Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Legislatíva

Legislatíva

62/2020 Z.z.

Schválený 25. 3. 2020 Účinný 27. 3. 2020 Novelizovaný: 1. 2. 2022  

62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

131/2010 Z.z.

Schválený 3. 3. 2010 Účinný 1. 1. 2011 Novelizovaný: 1. 4. 2024  

131/2010 Z.z. o pohrebníctve

73/2020 Z.z.

Schválený 7. 4. 2020 Účinný 9. 4. 2020 Novelizovaný: 23. 6. 2021  

73/2020 Z.z. , ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

372/1990 Zb. N

Schválený 6. 9. 1990 Účinný 1. 10. 1990 Novelizovaný: 2. 1. 2024  

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (Výňatok)

74/2020 Z.z.

Schválený 7. 4. 2020 Účinný 9. 4. 2020 Novelizovaný: 1. 7. 2023  

74/2020 Z.z. , ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

31/2006 Z.z.

Schválený 18. 1. 2006 Účinný 1. 2. 2006  

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 31/2006 Z. z. o výške úhrady zdravotníckeho pracovníka za ďalšie vzdelávanie

777/2004 Z.z.

Schválený 15. 12. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 9. 2018  

Nariadenie vlády SR č. 777/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia (Výňatok)

75/2020 Z.z.

Schválený 7. 4. 2020 Účinný 9. 4. 2020  

75/2020 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

247/2008 Z.z.

Schválený 25. 6. 2008 Účinný 4. 7. 2008  

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 247/2008 Z. z., ktorou sa upravujú postupy, spôsoby a ďalšie podrobné pravidlá pre duálne zobrazovanie a pre prepočty, zaokrúhľovanie a vykazovanie peňažných údajov pri prechode na menu euro pre oblasť zdravotníct

296/2010 Z.z.

Schválený 9. 6. 2010 Účinný 1. 7. 2010 Novelizovaný: 10. 4. 2023  

Nariadenie č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

68/2020 Z.z.

Schválený 3. 4. 2020 Účinný 6. 4. 2020  

68/2020 Z.z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

319/2020 Z.z.

Schválený 12. 11. 2020 Účinný 14. 11. 2020  

319/2020 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

333/2020 Z.z.

Schválený 11. 11. 2020 Účinný 24. 11. 2020  

333/2020 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2013 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci

129/2020 Z.z.

Schválený 13. 5. 2020 Účinný 21. 5. 2020 Novelizovaný: 1. 8. 2022  

129/2020 Z.z. , ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

362/2011 Z.z. N

Schválený 13. 9. 2011 Účinný 1. 12. 2011 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

128/2020 Z.z.

Schválený 14. 5. 2020 Účinný 21. 5. 2020  

128/2020 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

317/2016 Z.z. N

Schválený 19. 10. 2016 Účinný 1. 2. 2017 Novelizovaný: 1. 9. 2023  

317/2016 Z.z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov

67/2020 Z.z.

Schválený 2. 4. 2020 Účinný 4. 4. 2020 Novelizovaný: 20. 5. 2022  

67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

334/2020 Z.z.

Schválený 11. 11. 2020 Účinný 24. 11. 2020  

334/2020 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 209/2016 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu

40/2000 Z.z.

Schválený 4. 4. 1997 Účinný 1. 12. 1999  

40/2000 Z.z. o uzavretí Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny - Dohovor o ľudských právach a biomedicíne

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

18/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 2. 2024  

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 2. 1. 2024  

153/2013 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2024  

358/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2024  

125/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2024  


Zmena nastane

581/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 3. 2024  

311/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 3. 2024  

161/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 3. 2024  


Archív zmien v legislatíve