Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Výber z legislatívy

Dátum: Rubrika: Právo

V Zbierke zákonov SR vyšlo:

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 74/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoz­nam hlásení do národných zdravotných registrov, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národných zdravotných registrov, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení do národných zdravotných registrov. Vyhláška nadobudla účinnosť 1. apríla 2014.
Vyhláškou sa stanovujú sa pravidlá zberu údajov v národných zdravotných registroch a ich spracovanie pre potreby zdravotníctva.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 75/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 554/ /2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo. Vyhláška nadobudla účinnosť 1. mája 2014.
Zosúlaďuje sa limit normy STN EN 60335-2-27 pre UV žiariče s legislatívou na ochranu verejného zdravia. Novelou vyhlášky sa zavádza požiadavka na preukazovanie dokladu o zaškolení personálu na obsluhu solárnych opaľovacích prístrojov a upravujú sa niektoré požiadavky na priestorové a dispozičné vybavenie prevádzok solárií.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 116/2014 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie. Vyhláška nadobudla účinnosť 1. mája 2014.
Upravuje sa nové tlačivo ročného zúčtovania, zavádza sa nová kategória poistenca (poistenec s odvodovou úľavou), upravuje sa vymeriavací základ u dividend.

Nariadenie vlády SR č. 119/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 20/2007 Z. z. o podrobnostiach o odberoch, darcovstve tkanív a buniek, ­kritériách výberu darcov tkanív a buniek, o laboratórnych testoch požadovaných pre darcov tkanív a buniek a o postupoch pri odberoch buniek alebo tkanív a pri ich prevzatí poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Nariadenie nadobudne účinnosť 1. júna 2014.
Účelom nariadenia je upraviť ustanovenia súvisiace s testovaním na protilátky proti HTLV-I a s požiadavkami na krvné vzorky.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 120/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení neskorších predpisov. Vyhláška nadobudla účinnosť 15. mája 2014.
Vyhláška upravuje spôsoby určovania maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v úhradových skupinách.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 121/2014 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 771/2004 Z. z. o forme a náležitostiach pitevného protokolu, o zozname pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy, a o požiadavkách na materiálno-technické vybavenie pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy v znení vyhlášky č. 489/2009 Z. z. Vyhláška nadobudla účinnosť 15. mája 2014.
Patologicko-anatomické pracoviska v Lučenci kon­čí svoju činnosť.

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva SR č. 125/2014 Z. z. o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva SR z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov. Výnos nadobudol účinnosť 10. mája 2014.
Právnou úpravou sa určuje materiálno-technické vybavenie oddelenia dlhodobej intenzívnej starostlivosti.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 127/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje poistencovi verejného zdravotného poistenia dispenzarizácia, frekvencia vyšetrení a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykonávajúci dispenzarizáciu. Výnos nadobudol účinnosť 20. mája 2014.
Vyhláškou sa zabezpečí ­štandardizovaná zdravotná starostlivosť všetkým ­poistencom s chronickou chorobou, čím sa odstránia problémy aplikačnej praxe vzhľadom ku skutočnosti, že doteraz nebolo jednoznačné ustanovené, ktorí pacienti s chronickou chorobou podliehajú dispenzárnej starostlivosti.

Zdroj: www.epredpisy.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály