Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Lucia Volčková

Počet článkov autora: 12


Porušovanie práv rodičiek v čase pandémie COVID-19 v kontexte odmietnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti

Už niekoľko rokov sa v spoločnosti vedú diskusie o určitých štandardoch v oblasti ľudských práv žien, ktoré musia byť napĺňané pri pôrode. Ohlasy silneli najmä v čase pandémie COVID-19, pretože v praxi dochádzalo k častému porušovaniu práv rodiaci...

Náhrada škody na zdraví športovcov v kontexte rozhodovacej činnosti všeobecných súdov a Ústavného súdu Slovenskej republiky

Pri športovej činnosti, a najmä v kontaktnom športe často dochádza k rozličným úrazom. Máme na mysli nielen kategóriu profesionálnych športovcov, ale aj tzv. športovcov amatérov. V odbornej verejnosti sa dlhodobo riešila otázka, či a akým spôsobom...

Porušenie pracovnej disciplíny zdravotníckym pracovníkom v rozhodovacej činnosti súdov

Pri vzniku, zmene alebo zániku pracovnoprávnych vzťahov zdravotníckych pracovníkov je potrebné reflektovať požiadavky zákonodarcu nielen v tzv. zdravotníckych právnych predpisoch, [1] ale aj v súvisiacich právnych predpisoch, bez ktorých by realiz...

Postavenie zdravotnej poisťovne pri výkone kontroly na preverenie účelnosti, efektívnosti a hospodárnosti vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia

Kontrolu nad poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti vykonáva viacero subjektov (či už samosprávny kraj, ministerstvo zdravotníctva alebo zdravotné poisťovne), pričom najčastejším kontrolórom bývajú zdravotné poisťovne. Oprávnenie vykonávať kontr...

Správne súdnictvo, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a rozhodovacia činnosť Najvyššieho súdu SR

V predkladanom článku sa zaoberáme analýzou niekoľkých rozhodnutí všeobecných súdov, tentoraz s cieľom posúdiť, ako všeobecné súdy Slovenskej republiky nazerajú na správne konania vedené zo strany Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ď...

Tri konania o vydanie neodkladného opatrenia súdu a zdravotná starostlivosť

Zákon č. 162/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v z. n. p. (ďalej len „Civilný sporový poriadok“), ako aj zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok umožňujú, ak sú splnené zákonné podmienky a požiadavky, vydanie tzv. neodkladného opatr...

Konanie o prípustnosti prevzatia do zdravotníckeho zariadenia v praxi

Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „CMP“) v ustanovení § 252 a nasl. upravuje osobitné mimosporové konanie o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení. V tomto článku sa budeme venovať praktickej aplik...

Aktuálna rozhodovacia činnosť slovenských súdov v medicínskych veciach (I.)

V článku analyzujeme aktuálnu rozhodovaciu činnosť slovenských súdov s medicínsko-právnou problematikou rozhodujúcich najmä v druhom stupni konania. Naším cieľom je poukázať na zaujímavé závery použiteľné v praxi právnikov zaoberajúcich sa medicín...

Svedecká výpoveď zdravotníckeho pracovníka

V praxi sa opakovane stretávame s identickými otázkami lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov, ktoré súvisia so súdnymi konaniami v medicínsko-právnych veciach. Najčastejšie ide o témy súvisiace s podaním svedeckej výpovede zo strany zdravotní...

Zdravotná dokumentácia – zákon, usmernenie a rozhodovacia činnosť súdov

Vedenie zdravotnej dokumentácie je dôležitým aspektom poskytovania zdravotnej starostlivosti. Jej význam spočíva najmä v tom, že je pre pacienta jediným zdrojom údajov o jeho zdravotnom stave a v budúcnosti je možné do nej kedykoľvek nahliadnuť na...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály