady na poskytovanie zdravotnej starostlivosť a jej dostupnosti v piatich mestách v Kráľovskom Chlmci, Myjave, Revúcej, Partizánskom a Snine.

„Združenie miest a obcí Slovenska požaduje zachovanie gynekologickopôrodníckych a neonatologických oddelení v piatich mestách, územiach, ktoré tvoria nielen mestá samotná, ale aj ďalšie okolité mestá a obce, ktorých sa zrušenie týchto oddelení dotkne“povedal po spoločnom stretnutí s primátormi dotknutých miest podpredseda ZMOS a predseda Komory miest Jozef Božik. Spoločné stretnutie primátorov dotknutých miest sa uskutočnilo vo štvrtok 13. apríla 2023.

Dostupnosť služby je parameter na ktorý sa neprihliada

ZMOS stojí za svojimi členskými mestami a parameter počtu pôrodov považuje za nepostačujúci pri prijímaní tak závažného rozhodnutia, ktoré negatívne ovplyvní kvalitu života obyvateľov, ale aj celého územia v poskytovaní a dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Dostupnosť služby je parameter, na ktorý by sa malo prihliadať a ktorý je garantovaný aj Ústavou SR. Navrhované zmeny však na tento parameter vôbec neprihliadajú. ZMOS poukazuje na členitý terén, v ktorom sa dotknuté mestá nachádzajú. Myjava leží v regióne kopaníc a vo veľkej vzdialenosti od navrhovaných spádových nemocníc. Dostupnosť v členitom teréne zhoršujú aj poveternostné podmienky, ktoré v zimnom období predlžujú včasnosť zdravotnej starostlivosti. Mesto Snina je okrajový okres, v ktorom napríklad obec Nová Sedlica je až 76 km od spádovej nemocnice v Humennom, pričom ide o chránenú krajinnú oblasť Poloniny, kde nie je možný ani posyp. To isté platí aj v prípade miest ako Kráľovský Chlmec a Myjava.

Kvalita služby je nevyhnutná vzhľadom na vyššie počty rizikových pôrodov

Podľa ZMOS je nevyhnutná aj kvalitná zdravotná starostlivosť, ktorú je potrebné poskytnúť v týchto regiónoch, kde je vysoký podiel počtu marginalizovaných rómskych komunít (MRK) na celkovom počte obyvateľstva územia. V Revúcej, ktorá sa nachádza v najmenej rozvinutom regióne, tvorí 35% obyvateľov okresu marginalizované rómske komunity. Z 300 pôrodov je 80% pôrodov rizikových pôrodov, čo si vyžaduje nielen včasnú, ale kvalitnú zdravotnú starostlivosť.

Zmeny v nemocniciach vychádzajú z dát roku prípravy reformy a nepriemerujú

V meste Partizánske posledné tri roky pred rokom, kedy sa pripravovala reforma, sa pohybovali počty pôrodov nad požadovaným parametrom, aj keď sa znižovali, dosahovali požadovaný nadpriemer. Počet pôrodov do konca roka 2021 bol viac ako 550. Vyššie počty pôrodov posledných rokov vyvolali aj príležitosť na zvyšovanie investícií do nemocničnej infraštruktúry.

Zároveň nemocnica v Partizánskom podľa anonymného prieskumu spokojnosti poistencov skončila na prvom mieste na Slovensku v prípade zdravotnej poisťovne Dôvera a v prvej desiatke v prípade Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Primátori dotknutých miest poukázali aj na to, že ani jedna nemocnica sa nevymyká z rámca, v ktorom by bola poskytnutá nekvalitná zdravotnícka starostlivosť vyjadrená počtom neúspešných pôrodov z titulu nekvalitných pôrodníkov.  

Podľa podpredsedu ZMOS a predsedu komory miest Jozefa Božika: „Každé mesto má svoje špecifiká. Počet pôrodov je nepostačujúci parameter na prijatie tak dôležitého rozhodnutia o zrušení gynekologickopôrodníckych oddelení v nemocniciach v týchto piatich mestách, zrušenie základného piliera pre život a životaschopnosť daného územia. Je to rozhodnutie, ktoré pomôže k vysídľovaniu územia a zvyšovanie regionálnych rozdielov a vyľudňovaniu územia.“  

Pre primátorov dotknutých miest je riešením dvojročné prechodné obdobie na dobehnutie požadované parametra počtu pôrodov, čo bude presadzovať v mene týchto členských miest aj ZMOS ako spôsob zachovania gynekologickopôrodníckych a neonatologických oddelení v nemocniciach.


ZMOS zastupuje 62 regionálnych združení miest a obcí a 2788 obcí, t. j. 95% miestnych územných samospráv Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.