Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Judikatúra Najvyššieho súdu SR: Nedôsledné vyšetrenie brucha

Dátum: Rubrika: Právo

V tomto príspevku si priblížime rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 23.8.2012, v ktorom bol po právnej stránke posudzovaný prípad lekárky, ktorá podľa rozhodnutia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad pre dohľad“) nedôsledne vyšetrila brucho pacienta, a tým nezistila tumor v dutine brušnej svojho pacienta J.F. počas vykonanej preventívnej prehliadky. Predkladané skutkové okolnosti popisované v tomto článku a súdna argumentácia sa môžu zdať miestami lapidárne a nejasné, vyplývajú však len z publikovaného rozsudku ako jediného zdroja informácií autorov tohto článku o predmetnej kauze.

Podľa ust. § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“) je poskytovateľ povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne: „ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy.“ Podľa Úradu pre dohľad sa lekárka dopustila porušenia § 4 ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti dvoma odlišnými konaniami. Prvým z nich bolo predpisovanie liekov pacientovi bez toho, aby objektívne zhodnotila jeho zdravotný stav v konkrétnom časovom období od februára 2008 do júla 2008. Druhým bolo nedôsledné vyšetrenie brucha pacienta pri preventívnej prehliadke 14.11.2008 a v dôsledku ktorého nebol zistený tumor v dutine brušnej, predtým popisovaný ako hmatná rezistencia lekárom Lekárskej služby prvej pomoci (ďalej aj „LSPP“) o veľkosti 7 x 10 cm, čím sa oddialili ďalšie vyšetrenia na spresnenie diagnostiky tumoru.

Úrad pre dohľad uložil lekárke za porušenie citovaného ustanovenia pokutu 1 500 € na základe záverov ukončeného výkonu dohľadu dňa 3.11.2009. Po zamietnutí podaného opravného prostriedku – rozkladu, sa lekárka obrátila na Krajský súd v Banskej Bystrici so žalobou o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného Úradu pre dohľad. Krajský súd v Banskej Bystrici svojím rozsudkom zo dňa 28.6.2011 žalobu zamietol. Proti jeho rozhodnutiu sa následne lekárka odvolala k Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „NS SR“), ktorého rozhodnutie rozoberáme. Pred súdmi teda vystupovala lekárka vždy ako žalobkyňa.

Prípad pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Vo výrokovej časti ­rozhodnutia Úrad pre dohľad ako orgán 1. stupňa uviedol, že pokutu lekárke uložil: „za porušenie ustanovenia § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe záverov ukončeného výkonu dohľadu dňa 3.11.2009 v zmysle zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov... pretože pacientovi predpisovala od februára 2008 do júla 2008 lieky bez toho, aby objektívne zhodnotila zdravotný stav pacienta a pri preventívnej prehliadke pacienta dňa 14.11.2008 nedôsledným vyšetrením brucha nezistila tumor v dutine brušnej, predtým popisovaný ako hmatná rezistencia lekárom Lekárskej služby prvej pomoci, čím sa oddialili ďalšie odborné vyšetrenia na spresnenie diagnostiky tumoru.“

Podľa Úradu pre dohľad lekárka nevenovala dostatočnú pozornosť záverom vyšetrení zo dňa 10.11.2008 v ambulancii LSPP a počas pohotovostnej služby na chirurgickej ambulancii a závažný záver vyšetrenia z ambulancie LSPP (tumor v dutine brušnej) nebrala do úvahy. Pacient nebol podľa Úradu pre dohľad kvôli objektivizácii a prípadnej diferenciálnej diagnostike odoslaný na žiadne ďalšie prístrojové, pomocné laboratórne, resp. iné odborné vyšetrenia, pričom bolo nutné nález lekárky z LSPP potvrdiť alebo vylúčiť.

Spor pred Krajským súdom v Banskej Bystrici

Pred Krajským súdom v Banskej Bystrici (ďalej aj „krajský súd“) bolo zo strany lekárky aj jej právnych zástupcov namietané nedostatočné zistenie skutkového stavu, nesprávne právne posúdenie a výška uloženej pokuty. Krajský súd nevyhovel návrhu lekárky na vykonanie znaleckého dokazovania za účelom získania odpovede na otázku, či dôsledným vyšetrením pacienta lekárkou mohlo dôjsť ku skoršej diagnostike tumor

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály