Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Pravidlá na určovanie finančných opráv v prípade eurofondových zákaziek

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Finančné korekcie alebo finančné opravy sú negatívnym dôsledkom chybných verejných obstarávaní, ktoré sú financované z fondov EÚ, a korekcie zosobňujú rešpekt a obavy prijímateľov príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej aj „EŠIF“), keďže uplatnenie finančnej opravy znamená, že príspevok alebo jeho časť bude musieť prijímateľ vrátiť späť do rozpočtu EÚ. Za konkrétny typ porušenia je vo väčšine prípadov možné určiť finančné opravy v rôznej výške, preto je dôležité detailne sa oboznámiť s pravidlami na určovanie finančných opráv, ktoré by mali ovládať kontrolóri a audítori eurofondových zákaziek, ale zároveň aj prijímatelia, ktorí majú možnosť reagovať na identifikované nedostatky vo verejnom obstarávaní a „zabojovať“ o prípadnú miernejšiu výšku korekcie. Cieľom článku je vysvetliť tieto pravidlá, ktoré sú nastavené Usmernením Európskej komisie (ďalej aj „EK“) a metodickým pokynom Centrálneho koordinačného orgánu (ďalej aj „CKO“), v záujme toho, aby boli korekcie udeľované proporčne a nie neprimerane prísne.

Kde hľadať pravidlá? Usmernenie Európskej komisie a metodický pokyn CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv

Hlavným hráčom na poli eurofondového verejného obstarávania je Európska komisia, preto má prednosť jej usmernenie, a tak ním začneme. Dôvod je zrejmý, pravidlá na určenie finančných opráv a výška korekcií, ktoré sú upravené v „našom“ vnútroštátnom metodickom pokyne, musia vychádzať z pravidiel nastavených Európskou komisiou. Voľnejšie pravidlá určiť nemôžeme, mohli by sme byť iba prísnejší, ale prečo by sme to robili. Je to veľmi podobné, ako keď sa transponujú európske smernice o verejnom obstarávaní do našej vnútroštátnej úpravy – prísnejší byť môžeme, ale voľnejšie pravidlá adoptovať možné nie je.

Európska komisia vydala Usmernenie k určeniu finančných opráv (Commission decision on the setting out and approval of the guidelines for determining financial corrections to be made by the Commission to expenditure financed by the Union under shared management, for non-compliance with the rules on public procurement) rozhodnutím č. C(2013) 9527 z 19. decembra 2013, čiže ešte počas predchádzajúceho programového obdobia 2007 – 2013. Po jeho bližšom štúdiu treba dospieť k záveru, že by bola potrebná jeho aktualizácia, keďže ešte odkazuje na v súčasnosti neplatné európske smernice o verejnom obstarávaní z roku 2004. Pre úplnosť treba uviesť, že aktualizácia je už v štádiu postupnej finalizácie, keďže prvý návrh nového Usmernenia EK ku korekciám bol predstavený v novembri minulého roku, ale cesta k jeho schváleniu bude viesť cez zdĺhavý proces pripomienkových konaní.

Na vnútroštátnej úrovni Centrálny koordinačný orgán vydal metodický pokyn CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania. Predmetný pokyn sa aktualizuje podľa potreby a vývoja v oblasti verejného obstarávania a aktuálne sa pripravuje jeho ďalšia, v poradí štvrtá aktualizácia pre programové obdobie 2014 – 2020. Cieľom metodického pokynu CKO k finančným opravám je definovať základné pravidlá, ktorými sú riadiace orgány, spravidla ministerstvá zodpovedné za implementáciu operačných programov a programov cezhraničnej spolupráce v programovom období 2014 – 2020 povinné sa riadiť pri určovaní výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti z EŠIF – jednoducho povedané, metodický pokyn nastavuje podrobné pravidlá na určovanie finančných korekcií. Všetky verzie metodického pokynu CKO č. 5 k finančných opravám je možné nájsť na webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk v záložke „CKO“, pričom k dispozícii je konsolidovaná verzia aj verzia so sledovaním zmien, aby bolo zrejmé, ktoré oblasti boli predmetom poslednej aktualizácie.

Kedy môžem uplatňovať finančné opravy?

Pred odpoveďou na položenú otázku je potrebné v krátkosti uviesť, v ktorých fázach sa kontrolujú eurofondové zákazky verejného obstarávania. Kontrolu verejného obstarávania vykonávajú riadiace orgány určené vládou na realizáciu operačného programu. Riadiace orgány vykonávajú kontrolu každého jedného postupu zadávania zákazky bez ohľadu na finančný limit, t. j. kontrolované sú nadlimitné zákazky, ako aj zákazky s nízkou hodnotou. Rozdiel je v tom, koľko takých kontrol musí absolvovať zákazka verejného obstarávania, presnejšie povedané, koľkými fázami kontroly musí prejsť, a tu platí pravidlo, že čím vyšší finančný objem,

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály