Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

K reforme dlhodobej, následnej a paliatívnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku od 1. augusta 2022 (1.)

Dátum: Rubrika: Právo Zo seriálu: K reforme dlhodobej, následnej a paliatívnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku od 1. augusta 2022

Z právno-medicínskeho hľadiska možno považovať zákon č. 267/2022 Z. z. z 29. júna 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela“) z dielne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky za významný krok v oblasti reformy poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Novela sa v niektorých ustanoveniach odklonila od pôvodného vládneho návrhu [1] a z tohto dôvodu autori v článku osobitne poukazujú na zmeny, ktoré nastali v legislatívnom procese v rámci druhého čítania.

Prvé reformné kroky v poskytovaní dlhodobej a paliatívnej zdravotnej starostlivosti
Novela napĺňa ambíciu prvýkrát v právnom poriadku jasne zadefinovať jednotlivé formy starostlivosti, zabezpečiť dostupnosť, kvalitu a efektívnosť dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti. Novela tým, že upravuje poskytovanie paliatívnej zdravotnej starostlivosti pre osoby najmä v domácom alebo v inom prirodzenom prostredí, prispieva k zosúladeniu pracovných a rodinných potrieb príbuzných pacienta.
Naplnenie dlhodobých stratégií a Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky
Cieľ novely vedie k riešeniu problémov dlhodobej zdravotnej starostlivosti, ktorá je deklarovaná nielen v Stratégii dlhodobej starostlivosti v Slovenskej republike, ale aj vo viacerých aktuálnych strategických dokumentoch v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Rovnako sa aplikujú aj odporúčania Európskej komisie a plnia sa politické záväzky vlády vyjadrené v Programovom vyhlásení vlády na roky 2021 - 2024. Dlhodobá starostlivosť je aj súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, ktorý bol schválený Európskou komisiou v roku 2021. Jedným z míľnikov komponentu č. 13 je vypracovanie nového legislatívneho rámca pre dlhodobú zdravotnú starostlivosť a paliatívnu zdravotnú starostlivosť. Plán obnovy poukazuje na potrebu užšej spolupráce medzi rezortmi práce, sociálnych vecí a rodiny a zdravotníctva, ktorých koordinácia je pre potreby integrácie sociál­nej a zdravotnej starostlivosti dlhodobo nepostačujúca. Novela preto zvýrazňuje multidisciplinárny prístup pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Multidisciplinárny prístup a podporný tím
Ambíciou novely je zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu a rehospitalizácii osôb, ktorým táto starostlivosť nebola poskytnutá v potrebnom čase a rozsahu. Naplnenie tejto ambície možno nájsť v novele, ktorá prvýkrát v zdravotníckom práve definuje multidisciplinárny prístup.
2)
Novela síce podmieňuje multidisciplinárny prístup možnosťami poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, avšak jasne vymedzuje účel. Tým je komplexnosť zdravotnej starostlivosti, ktorá sa má dosahovať poznatkami z iných ako medicínskych vied. Novela príkladmo vypočítava
poznatky a postupy z oblasti sociál­nej práce, z iných vedných disciplín a duchovných služieb
.
3)
Multidisciplinárny prístup je založený na myšlienke spolupráce špecialistov zdravotníckych i nezdravotníckych pracovníkov a koordinácie ich postupov. Zástupcovia jednotlivých profesií do tímu vnášajú svoje špecifické znalosti a spolupracujú s ďalšími inštitúciami a s osobami, ktoré sú súčasťou komplexnej starostlivosti o pacienta. Multidisciplinárny tím môžu tvoriť psychiatri, zdravotné sestry, ošetrovatelia, psychológovia, sociálni pracovníci, ergoterapeuti, arteterapeuti, muzikoterapeuti, liečební pedagógovia a podobne. Dôvodová správa k novele vymedzuje očakávania od činnosti zamestnanca, ktorý poskytuje sociálne poradenstvo. Ten má analyzovať sociálne problémy osoby, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytuje a ktoré sa zvýraznili hospitalizáciou v zdravotníckom zariadení. Metódami sociálnej práce sa majú riešiť negatívne dôsledky za podmienky aktívnej spolupráce osoby a jej príbuzných.
Vládny návrh novely
mal odlišné vymedzenie podporného tímu
v porovnaní s textom novely, ktorá bola schválená. Na dosiahnutie multidisciplinárneho prístupu starostlivosti vládny návrh novely vymedzoval
podporný tím
ako pomocný orgán ošetrujúceho lekára
2)
. Ako vyplýva z dôvodovej správy k vládnemu návrhu novely, podporný tím nemožno zamieňať s konzíliom. Úlohou podporného tímu je zabezpečiť osobe, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytuje, najmä psychologickú podporu, sociálnu pomoc, poradenstvo napr. v oblasti výživy, ako aj duchovnú podporu. Vytvorením podporného tímu sa zabezpečí doteraz chýbajúce prepojenie a koordinácia zdravotnej starostlivosti a so­ciálnych služieb a posilní sa ich poskytovanie na komunitnej úrovni.
4)
Pre reálnejšiu predstavu o dopadoch legislatívnych zmien ponúka dôvodová správa k novele aj konkrétne životné situácie pacientov, ktoré budú dotknuté právnou úpravou. Význam činnosti podporného tímu demonštruje dôvodová správa na príbehu pacientky vo vysokom geriatrickom veku bez vážnych komorbidít, ktorá je osamelá a je bezdetná. Zlomí si krčok stehennej kosti a je hospitalizovaná. Akútna časť zdravotnej starostlivosti je ukončená po 4-5 dňoch. Pacientka by následne mala rehabilitovať v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti. Identifikovaná je potreba následnej zdravotnej starostlivosti. Vzhľadom na jej situáciu je zrejmé, že po prepustení z následnej starostlivosti nemôže byť v domácom prostredí sama. Ošetrujúcim lekárom je referovaná podpornému tímu v nemocnici. Následne sociálny pracovník podporného tímu začne proces zabezpečenia opatrovateľskej služby prostredníctvom obce už na akútnom oddelení, keďže správne konanie na obecnom úrade obce trvá aj 60 dní. Ak by sa tento proces riešil až po referovaní pacientky do následnej starostlivosti, dôjde k prebytočnému predĺženiu jej pobytu v nemocničnom prostredí.
Zmena definície pojmu "podporný tím" počas II. čítania o návrhu novely
Počas rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo dňa 28. júna 2022 došlo k
predefinovaniu pojmu podporný tím
. Predkladatelia pozmeňujúceho poslaneckého návrhu žiadali jasné odlíšenie sociálnej pomoci a duchovnej služby. Poslanci argumentovali odlišnými cieľmi oboch kategórií. Z tohto dôvodu sa pri sociálnej pomoci zvýraznil
účel zmierňovania sociálnych dôsledkov
zdravotnej situácie osoby pacienta v súvislosti s jej hospitalizáciou alebo jej prepustením z ústavnej starostlivosti.
5)
Zákon pritom odkazuje na definíciu sociálnej práce, tak ako je vymedzená v zákone č. 219/2014 Z.z.o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V praxi
činnosti sociálneho pracovníka v podmienkach nemocnice
pôjde najmä o pomoc pacientovi pri vybavovaní dávok zo systému sociálneho zabezpečenia
6)
alebo pri zabezpečení sociálnych práv pacienta,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály