Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Lekárska marihuana a Slovenská republika

Dátum: Rubrika: Právo

Lekárska marihuana je v mnohých štátoch osvedčeným liekom na širokú škálu ochorení. Marihuana bola podrobená množstvu výskumov, ktoré okrem potvrdenia kvanta benefitov v oblasti medicíny konštatovali aj skutočnosť, že je menej nebezpečná ako alkohol alebo benzodiazepíny. Slovenská republika vedecké takty v tejto oblasti neberie do úvahy a neposkytuje pacientom žiaden prístup k lekárskej marihuane. Za prechovávanie čo i len jednej obvykle jednorazovej dávky marihuany môže hroziť trestnoprávny postih a lekárska marihuana v Slovenskej republike ja dostupná len na papieri, nie v praxi.
"Každý má mať právo na prístup k takému štandardu zdravotnej starostlivosti, ktorý je v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a so súčasným stavom lekárskej vedy."
1)
Predmetom tohto článku je poskytnúť odbornej i laickej verejnosti výklad súčasnej právnej úpravy týkajúcej sa lekárskej marihuany a dať čitateľom odpoveď na otázku, či vôbec je v Slovenskej republike pacientom dostupná takáto alternatíva.
Článok 35 Charty základných práv Európskej únie hovorí o tom, že každý má právo na prístup k preventívnej zdravotnej starostlivosti a právo využívať lekársku starostlivosť. Limitácia tohto ustanovenia spočíva však v tom, že tieto práva sa poskytujú za podmienok ustanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi. Zastávame názor, že vnútroštátne podmienky môžu obmedzovať prístup k lepšej zdravotnej starostlivosti či liečebným procesom v tej-ktorej členskej krajine.
Nie je výnimočné, že niektoré krajiny Európskej únie, ako napr. Česká republika, Holandsko, Taliansko, Francúzsko, Nemecko a pod., majú príslušnú právnu úpravu, ktorá povoľuje marihuanu na lekárske účely. Tieto krajiny majú vymedzené ochorenia, pri ktorých možno pacientovi predpísať liečivá obsahujúce delta-9-tetrahydrocannabinol (ďalej len "THC"), alebo aj samotné sušené kvety samičej rastliny rodu Cannabis, tzv. marihuanu
2)
.
Na základe uvedeného poskytneme v tomto článku analýzu súčasného stavu a vnútroštátnych podmienok týkajúcich sa lekárskej marihuany v podmienkach Slovenskej republiky. Je vôbec možné, resp. aj legálne v Slovenskej republike využívať marihuanu, resp. účinnú látku THC na lekárske účely, alebo je tu stála hrozba trestnoprávneho postihu?
THC ako návyková látka a THC ako liek v Slovenskej republike
Hlavnou účinnou látkou v rastlinách rodu Cannabis je THC. THC je prirodzene sa vyskytujúca, psychotropná látka v týchto rastlinách. Okrem THC sa v nepatrnom množstve vyskytuje aj hexahydrocannabinol (ďalej len "HHC"). Obe tieto látky sú v Prílohe č. 1 k zákonu č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o OPL").
Bližšiu definíciu omamnej látky možno nájsť v § 2 ods. 1 zákona o OPL. Psychotropná látka je vymedzená v tomto istom zákone v § 2 ods. 2. Podľa týchto zákonných definícií možno konštatovať, že omamné látky by mali byť nebezpečnejšie ako látky psychotropná, keďže majú mať závažné zdravotné a psychosociálne následky, zatiaľ čo psychotropná látky sú charakterizované ako látky s menej závažným vplyvom na ľudské zdravie.
Podľa § 130 ods. 5 zák. č. 300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len "Trestný zákon") - návykovou látkou sa rozumie alkohol, omamné látky, psychotropná látky a ostatné látky spôsobilé nepriaznivo ovplyvniť psychiku človeka alebo jeho ovládacie alebo rozpoznávacie schopnosti, alebo jeho sociálne správanie.
Základ regulácie omamných a psychotropných látok predstavuje Jednotný dohovor OSN z roku 1961 v znení Protokolu o zmenách Jednotného dohovoru o omamných látkach z 25. marca 1972 a Dohovor o psychotropných látkach z roku 1971. Uvedenými dohovormi je Slovenská republika viazaná a tieto dohovory sú svojím spôsobom odzrkadlené aj v zákone o OPL. Tieto dohovory pripúšťajú používanie omamných a psychotropných látok na lekárske a vedecké účely. Zaradenie konopy, resp. THC v týchto dohovoroch však Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) namietala a žiadala OSN prehodnotiť kategorizáciu kvôli uľahčeniu disponovania s konopou na medicínske účely
3)
.
Kategorizácia THC v Prílohe č. 1 zákona o OPL je trochu špecifická v porovnaní s inými omamnými a psychotropnými látkami. THC je zaradené v Prílohe č. 1 medzi psychotropné látky, ale naraz vo dvoch skupinách. THC je zaradené do I. skupiny, t.j. medzi látky, ktoré nie sú obsiahnuté ako liečivo v lieku, ale zároveň je zaradené aj do II. Skupiny, t.j. medzi látky s vysokou návykovosťou, ktoré sú obsiahnuté ako liečivo v lieku. Vymedzenie zaraďovania tej-ktorej omamnej alebo psychotropnej látky je upravené v § 3 zákona o OPL.
Logicky nie je zdôvodniteľné, prečo to tak je, keďže ďaleko nebezpečnejšie látky bez využitia v medicíne, napr. kokaín alebo metamfetamín, sú zaradené v II. skupine. Na základe odpovede - č. záznamu 22/33827 zo dňa 15.12.2022, ktoré nám poskytol ŠÚKL, máme potvrdené, že ani kokaín a ani metamfetamín sa v Slovenskej republike ako liečivo nevyužívajú a nie sú obsiahnuté v žiadnom lieku. Pre porovnanie uvádzame, že v zmysle nariadenia vlády č. 463/2013 Sb. o seznamech návykových látek, v znení neskorších predpisov, je kokaín a konopa v rovnakej kategórii podľa prebratých dohovorov a v Českej republike nemajú 3 skupiny omamných a psychotropných látok ako je to u nás v Prílohe č. 1.
V Českej republike sú v spomenutom nariadení vlády pekne reflektované dohovory OSN a prebraté ich prílohy, resp. zoznamy omamných a psychotropných látok, zatiaľ čo u nás sa vytvorili tri skupiny, ktoré nie úplne reflektujú dohovory; napr. už spomenutá kategorizácia kokaínu a metamfetamínu. V spomenutom nariadení vlády pri každom zozname omamných a psychotropných látok sa konštatuje, že:
"aby léčivé přípravky obsahující tyto omamné látky byty vydávány v lékárně pouze na recept nebo žádanku" alebo "byly používány pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům vymezeným v povolení k zacházení"
pričom konopa na lekárske účely je v zozname č. 1 tohto nariadenia, podľa ktorého možno na recept či žiadanku s tzv. modrým pruhom túto látku pacientovi vydať a je tak umožnený pacientom prístup nielen k liekom s obsahom THC, ale aj samotným sušeným samičím kvetom rastlín rodu Cannabis, t.j. marihuane. Českú úpravu považujeme za prehľadnejšiu a viac logicky nastavenú, nielen z toho dôvodu, že nekategorizuje omamné a psychotropné látky do 3 skupín, ale tak, ako v zmysle dohovorov OSN majú byť kategorizované, no aj z toho hľadiska, že ide o nariadenie vlády a nie zákon, keďže v prípade výskytu nových látok sa jednoduchšie a rýchlejšie dajú tieto látky regulovať.
THC bude v našich podmienkach spadať do I. skupiny v prípade drogovej trestnej činnosti, kedy dochádza k akémukoľvek neoprávnenému nakladaniu s touto látkou, a THC v II. skupine je kvôli liečivu Sativex, ktoré okrem THC obsahuje aj CBD. Sativex je jediný liek s obsahom THC, ktorý má platnú registráciu v Slovenskej republike. Registrácia bola ŠÚKL na tento liek vydaná dňa 12.6.2012 s neobmedzenou platnosťou
4)
.
Na základe info-žiadosti zo dňa 7.6.2022 sa ŠÚKL vyjadril, že liek Sativex nie je pre pacientov dostupný a keďže je nedostupný, ani sa im nepredpisuje. Tento liek je však určený na liečbu veľmi úzkej skupiny závažných neurologických ochorení
5)
. Podľa štatistických údajov dostupných na stránkach NCZI, v rokoch 2015 až 2022 nebol Sativex ani raz predpísaný, resp. vydaný v lekárni
6)
. Môžeme teda konštatovať, že prístup k lekárskej marihuane
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály