Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Doručovanie prostredníctvom elektronických schránok

Dátum: Rubrika: Právo

V článku informujeme o základných právnych inštitútoch v zákone č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon e-Governmente) v znení neskorších predpisov a o povinnostiach vyplývajúcich z neho pre orgány verejnej moci, právnické osoby (ďalej len „PO“) zapísané v obchodnom registri, PO nezapísané v obchodnom registri a pre fyzické osoby. Zákonná povinnosť elektronickej komunikácie sa od 1. júla 2017, okrem iných právnických osôb zapísaných v obchodnom registri SR, bude vzťahovať napríklad aj na všetkých lekárov – konateľov, ktorí majú prevádzkovanie ambulancie zapísané ako predmet činnosti obchodnej spoločnosti (s. r. o.) v obchodnom registri SR, ako aj na štatutárov nemocníc, ktoré sú v obchodnom registri SR zapísané ako akciové spoločnosti.

Zákon o e-Governmente sa vzťahuje na výkon verejnej moci elektronicky v rozsahu právomocí orgánu verejnej moci (ďalej len „OVM“) podľa osobitných predpisov. Výkon verejnej moci je zabezpečený štátom prostredníctvom orgánov moci zákonodarnej, výkonnej a súdnej. OVM je štátny orgán, orgán územnej samosprávy, verejnoprávna inštitúcia, orgán záujmovej samosprávy, fyzická osoba (ďalej len „FO“) alebo PO, ktorým zákon zveril výkon verejnej moci. Výkon verejnej moci je rozhodovanie a úradný postup OVM o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach FO a PO.

Zákon o e-Governmente síce nadobudol účinnosť už 1. novembra 2013, ale od tohto dátumu sa predovšetkým zabezpečovala iba prípravná fáza pozostávajúca z povinných nahlásení údajov o inštitúciách a testovania systému. Elektronická komunikácia OVM podľa zákona o e-Governmente nebola povinná až do konca prechodného obdobia, tzn. do 31. októbra 2016. Od 1. novembra 2016 je každý OVM povinný na prijaté elektronické podanie v elektronickej schránke odpovedať na toto podanie rovnako elektronicky. V praxi však môže nastať paradoxná situácia, že FO, ktorá adresovala elektronické podanie OVM, nemá zriadenú elektronickú schránku. OVM je preto povinný pred zaslaním elektronickej odpovede skontrolovať túto skutočnosť a v prípade, že FO nemá zriadenú elektronickú schránku, zaslať jej písomnú odpoveď listom doručovanú prostredníctvom poštovej prepravy.

Zákonodarca pôvodne navrhovanú účinnosť novely zákona o e-Governmente k 1. januáru 2017, týkajúcej sa najmä povinnosti PO zapísaných v obchodnom registri SR elektronicky komunikovať s OVM, posunul na 1. júla 2017 najmä z dôvodu nedostatočného počtu vydaných občianskych preukazov s čipom a z toho vyplývajúceho nedostatočného počtu aktivovaných elektronických schránok konateľov PO zapísaných v obchodnom registri SR.

Podľa tlačovej správy Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby zverejnenej 21. apríla 2017 je stále nepripravených elektronicky komunikovať až 48 % PO zapísaných v obchodnom registri SR, t. j. týka sa to až vyše 102 000 štatutárov PO zapísaných v obchodnom registri SR. [1]

Takýto podiel nepripravených štatutárov komunikovať elektronicky možno považovať za alarmujúci, pričom pokiaľ zo strany kompetentných štátnych orgánov nepríde k masovej reklamnej kampani v médiách, bude aj k 1. júlu 2017, t. j. ku dňu začatia doručovania elektronickej komunikácie do elektronických schránok veľký počet takých štatutárov, ktorí nebudú mať žiadnu vedomosť o doručenej elektronickej pošte (napr. rozhodnutí OVM) a z nich vyplývajúcich uložených povinností PO nejakým spôsobom konať alebo zaplatiť určitú peňažnú sumu správneho či súdneho poplatku alebo z rozhodnutia OVM o uložení pokuty.

Elektronické schránky sú elektronickými úložiskami správ, ktoré sú doručované majiteľovi schránky, t. j. FO alebo PO alebo orgánu verejnej moci. Štandardne na prístup do elektronickej schránky je oprávnený jej majiteľ, môže však môže udeliť oprávnenia na prístup k elektronickej schránke aj ďalším osobám prostredníctvom samostatného úkonu.

Elektronická schránka sa zriaďuje bezplatne a každému majiteľovi možno zriadiť iba jednu elektronickú schránku na každé právne postavenie. Teda, ak napríklad pôjde o všeobecného lekára, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom vo vlastnej ambulancii zapísanej v obchodnom registri SR, bude mať dve elektronické schránky, jednu ako podnikateľ a jednu ako fyzická osoba. Pokiaľ pôjde napríklad o notára, ten bude mať až tri elektronické schránky, t. j. pre fyzickú osobu, pre podnikateľa a pre orgán verejnej moci.

Nový typ elektronického občianskeho preukazu sa začal vydávať od decembra 2013, ktorý okrem toho, že aj naďalej slúži ako preukaz totožnosti v bežnom styku, funguje aj na preukázanie elektronickej identity občanov a zároveň slúži aj na elektronickú komunikáciu jeho držiteľa s úradmi a OVM a naopak. Občiansky preukaz je na zadnej strane vybavený elektronickým kontaktným čipom v zlatej farbe, v ktorom sú uložené osobné údaje uvedené na občianskom preukaze (meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia atď.).

Identita sa v súlade s bežným chápaním definuje ako súbor znakov, ktoré odlišujú jednu osobu od druhej, inými slovami, unikátnym spôsobom „označujú“ konkrétnu osobu. S uvedeným súvisí preukazovanie identity, ktoré je zabezpečené identifikátorom osoby, ktorým je rodné číslo v spojení s menom a priezviskom, resp. IČO, teda súbor znakov, ktoré podľa súčasného stavu umožňujú bez chybovosti a zam

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály