Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

OCHRANA HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE A VYKONÁVANIE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA (2.)

Rubrika: Ekonomika a manažment

Tento článok sa zaoberá vzťahom ochrany hospodárskej súťaže v súvislosti s vykonávaním verejného zdravotného poistenia a hľadá odpoveď na otázku, či je možné považovať činnosť zdravotných poisťovní (ďalej len „ZP “) pri vykonávaní verejného zdravotného poistenia za hospodársku činnosť, vykonávaním ktorej by medzi predmetnými subjektami prebiehala hospodárska súťaž a či teda ide o činnosť podnikateľov, ktorá môže obmedzovať hospodársku súťaž.

(pokračovanie z predchádzajúceho čísla)
Vzťah verejného zdravotného poistenia a súťažného práva v SR
Vychádzajúc z judikatúry Európskeho súdneho dvora (ďalej len "ESD") možno konštatovať, že systémy starostlivosti o zdravie sú vzhľadom na svoj charakter v zmysle čl. 152 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v kompetencii členských štátov EÚ.
V závislosti od skutočnosti, či v systéme zdravotného poistenia prevažujú prvky sociálneho zabezpečenia alebo komerčné prvky, je možné definovať tri základné kategórie systémov zdravotného poistenia.
Prvou kategóriou je systém zria­dený štátom, zahŕňajúci veľké časti populácie s povinným členstvom a vykazujúci veľmi vysoký stupeň solidarity.
Do druhej kategórie spadajú systémy zdravotného poistenia zria­dené sociálnymi partnermi, často pre určité kategórie populácie (napr. určité oblasti profesií) buď s povinným, alebo voliteľným členstvom, doplňujúce základné systémy a obsahujúce vysoký stupeň solidarity, hoci tiež evidujúce prvky komerčných systémov.
Systémy zdravotného poistenia spadajúce do tretej kategórie sú často zriaďované komerčnými poisťovateľmi pre jednotlivcov, ale pre určité kategórie populácie bez výrazných sociálnych čŕt.
Vzhľadom na komerčný charakter systémov spadajúcich do tretej kategórie, prevádzkovatelia týchto systémov podliehajú plne súťažným pravidlám. V prípade systémov prvej kategórie zdravotného poistenia sa vzhľadom na absenciu ekonomickej aktivity súťažné právo neaplikuje. S ohľadom na uvedené je hlavnou oblasťou, ktorá je predmetom precedentného práva EÚ, diferenciácia medzi systémami spadajúcimi do prvej a druhej kategórie.
Vychádzajúc z rozsiahlej európskej judikatúry pri vymedzení, či zdravotné poisťovne pri vykonávaní verejného zdravotného poistenia
vykonávajú hospodársku činnosť, a teda či medzi sebou súťažia
, je potrebné analyzovať:
a)
stupeň solidarity systému verej­ného zdravotného ­poistenia (charakterizovaný najmä vzťa­hom výšky príspevku k rozsahu zdravotnej starostlivosti po­skytovanej poistencom a stupňa závislosti podmienok vstupu poistenca do systému a jeho rizikovosti),
b)
rozsah pokrytia (či sa daný systém vzťahuje na všetkých obyvateľov daného štátu) a uplatnenie vôle poistencov pri vstupe do daného systému (či je vstup do systému povinný alebo dobrovoľný),
c)
stupeň autonómie
Analýza systému verejného zdravotného poistenia v SR
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály