Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

KOMISÁR PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

Rubrika: Právo

Parlamentom prijatý zákon č. 82/2021 Z. z. z 5. februára 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“) upravuje posilnenie zákonných kompetencií komisára kontrolujúceho dodržiavanie práv a oprávnených záujmov jedných z najviac ohrozených skupín obyvateľstva so zdravotným znevýhodnením a seniorov. Predmetná novela zákona nadobudla účinnosť dňom 1. apríla 2021.

Cieľom prijatej novely zákona o zdravotnej starostlivosti je zlepšenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím a osobitne zraniteľných osôb ako napríklad seniorov formou posilnenia oprávnení komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Osoby so zdravotným postihnutím patria z hľadiska práva a ochrany základných ľudských práv do skupiny tzv. "zraniteľných osôb", to znamená osôb, ochrane práv ktorých je potrebné venovať zvýšenú pozornosť, pretože nie sú schopné sa chrániť sami, a pri ktorých akýkoľvek zásah do základných práv osôb so zdravotným postihnutím si preto vyžaduje prísnu kontrolu zo strany štátu.
1.
V § 25 sa odsek 1 dopĺňa ustanovením písmena o), ktoré znie:
"o) komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím na účel posudzovania dodržiavania práv osoby so zdravotným postihnutím a pri monitorovaní dodržiavania práv osoby so zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu (§ 10 zákona č. 176/2015 Z.z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a lekárovi so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria alebo psychológovi so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia, ktorých komisár poverí na výkon tohto oprávnenia; lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria a psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia sa pri nahliadaní do zdravotnej dokumentácie osoby so zdravotným postihnutím preukazujú písomným plnomocenstvom komisára pre osoby so zdravotným postihnutím."
2.
V § 25 sa dopĺňa ustanovenie odsekom 8, ktorý znie:
"(8) Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím a osoba poverená podľa odseku 1 písm. o) vykonávajú nahliadanie do zdravotnej dokumentácie v rozsahu nevyhnutnom na posudzovanie dodržiavania práv osoby so zdravotným postihnutím a v rozsahu nevyhnutnom na monitorovanie dodržiavania práv osoby so zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu. Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím alebo osoba poverená podľa odseku 1 písm. o) je pred nahliadnutím do zdravotnej dokumentácie povinná informovať osobu so zdravotným postihnutím o potrebe nahliadnuť do jej zdravotnej dokumentácie. Ak osoba so zdravotným postihnutím je nespôsobilá dať informovaný súhlas [§ 6 odsek 1 písm. b)], komisár pre osoby so zdravotným postihnutím alebo osoba poverená podľa odseku 1 písm. o) je pred nahliadnutím do zdravotnej dokumentácie povinná informovať zákonného zástupcu podľa § 6 ods. 1 písm. b). Osoba so zdravotným po­stih­nutím je oprávnená zakázať nahliadanie do zdravotnej dokumentácie komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a osobe poverenej podľa odseku 1 písm. o). Ak osoba so zdravotným postihnutím je nespôsobilá dať informovaný súhlas [§ 6 odsek 1 písm. b)], zakázať nahliadanie do zdravotnej dokumentácie komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a osobe poverenej podľa odseku 1 písm. o) je oprávnený zákonný zástupca podľa § 6 ods. 1 písm. b). Zákaz musí byť vyhotovený písomne a podpísaný osobou so zdravotným postihnutím alebo zákonným zástupcom podľa § 6 ods. 1 písm. b). Zákaz môže osoba so zdravotným postihnutím alebo zákonný zástupca podľa § 6 ods. 1 písm. b) kedykoľvek písomne odvolať. Zákaz osoby so zdravotným postihnutím alebo zákonného zástupcu podľa § 6 ods. 1 písm. b) nahliadať do zdravotnej dokumentácie a odvolanie tohto zákazu sú súčasťou zdravotnej dokumentácie."
V prvej vete
sa ukotvuje oprávnenie komisára pre osoby so zdravotným postihnutím nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie osoby so zdravotným postihnutím. Vo výpočte oprávnení v platnom ustanovení zákona je pre dosiahnutie účelu prijatej novely zákona potrebné explicitne ukotviť oprávnenie. Aby komisár mal jasne vymedzené hranice, kedy a na aký účel môže vykonávať svoje oprávnenie, sa upravuje, že musí ísť o posudzovanie dodržiavania práv osoby so zdravotným postihnutím a pri monitorovaní dodržiavania práv osoby so zdravotným postihnutím. Aby hranice boli jasné a nezameniteľné s iným oprávnením komisára, vkladá sa odkaz na § 10 Zákona č. 176/2015 Z.z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V druhej vete
sa vyjadruje, že sa nevyžaduje súhlas osoby so zdravotným postihnutím na prístup k údajom zdravotnej dokumentácie. Dôvodom je skutočnosť, že osoba so zdravotným postihnutím najmä v situáciách, keď trpí duševnou poruchou, nie je schopná posúdiť mieru ochrany svojich práv. Komisár nemusí ani disponovať súhlasom opatrovníka v prípade, že dotknutá osoba bola obmedzená v spôsobilosti na právne úkony. Komisár nemusí mať ani súhlas od inej oprávnenej osoby, s ktorou počíta platné ustanovenie zákona v § 6 ods. 1 písm. b) - zákonný zástupca, opatrovník, poručník, iná fyzická osobu ako rodič a pod. alebo zákonného zástupcu podľa § 25 ods. 1 písm. a). Táto zmena je odôvodnená praxou, ktorá ukazuje, že dotknutá osoba sa často obáva dať súhlas, aby si takpovediac nespôsobila pomstychtivé správanie zo strany personálu zariadenia, na ktorého starostlivosť je dotknutá osoba odkázaná. Prax rovnako ukazuje, že často ani opatrovník, ktorý by sa mal starať o právne záujmy opatrovanca (t.j. dotknutej osoby) nevykonáva svoju činnosť v záujme opatrovanca a ponecháva v oblasti právnych aspektov poskytovania starostlivosti opatrovanca plne v rukách zariadenia. Tým, že opatrovník nekontroluje ako zákonný zástupca obsah zdravotnej dokumentácie opatrovanca, často vzniká "koalícia spokojnosti" medzi zariadením a opatrovníkom. Tento model koalície však nemusí vyhovovať záujmom opatrovanca.
V druhej vete navrhovaný koncept, že sa nevyžaduje súhlas osoby so zdravotným postihnutím na prístup k údajom zdravotnej dokumentácie, zodpovedá konceptu, ktorý je už ukotvený v platnom znení v ustanovení § 25 ods. 3 zákona č. 176/2015 Z.z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dané ustanovenie znie:
Úrad komisára môže získavať bez súhlasu dotknutej osoby osobné údaje podľa odseku 1 kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií.
V tretej vete
sa vyjadruje, že komisár určuje požiadavky, rozsah a spôsob nahliadnutia do zdravotnej dokumentácie, pričom
v štvrtej vete
sa umožňuje podľa požiadavky komisára aj žiadať vydania zdravotnej dokumentácie alebo jej časti spôsobom, ktorý je upravený v platnom zákone (§ 25 ods. 6).
Prijatou novelou sa docielilo, aby komisár v prípade fyzickej neprítomnosti pri výkone oprávnenia, mohol oprávnenie podľa odseku 8 vykonať aj prostredníctvom lekára alebo psychológa. Pre garanciu skutočnosti a platnosti poverenia sa určujú požiadavky na formu plnomocenstva, tak ako ju pozná už platné znenie zákona, ktoré odkazuje na § 31 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Osvedčenie podpisu komisára sa nevyžaduje.
V súvislosti s potrebou vyjadrenia hranice, kedy a na aký účel môže vykonávať komisár svoje oprávnenie sa vkladá nová poznámka pod čiarou - odkaz na § 10 Zákona č. 176/2015 Z.z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Naplnenie téz Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 - 2024
Prijatá novela zákona zároveň napĺňa čiastočne jednotlivé tézy Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 - 2024:
1)
Vláda SR presadí reformu opatrovníckeho práva zameranú na osoby s hendikepom z dôvodu fyzického alebo mentálneho poškodenia zdravia a ochranu ich postavenia v právnych vzťahoch vrátane ochrany ich majetku.
2)
Vláda SR podporí starostlivosť o bezvládnych a chronicky chorých v domácom prostredí prostredníctvom Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti a mobilných paliatívnych tímov. Vláda SR vytvorí podmienky na priblíženie zdravotnej starostlivosti k bezvládnym a dlhodobo chorým do ich známeho prostredia. Bude podporovať rodinnú a komunitnú starostlivosť a sieťovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a posilní sieť domovov ošetrovateľských slu­žieb skvalifikovanými sestrami a pracovníkmi v sociálnych službách.
3)
Vláda SR sa zameria na reformu starostlivosti o duševné zdravie. Bude presadzovať rozvoj komunitnej starostlivosti o duševné zdravie a bude hľadieť na špecifiká starostlivosti o rôzne skupiny.
4)
Vláda SR si uvedomuje sťažený prístup a špecifiká poskytovania starostlivosti v rôznych ohrozených skupinác
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály