Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Plnenia poskytované poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (I.)

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment Zo seriálu: Plnenia poskytované poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

S účinnosťou od 1. januára 2015 sa v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) mení spôsob zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od držiteľa, okrem príjmov z vykonávania klinického skúšania, a to bez ohľadu na skutočnosť, či boli poskytnuté fyzickej alebo právnickej osobe.

Zdravotná starostlivosť je podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s cieľom predĺženia života fyzickej osoby, zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcich generácií.

Zdravotná starostlivosť sa poskytuje ako:

 • ambulantná starostlivosť,
 • ústavná starostlivosť,
 • lekárenská starostlivosť,
 • ošetrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti je podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“):

 • fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe:
  • povolenia alebo povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami,
  • živnostenského oprávnenia, alebo
 • fyzická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo,
 • fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo povolenia na prevádzkovanie kúpeľnej liečebne.

Za držiteľa [legislatívna skratka zavedená v § 8 ods. 1 písm. l) ZDP] sa na účely ZDP považuje:

 • držiteľ registrácie lieku,
 • držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov,
 • držiteľ povolenia na výrobu liekov,
 • farmaceutická spoločnosť,
 • výrobca zdravotníckej pomôcky,
 • výrobca dietetickej potraviny,
 • tretia osoba, prostredníctvom ktorej uvedení držitelia poskytujú peňažné a nepeňažné plnenia (ďalej len „držiteľ“).

V tejto súvislosti treba uviesť, že držiteľom na účely ZDP je aj fyzická osoba s bydliskom v zahraničí alebo právnická osoba so sídlom v zahraničí, ktorá na území Slovenskej republiky získa povolenie alebo oprávnenie na podnikanie alebo má na tomto území stálu prevádzkareň (zahraničná osoba, ktorá má registračnú povinnosť u správcu dane podľa § 49a ods. 1 alebo 5 ZDP).

Spôsob zdanenia peňažného a nepeňažného plnenia

Podľa § 8 ods. 1 písm. l) a § 17 ods. 31 ZDP zdaniteľným príjmom je peňažné a nepeňažné plnenie, ktoré bolo poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi, ktorým je fyzická osoba, alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorým je právnická osoba (tuzemská aj zahraničná), od zákonom vymedzeného držiteľa.

Podľa predchádzajúcej právnej úpravy platnej do 31. 12. 2014 peňažné a nepeňažné plnenia, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od zákonom vymedzeného okruhu osôb, sa zahŕňali do základu dane (čiastkového základu dane) podľa § 8 ods. 1 písm. l) ZDP, resp. boli súčasťou základu dane podľa § 17 ods. 31 ZDP a daňovník ich zdaňoval prostredníctvom podaného daňového priznania.

S účinnosťou od 1. 1. 2015 sa, podľa § 43 ods. 3 písm. o) ZDP z peňažného a nepeňažného plnenia, ktoré bolo poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od držiteľa, okrem týchto plnení, ak sú vyplácané za klinické skúšanie, daň vyberá zrážkou, pričom sa použije sadzba dane vo výške 19 %, prípadne sadzba dane vo výške 35 %, ak plynie plnenie príjemcom z „nezmluvných štátov“.

Vyberanie dane zrážkou je osobitný spôsob vyberania dane z príjmov, pri ktorom za daňovníka vyberá daň zákonom ustanovený platiteľ dane. Systém vyberania zrážkovej dane podľa ustanovenia § 43 ZDP je založený na princípe, podľa ktorého takto vybraná daň je v zásade považovaná <

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály