Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Povinné očkovanie – téma, ktorá rozdeľuje spoločnosť (III.)

Dátum: Rubrika: Právo Zo seriálu: Povinné očkovanie – téma, ktorá rozdeľuje spoločnosť

V druhej časti seriálu, uverejnenej v predošlom vydaní časopisu, sme sa venovali zákonnej úprave povinného očkovania a povinnostiam pacienta a jeho zákonného zástupcu z hľadiska povinného očkovania. V tomto vydaní dokončíme túto problematiku a zadefinujeme si povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, resp. zdravotníckeho pracovníka z hľadiska povinného očkovania.

Aké sú povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti?

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) a vyhláška č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú ­podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v z. n. p. (ďalej len „vyhláška“), definujú pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“) niekoľko povinností, a to:

  1. písomne oznamovať termín povinného očkovania pacientovi, alebo jeho zákonnému zástup­covi,
  2. vykonávať pred očkovaním zdra­votné vyšetrenie a posudzovať indikáciu a kontraindikáciu týkajúcu sa zdravotného stavu a danej očkovacej látky,
  3. poučiť pacienta pred výkonom o všetkých podstatných skutočnostiach, ktoré sa očkovania týkajú – získať od neho informovaný súhlas,
  4. vykonávať záznam o očkovaní v zdravotnej dokumentácii, ktorý obsahuje dátum očkovania, názov a poradie dávky očkovacej látky, výrobcu, šaržu, dávku, spôsob aplikácie a meno lekára, ktorý očkovanie vykonal. Do zdravotnej dokumentácie sa zapíše aj dôvod, pre ktorý sa očkovanie neuskutočnilo a nežiaduce účinky, ak sa u očkovanej osoby vyskytli,
  5. oznamovať nežiaduce účinky Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na tlačivách, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4 ­vy­hlášky,
  6. oznamovať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva skutočnosť, že pacient sa nedostavil na očkovanie ani v dodatočnom preukázateľne oznámenom termíne,
  7. zasielať regionálnemu ­úradu verejného zdravotníctva do 15. dňa mesiaca, nasledujúceho po vykonaní očkovania údaje o pravidelnom povinnom očkovaní v určenej elektronickej podobe podľa prílohy č. 5 vyhlášky,
  8. poskytovať úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na plnenie ich úloh informácie a ďalšie údaje, ktoré majú k dispozícii, alebo sú oprávnené ich zisťovať alebo vyžadovať.

Len povinnosť pod písmenom h) je upravená v zákone č. 355/2007 Z. z., zvyšné povinnosti obsahuje vyhláška.

Poznámka: Za dodržanie očkovacieho kalendára v prvom rade zodpovedá poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, keďže jemu právny predpis ukladá povinnosť tento zdravotný výkon rea­lizovať.

Toto môže mať súvis s následkami, týkajúcimi sa odmietnutia zdravotnej poisťovne uhradiť cenu očkovacej látky, ak bolo očkovanie realizované mimo časového obdobia, kedy sa malo vykonať. Tento moment by si mal podľa nášho názoru poskytovateľ preventívne riešiť v dohode o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, uzavretej s pacientom, kde by mal zaradiť ustanovenie, že pacient je povinný nahradiť všetky náklady, ktoré spôsobí nedodržaním pokynov poskytovateľa.

Čo je zaujímavé, a podľa nášho názoru pojmovo zmätočné, je to, že vyhláška vyššie uvedené povinnosti zaväzuje plniť nie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ale „lekára“.

Oznamovacie povinnosti voči regionálnemu úradu verejného zdravotníctva

Jedným z podstatných problémov je plnenie notifikačných povinností a ochrana osobných údajov osôb, ktorých sa informácie podávané poskytovateľom regionálnemu úradu verejného zdravotníctva týkajú.

Osobné údaje nie je možné „len tak“ sprístupňovať komukoľvek. Poskytovateľ spracúva osobné údaje pacienta v rámci vedenia zdravotnej dokumentácie, pričom súhlas pacienta na spracovanie jeho osobných údajov v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. nepotre­buje.

Údaje pacienta spracovať môže. Čo však s údajmi jeho zákonného zástupcu? Jemu sa zdravotná starostlivosť neposkytuje, a ­preto by v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v z. n. p. (ďalej len „zákon o och­rane osobných údajov“) na spracovanie a sprístupnenie

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály