AUTOR: Mgr. Lucia Volčková

zoradiť výsledky podľa:

Porušenie pracovnej disciplíny zdravotníckym pracovníkom v rozhodovacej činnosti súdov

Dátum:
Autor: Mgr. Lucia Volčková
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 10/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Pri vzniku, zmene alebo zániku pracovnoprávnych vzťahov zdravotníckych pracovníkov je potrebné reflektovať požiadavky zákonodarcu nielen v tzv. zdravotníckych právnych predpisoch, [1] ale aj v súvisiacich právnych predpisoch, bez ktorých by realizácia pracovnoprávnych vzťahov nebola možná. Máme na mysli predovšetkým zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), ktorý sa uplatňuje, ak ide o zdravotníckeho zamestnanca neštátneho zdravotníckeho zariadenia. Pokiaľ ide o zdravotníckeho pracovníka štátneho zdravotníckeho zariadenia, Zákonník práce sa aplikuje v pracovnoprávnych vzťahoch subsidiárne (podporne) v tých prípadoch, ak zákon č. 552/ 2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov alebo osobitný zákon neustanovuje inak [2].

Postavenie zdravotnej poisťovne pri výkone kontroly na preverenie účelnosti, efektívnosti a hospodárnosti vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia

Dátum:
Autor: Mgr. Lucia Volčková
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 9/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Kontrolu nad poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti vykonáva viacero subjektov (či už samosprávny kraj, ministerstvo zdravotníctva alebo zdravotné poisťovne), pričom najčastejším kontrolórom bývajú zdravotné poisťovne. Oprávnenie vykonávať kontrolu nad subjektmi, ktorým zdravotné poisťovne uhrádzajú úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, upravuje zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotných poisťovniach“), konkrétne jeho ustanovenie § 9. Vychádzajúc z ustanovenia § 9 ods. 3, poisťovňa môže kontrolu vykonať kedykoľvek bez oznámenia, dokonca v súvislosti s elektronizáciou dokumentácie aj na diaľku.

Správne súdnictvo, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a rozhodovacia činnosť Najvyššieho súdu SR

Číslo:
Vydanie: 6/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V predkladanom článku sa zaoberáme analýzou niekoľkých rozhodnutí všeobecných súdov, tentoraz s cieľom posúdiť, ako všeobecné súdy Slovenskej republiky nazerajú na správne konania vedené zo strany Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“), a akú argumentáciu používajú účastníci konania.

Tri konania o vydanie neodkladného opatrenia súdu a zdravotná starostlivosť

Číslo:
Vydanie: 3/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Zákon č. 162/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v z. n. p. (ďalej len „Civilný sporový poriadok“), ako aj zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok umožňujú, ak sú splnené zákonné podmienky a požiadavky, vydanie tzv. neodkladného opatrenia súdu.

Konanie o prípustnosti držania osoby v zdravotníckom zariadení

Číslo:
Vydanie: 2/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

V tomto článku budeme pokračovať v téme nútených hospitalizácií a tentoraz sa budeme venovať rozhodovacej činnosti všeobecných súdov týkajúcich sa prípustnosti držania umiestnenej osoby v zdravotníckom zariadení. Budeme teda riešiť konanie, ktoré je upravené v zákone č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej aj len „CMP“).

Konanie o prípustnosti prevzatia do zdravotníckeho zariadenia v praxi

Číslo:
Vydanie: 1/2019
Ročník: 2019

Hodnotenie:

Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „CMP“) v ustanovení § 252 a nasl. upravuje osobitné mimosporové konanie o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení. V tomto článku sa budeme venovať praktickej aplikácii prvej fázy tohto konania a na konkrétnych príkladoch sa pokúsime ilustrovať čo je potrebné, aby boli splnené podmienky prípustnosti prevzatia osoby do zdravotníckeho zariadenia.

Aktuálna rozhodovacia činnosť slovenských súdov v medicínskych veciach (I.)

V článku analyzujeme aktuálnu rozhodovaciu činnosť slovenských súdov s medicínsko-právnou problematikou rozhodujúcich najmä v druhom stupni konania. Naším cieľom je poukázať na zaujímavé závery použiteľné v praxi právnikov zaoberajúcich sa medicínskym právom.

Svedecká výpoveď zdravotníckeho pracovníka

Číslo:
Vydanie: 7-8/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

V praxi sa opakovane stretávame s identickými otázkami lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov, ktoré súvisia so súdnymi konaniami v medicínsko-právnych veciach. Najčastejšie ide o témy súvisiace s podaním svedeckej výpovede zo strany zdravotníckeho pracovníka.

Zdravotná dokumentácia – zákon, usmernenie a rozhodovacia činnosť súdov

Dátum:
Autor: Mgr. Lucia Volčková
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 1/2017
Ročník: 2017

Hodnotenie:

Vedenie zdravotnej dokumentácie je dôležitým aspektom poskytovania zdravotnej starostlivosti. Jej význam spočíva najmä v tom, že je pre pacienta jediným zdrojom údajov o jeho zdravotnom stave a v budúcnosti je možné do nej kedykoľvek nahliadnuť na účely overenia starších diagnóz a problémov. Okrem významu pre pacienta má význam aj pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej aj len „poskytovateľ “), pretože práve jej obsah a správna forma im v prípade sporu vedia pomôcť. Podľa § 4 ods. 5 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov sa totiž za neoddeliteľnú súčasť poskytovania zdravotnej starostlivosti považuje práve vedenie zdravotnej dokumentácie.

Kazuistiky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a právna istota

Dátum:
Autor: Mgr. Lucia Volčková
Rubrika: Právo

Číslo:
Vydanie: 10/2016
Ročník: 2016

Hodnotenie:

Povinnosť postupovať lege artis v slovenskom právnom systéme definuje ust. § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“), podľa ktorého (cit.): „Poskytovateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy.“ [1]

Aktuálne vydanie

6/2020

Právo a manažment v zdravotníctve
6/2020
Ročnik 2020

Zobraziť