Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

JE POVINNÉ OČKOVANIE PORUŠENÍM ĽUDSKÝCH PRÁV? EURÓPSKY SÚD PRE ĽUDSKÉ PRÁVA ODPOVEDÁ

Rubrika: Právo

JUDr. Miroslava Bálintová

V dobe neustáleho zaoberania sa pojmom „očkovanie“ a celospoločenskej diskusie o jeho význame vyhlásil Európsky súd pre ľudské práva rozsudok v precedentnom prípade Vavřička a ďalší proti Českej republike, v ktorom intervenovala ako tretia strana aj Slovenská republika. Prípad sa týka povinnosti očkovania detí a následkov nesplnenia tejto povinnosti, pričom závery Veľkej komory Súdu budú mať nepochybne vplyv na očkovaciu politiku v členských štátoch Rady Európy.

V čase prebiehajúcej pandémie ochorenia COVID-19 a medicínskeho, spoločenského a politického boja v otázke možnej, potrebnej alebo nevyhnutnej vakcinácie obyvateľstva, zarezonoval rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len "Súd") z 8. apríla 2021 v prípade
Vavřička a ďalší proti Českej republike.
Tu je potrebné hneď na úvod povedať, že tento prípad nesúvisí s najnovším dianím vo svete, má úplne iné skutkové pozadie a vznikol na základe šiestich sťažností
1)
podaných ešte v rokoch 2013 a 2015. Sťažovatelia sa sťažovali, že v dôsledku uloženia pokuty za nesplnenie povinnosti dať zaočkovať dieťa (prípad
Vavřička
) a v dôsledku neprijatia nezaočkovaných detí do materskej školy (ostatné prípady) došlo k porušeniu ich práv zaručených Dohovorom na ochranu ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Dohovor"), a to konkrétne práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života v zmysle článku 8 Dohovoru, ďalej slobody myslenia, svedomia a náboženstva v zmysle článku 9 Dohovoru a práva na vzdelanie v zmysle článku 2 Protokolu č. 1 k Dohovoru.
Povinné očkovanie v Českej republike upravuje zákon č. 258/2000 Sb. o ochrane verejného zdravia v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva zdravotníctva Českej republiky č. 439/2000 Sb. o očkovaní proti infekčným chorobám. Rozsah povinného očkovania je stanovený tak, že zahŕňa očkovanie proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, infekciám Haemophilus influenzae typu B, poliomyelitíde (prenosnej detskej obrne), vírusovej hepatitíde typu B, osýpkam, mumpsu, rubeole (ružienke) a - pre deti so špecifickými zdravotnými indikáciami - pneumokokovým infekciám. Výnimka z povinnosti očkovania sa týka najmä detí s trvalou kontraindikáciou; výnimku však možno povoliť aj na základe judikatúry Ústavného súdu Českej republiky vo veci Vavřička, t.j. nálezu sp. zn. III. ÚS 449/06 z 3. februára 2011
2)
, z ktorej sa následne vyvinulo právo na "sekulárnu výhradu vo svedomí". Ďalej uvedená česká právna úprava ustanovuje, že jasle alebo predškolské zariadenia môžu prijať iba dieťa, ktoré sa podrobilo stanoveným pravidelným očkovaniam, má doklad, že je proti nákaze imúnne alebo sa nemôže podrobiť očkovaniu pre trvalú kontraindikáciu. A obdobné ustanovenie obsahuje aj zákon č. 561/2004 Sb. o predškolskom, základnom, strednom, vyššom odbornom a inom vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov. Slovenská republika v konaní pred Súdom intervenovala ako tre­tia strana.
3)
Dôvody, pre ktoré sa Slovenská republika rozhodla vstúpiť do konania, zahŕňali okrem všeobecného významu podstaty prípadov aj situáciu a legislatívny vývoj v Slovenskej republike. V krajinách Rady Európy neexistuje jednotný prístup k otázke povinného očkovania a Slovenská republika patrí do tej skupiny krajín, v ktorých, rovnako ako v Českej republike, je legislatívou zavedené povinné očkovanie. Povinné očkovanie je v § 51 ods. 1 písm. d) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z.z.") a vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov, ustanovené ako všeobecná povinnosť (pričom právna úprava upravuje povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek, povinné očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz, povinné očkovanie osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz a mimoriadne povinné očkovanie), a to s výnimkou prípadov, ak sú u osoby známe kontraindikácie. Ako povinné očkovanie pri dosiahnutí určitého veku právna úprava ustanovuje očkovanie detí proti desiatim chorobám (záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, prenosnej detskej obrne, vírusovému zápalu pečene typu B, invazívnym hemofilovým nákazám, pneumokokovým invazívnym ochoreniam, osýpkam, mumpsu a ružienke) a preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu. Následkom nesplnenia povinnosti očkovania zo strany fyzických osôb je v Slovenskej republike priestupková zodpovednosť. Konkrétne vo vzťahu k povinnému očkovaniu maloletých detí to znamená, že v prípade, ak rodičia bez preukázania závažných zdravotných alebo iných lekárom zdôvodnených prípadov odmietnu povinné očkovanie dieťaťa, podľa § 56 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. sa dopúšťajú priestupku na úseku verejného zdravotníctva, za ktorý možno podľa § 56 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z.z. uložiť pokutu v súhrnnej výške 331 eur.
Slovenský právny poriadok aktuál­ne neupravuje možnosť neprijatia dieťaťa do materskej školy z dôvodu, že nepodstúpilo povinné očkovanie. V roku 2019 však Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky predložili legislatívny návrh, ktorého cieľom bolo zaviesť zmeny v oblasti prijímania detí do predškolského zariadenia na základe ich očkovacieho statusu, a to v záujme ochrániť najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľstva. Uvedený návrh zákona, ktorým sa mal zmeniť zákon č. 355/2007 Z.z.a ďalšie súvisiace zákony, ustanovoval povinnosť zabezpečiť, aby do predškolského zariadenia bolo prijaté len dieťa, ktoré sa podrobilo povinnému pravidelnému očkovaniu zodpovedajúcemu veku dieťaťa podľa očkovacieho kalendára, alebo má potvrdenie od ošetrujúceho lekára, že je proti nákaze imúnne al
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály