Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Ďalšie novinky v kontrole eurofondových zákaziek verejného obstarávania účinné od 30. apríla 2019

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Dňa 30. apríla 2019 bola vydaná verzia 8 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej aj „Systém riadenia EŠIF“) na programové obdobie 2014 – 2020, pričom sa zmeny dotkli aj kontroly eurofondových zákaziek verejného obstarávania. Cieľom zmien a úprav bolo opäť priniesť zjednodušenia pre prijímateľov príspevkov z EŠIF, ako aj pre riadiace orgány zodpovedné za kontrolu verejného obstarávania financovaného z EŠIF. Zmeny reagovali aj na „veľkú“ novelu zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“), účinnú od 1. januára 2019. V minulom čísle časopisu sme si predstavili zmeny, ktoré Centrálny koordinačný orgán [(ďalej aj „CKO“) sekcia na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorá má v gescii koordináciu v oblasti eurofondov] pripravil ku koncu októbra 2018. V aktuálnom článku si predstavíme základné zmeny účinné od 30. apríla 2019. Pre úplnosť je opäť potrebné zopakovať, že zmeny nie sú automaticky účinné pre prijímateľov od dátumu ich účinnosti na centrálnej úrovni (t. j. od 30. apríla 2019), keďže riadiace orgány majú lehotu 30 pracovných dní na transpozíciu týchto pravidiel do svojich príručiek pre prijímateľov. Čo sa stane v prípade, ak riadiace orgány tieto pravidlá nezapracujú, budú môcť prijímatelia tieto pravidlá uplatniť? Aj o tom sa dočítate v tomto článku.

Povinná kontrola pred vyhlásením verejného obstarávania sa týka už iba nadlimitných zákaziek

Prvý typ kontroly, ktorému musia čeliť eurofondové zákazky verejného obstarávania, je prvá ex ante kontrola. Ide o typ kontroly, ktorá je na programe dňa ešte pred vyhlásením verejného obstarávania, z čoho vyplýva, že sa kontrolujú návrhy dokumentácie k súťaži pred tým, ako bude súťaž pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov o zákazku zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania. Cieľ tohto typu kontroly je jasný, plní preventívnu funkciu a má eliminovať chyby a nedostatky v návrhoch dokumentácie pred momentom „ostrého“ vyhlásenia verejného obstarávania.

Aké zákazky podliehali tomuto typu kontroly do 30. apríla 2019? Povinnosť prijímateľa predkladať riadiacemu orgánu dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu sa vzťahovala na všetky nadlimitné zákazky (aj na nadlimitné verejné súťaže s využitím elektronického trhoviska), na podlimitné zákazky na stavebné práce bez využitia elektronického trhoviska a podlimitné zákazky na služby podľa prílohy č. 1 zákona o verejnom obstarávaní (sociálne služby a iné osobitné služby) bez využitia elektronického trhoviska. Ustanovením povinnosti strpieť výkon prvej ex ante kontroly na skôr menované typy zákaziek sa sledovalo, aby pred vyhlásením verejného obstarávania boli skontrolované zákazky najvyššieho finančného limitu. Ak som verejným obstarávateľom typu ministerstvo, povinnosť strpieť výkon prvej ex ante kontroly sa týka nadlimitných zákaziek na tovary a služby od 144 000 eur. Ak som verejným obstarávateľom typu obec alebo vyšší územný celok, je finančný limit pre nadlimitnú zákazku od 221 000 eur a viac. Prečo však bolo povinnosťou takto kontrolovať aj podlimitné zákazky na stavebné práce? Odpoveď je jednoduchá, finančné limity na zákazky na stavebné práce sú vyššie, o podlimitnú zákazku išlo už v prípade dosiahnutia hranice 150 000 eur bez DPH (od 1. januára 2019 sa tento limit zvýšil na 180 000 eur bez DPH), a preto sledovaným cieľom bolo skontrolovať pred vyhlásením také zákazky, ktoré znamenajú podstatný podiel alokácie operačných programov. Rovnaká logika je spojená s povinnosťou kontrolovať podlimitné zákazky v prípade osobitnej kategórie služieb podľa prílohy č. 1 k zákonu o verejnom obstarávaní (zákazky od 200 000 eur, resp. od 1. januára 2019 zákazky od 260 000 eur bez DPH), kam patria v prípade fondov Európskej únie napríklad často obstarávané vzdelávacie služby alebo služby na organizovanie podujatí (medzinárodné konferencie, monitorovacie výbory a pod.).

Keďže cieľom každej aktualizácie systému riadenia je pravidlá uvoľňovať, povinná prvá ex ante zostala povinná už iba pri nadlimitných zákazkách. Zároveň treba spomenúť, že riadiace orgány sú zodpovedné za vykonávanie operačného programu a majú právo rozšíriť povinnosť predkladania dokumentácie na kontrolu pred vyhlásením verejného obstarávania aj pre iné typy zákaziek (napr. podlimitné zákazky), takže prijímatelia musia vždy nazrieť aj do príručky príslušného operačného programu, aby sa nevyhýbali určitému typu povinnej kontroly. Možnosť nastaviť si systém kontroly efektívnejšie, v záujme skrátenia lehôt spojených s procesom verejného obstarávania, však majú aj na základe úpravy tohto pravidla.

Platnosť dokladov na určenie predpokladanej hodnoty zákazky

Pravidlá na určenie predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej aj „PHZ“) sú upravené v § 6 ZVO. Zákonná úprava hovorí, že PHZ má byť platná v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž na uverejnenie. Ak sa uverejnenie takéhoto oznámenia nevyžaduje, predpokladaná hodnota má byť platná v čase začatia postupu zadávania zákazky (pri zákazkách s nízkou hodnotou). Predmetná zákonná úprava však neupravuje, ako „staré“ môžu byť podklady na určenie PHZ. Uvedené pravidlo nebolo upravené ani v Systéme riadenia EŠIF a bolo ho možné identifikovať iba v príručkách pre prijímateľov z dielne riadiacich orgánov, ktoré určili, že podklady na určenie PHZ nesmú byť staršie ako 3 mesiace ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania. Čo spôsobovala uvedená lehota v praxi? Mnohé zákazky verejného obstarávania boli predmetom kontroly pred ich vyhlásením (prvá ex ante kontrola), a keďže sa výkon kontroly predĺžil, resp

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály