Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Ochrana zdravia pri práci v novele zákona č. 355/2007 Z. z. (II.)

Rubrika: Ekonomika a manažment Zo seriálu: Ochrana zdravia pri práci v novele zákona č. 355/2007 Z. z.

V druhej časti nadviažeme na úvodnú časť článku, v ktorej sme uviedli aktuálne informácie k zákonu č. 204/2014 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon nadobudol účinnosť 1. augusta 2014. Bližšie sme rozobrali povinnosti zamestnanca pri ochrane zdravia pri práci, ako aj problematiku pracovnej zdravotnej služby a podmienky jej zriadenia. V tomto pokračovaní sa oboznámime s náplňou činnosti pracovnej zdravotnej služby vrátane posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu a výkonu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a zmenami v oblasti chorôb z povolania.

Náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby

Novelizácia zákona určuje náplň činnosti PZS, ktorá v rámci zdravotného dohľadu hodnotí najmä zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, podieľa sa na vypracovaní posudku o riziku pre zamestnávateľa, dáva zamestnávateľovi návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík, navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika, zúčastňuje sa na vypracovávaní programov ochrany zdravia zamestnancov, pripravuje rozbory pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou, zúčastňuje sa na organizovaní systému prvej pomoci u zamestnávateľa a vzdeláva zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci a vykonáva ďalšie činnosti súvisiace s ochranou zdravia zamestnancov.

Dohliada aj na dispozičné, priestorové a ergonomické riešenie pracoviska, vetranie, vykurovanie, osvetlenie z hľadiska vhodnosti pre vykonávané pracovné činnosti a používané technológie, na zabezpečenie pitnej vody na pracovisku, na zariadenia na osobnú hygienu (šatne, umyvárne, sprchy, WC) a iné zariadenia pre zamestnancov (napr. priestory na umývanie a sušenie pracovnej obuvi, na pranie a sušenie pracovných odevov, ohrievarne a miestnosti na oddych). Zamestnávateľovi poskytuje odborné poradenstvo aj v oblasti stravovania zamestnancov a dohliada na stravovacie zariadenia a ubytovacie zariadenia, ak ich prevádzkuje zamestnávateľ.

Výsledky dohľadu nad pracovnými podmienkami a nad zdravím zamestnancov v súvislosti s prácou PZS pravidelne analyzuje a navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zlepšenie pracovných podmienok a ochranu zdravia zamestnancov. Zúčastňuje sa aj na programoch a aktivitách zameraných na ochranu a podporu zdravia zamestnancov a podieľa sa na výchove a vzdelávaní zamestnávateľov a zamestnancov v problematike vplyvu práce, pracovných podmienok a faktorov pracovného prostredia na zdravie a pri ochrane a podpore zdravia pri práci.

Jednou z dôležitých činností PZS je poskytovanie poradenstva zamestnávateľom, zamestnancom a ich zástupcom (napr. o organizácii práce a odpočinku, technológiách alebo látkach, ktoré sa používajú pri práci a môžu ohroziť zdravie atď.) vrátane poskytovania informácií v oblasti ochrany zdravia pri práci. PZS poskytuje informácie zamestnancom o možných zdravotných rizikách pri práci a ochrane pred nimi, o výsledkoch individuálnych vyšetrení zdravotného stavu týkajúcich sa expozície faktorom práce a pracovného prostredia. Zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a komisiám bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci PZS poskytuje skupinové výsledky posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon práce.

Na činnosti PZS v pracovnom prostredí nadväzuje hodnotenie expozície zamestnancov jednotlivým faktorom práce a pracovného prostredia a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na výkon konkrétnych pracovných činností.

V spolupráci so zamestnávateľom lekár PZS navrhuje zabezpečiť pre zamestnancov rekondičné pobyty alebo priebežne počas výkonu práce využívať metódy rehabilitácie v súvislosti s prácou.

Náplň dohľadu nad pracovnými podmienkami

Dohľad nad pracovnými podmienkami, ktorý vykonávajú vlastní odborní zamestnanci zamestnávateľa (napr. samostatne lekár s určenou špecializáciou, verejný zdravotník, bezpečnostný technik alebo autorizovaný bezpečnostný technik) alebo sa realizuje dodávateľským spôsobom pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 alebo 2, obsahuje len niektoré z uvedených činností PZS, ktoré sú novelizáciou zákona presne vymedzené. Sú to najmä tieto:

  • hodnotí faktory práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov,
  • zisťuje expozíciu zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možné kombinované účinky na zdravie,
  • hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci a podieľa sa na vypracovaní posudku o riziku pre zamestnávateľa, navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika,
  • vypracúva návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík,
  • podporuje prispôsobovanie prá­ce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany zdravia,
  • poskytuje poradenstvo zamestnávateľovi a zamestnancom pri plánovaní a organizácii práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia, pri ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať, ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii práce, psychológii práce a ergonómii,
  • zúčastňuje sa na vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska,
  • spolupracuje pri poskytovaní informácií, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómii.

Podrobnosti o náplni činnosti PZS obsahuje vykonávací predpis zákona č. 355/2007 Z. z., ktorým je vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 208/2014 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu PZS, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.

Kontrola činnosti pracovnej zdravotnej služby

Novelizácia zákona sa zameriava aj na kvalitu činnosti PZS; obsahuje povinnosti držiteľa oprávnenia na v

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály