Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Aktuality

Slovensku chýbajú všeobecní lekári pre dospelých, kritický stav je tiež pri pediatroch

Kategória: Spravodajstvo Autor/i: NKÚ

Bratislava  9. decembra  2020 –  Najvyšší kontrolný úrad SR upozorňuje nielen rezort zdravotníctva, ale aj vládu SR či poslancov parlamentu, že v krátkej budúcnosti môže byť ohrozená dostupnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých a deti. Analytici kontrolného úradu medzi významné rizikové faktory zaradili nízky počet všeobecných lekárov pre dospelých (VLD) či vysoký priemerný vek všeobecných lekárov pre deti a dorast – pediatrov (VLDD).

Jedným z nástrojov štátu pre riešenie tohto celospoločenského problému mal byť rezidentský program, ktorý spustilo ministerstvo zdravotníctva v roku 2014. Národná autorita pre oblasť externej kontroly prostredníctvom svojej analytickej jednotky zisťovala, či sa vďaka programu podarilo eliminovať riziká vyplývajúce z počtu a veku všeobecných lekárov. Kontrolný úrad na základe získaných dát konštatuje, že rezidentský program len čiastočne naplnil svoj strategický cieľ zameraný na riešenie kritického stavu počtu všeobecných lekárov v teréne. Jeho reálny prínos nebol ministerstvom zdravotníctva detailne vyhodnotený a aj preto je diskutabilné jeho ostatné rozšírenie na ďalšie špecializačné medicínske odbory.

Slovensko má v porovnaní s krajinami Európskej únie výrazne nižší počet všeobecných lekárov pre dospelých, pričom v posledných štyroch rokoch je zaznamenaný mierne pozitívny trend. Kým pred desiatimi rokmi poskytovali všeobecní lekári svoje služby vo viac ako 2 200 ambulanciách, v roku 2018 ich počet klesol pod 2 tisícky. Jednotlivé ambulancie v priebehu roka navštívi skoro 18 milión pacientov a tento priemer sa dlhodobo výraznejšie nemení. Európske štatistiky tak pripisujú našej krajine nelichotivé umiestnenie a kým napríklad v susednom Česku pripadá na 100-tisíc obyvateľov 65 všeobecných lekárov pre dospelých, na Slovensku je toto číslo len na úrovni 45 lekárov a v porovnaní s priemerom európskeho spoločenstva je toto číslo ešte horšie. Na 100 tisíc obyvateľov pripadá na Slovensku o 40 lekárov menej ako je priemer krajín EÚ (viac graf č. 1).

Zdroj: VšZP;  Eurostat, databáza hlth_rs_spec, údaje za kategóriu „General Practitioners“; spracovanie NKÚ SR.
* Do priemeru boli zaradené iba tie krajiny EÚ 27, u ktorých sú dáta za celé sledované obdobie, aby priemer nebol ovplyvňovaný rôznym zložením krajín. V priemere sú krajiny EÚ 27 okrem: CZ, CY, LU, HU, PL, FI, SE, SK.
**Počty lekárov sú v databáze Eurostatu publikované vo fyzických osobách.

S vývojom počtu lekárov úzko súvisí ich veková štruktúra. Priemerný vek všeobecného lekára pre dospelých je na Slovensku 54,1 roka a v tejto štatistike sa držíme v európskom priemere. Oveľa kritickejšia situácia je v špecializácii pediater, kde sa priemerný vek lekára v ambulancii pre deti a dorast dostal až na úroveň 62 rokov. Vážnosť situácie zvýrazňuje aj fakt, že viac ako 20 % týchto lekárov má vek nad 70 rokov. Za ostatných desať rokov klesol počet ambulancií pre mladých ľudí z 1 149 v roku 2009 na 930 v minulom roku (viac graf č. 2). Na stotisíc Slovákov pripadá 21 všeobecných lekárov pre deti a dorast, pričom v Čechách je situácia ešte horšia, pretože u našich západných susedoch je pre 100-tisíc obyvateľov k dispozícií len necelých 14 detských lekárov. Priemer z dostupných čísel krajín EÚ sa dnes pohybuje na úrovni 19 pediatrov na stotisíc obyvateľov.

Zdroj: Zdravotnícke ročenky NCZI – tabuľka T.3.5 pre počty ambulancií, FTE a návštev; VšZP – počty všetkých fyzických osôb, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť ako všeobecný lekár pre deti a dorast s nenulovým pracovným úväzkom.

Reakciou na nedostatok všeobecných lekárov pre dospelých a deti či dorast bol rezidentský program. Národný program bol určený pre lekárov do 36 rokov, ktorí nemajú absolvované špecializačné štúdium v oblasti všeobecného lekárstva. Záujem o vzdelávanie v odbore všeobecné lekárstvo pre dospelých v rámci rezidentského programu má klesajúcu úroveň, pričom v roku 2014 sa do programu prihlásilo 78 lekárov, v roku 2019 to už bolo len 44 nových študentov. V období rokov 2014 až 2019 bolo do programu zaradených 302 mladých lekárov a štúdium úspešne ukončilo 135 absolventov. Najviac ich bolo v Košickom a Prešovskom kraji (KE – 32 a PO – 27 absolventov), najmenej v Bratislavskom a Trenčianskom kraji (BA – 10, TR – 3 absolventi). Pri pohľade na špecializáciu pediatria sa celkový záujem dostal na úroveň 133 rezidentov a ukončilo ju 27 absolventov. Najväčší počet záujemcov bol v roku 2016 a 2019, kedy bolo prekročené číslo 30 rezidentov.

Analytici kontrolného úradu na základe hodnotenia dát konštatujú, že počet absolventov rezidentského štúdia v odbore pediatria je veľmi nízky. Program nedokázal zvrátiť negatívny vývoj priemerného veku pediatrov v ambulanciách VLDD a ani výraznejším spôsobom zastaviť dlhodobo klesajúci trend ich počtu. Riziká sú identifikované aj v špecializácii všeobecné lekárstvo, pričom v oboch prípadoch ide o jeden z kľúčových nástrojov zabezpečenia dostupnosti všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre každého pacienta v každom regióne Slovenska. Na základe tohtoročného vyhodnotenia analytických dát pripravuje úrad pre rok 2021 kontrolnú akciu zameranú na prierezové zhodnotenie nastavenia rezidentského programu v podmienkach slovenského zdravotníctva.

 Zdroj: https://www.nku.gov.sk/aktuality/-/asset_publisher/9A3u/content/slovensku-chybaju-vseobecni-lekari-pre-dospelych-kriticky-stav-je-tiez-pri-pediatroch


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.