Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

K reforme dlhodobej, následnej a paliatívnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku od 1. augusta 2022 (2.)

Dátum: Rubrika: Právo Zo seriálu: K reforme dlhodobej, následnej a paliatívnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku od 1. augusta 2022

Tento článok je voľným pokračovaním nadväzujúcim na prvú časť článku, ktorá bola zverejnená v 10. čísle tohto časopisu a v ktorej autori analyzovali zákon č. 267/2022 Z. z. z 29. júna 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela“). V prvej časti poukázali na reformný prínos novely v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku, vymedzili multidisciplinárny prístup pri poskytovaní starostlivosti, ako aj samotný podporný tím. Rovnako sa v prvej časti autori zamerali na dlhodobú a následnú zdravotnú starostlivosť, a čiastočne vymedzili paliatívnu zdravotnú starostlivosť.

Obsah, dĺžka a druhy paliatívnej zdravotnej starostlivosti
Novela rozdeľuje paliatívnu zdravotnú starostlivosť na
základnú paliatívnu zdravotnú
starostlivosť a
špecializovanú paliatívnu zdravotnú starostlivosť
. Rozlišovanie dvoch druhov starostlivosti je významné s ohľadom na predpoklady zabezpečovania starostlivosti, jej dĺžky či platieb za ňu.
Základná paliatívna zdravotná starostlivosť
V rámci
základnej paliatívnej zdravotnej starostlivosti
zdravotnú starostlivosť poskytuje lekár so špecializáciou v
inom špecializačnom odbore
, ako je paliatívna medicína. Novela člení aj miesto poskytovania zdravotnej starostlivosti na
ambulantnú starostlivosť
1)
alebo
ústavnú starostlivosť v nemocnici
na inom oddelení, ako je oddelenie paliatívnej medicíny. Ambulantná starostlivosť sa poskytuje
po dobu indikácie
tejto starostlivosti.
Špecializovaná paliatívna zdravotná starostlivosť
Špecializovaná paliatívna starostlivosť je podmienená jej poskytovaní lekárom so špecializáciou v
špecializovanom odbore paliatívna medicína
. Spolu s návrhom novely bol do legislatívneho procesu predložený aj vykonávací predpis (výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení), ktorý pamätá aj na možnosť lekárov zúčastniť sa vzdelávacej prípravy. Podľa návrhu prechodného ustanovenia sa za splnenie požiadavky na personálne zabezpečenie považuje aj zaradenie lekára do prípravy na špecializáciu v špecializačnom odbore paliatívna medicína najneskôr do 30. júna 2024. Citované zmeny vo výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky však ešte ku dňu publikácie tohto článku neboli vo Vestníku MZ SR zverejnené.
Špecializovaná paliatívna starostlivosť
sa poskytuje
ambulantnou formou
alebo
ústavnou formou
, a to v nemocnici na
oddelení paliatívnej medicíny
alebo v
hospici
alebo v dome
ošetrovateľskej starostlivosti
. Pri paliatívnej zdravotnej starostlivosti sa preferuje jej poskytovanie v domácom alebo inom prirodzenom prostredí pacienta. Ak má osoba bezpečné sociálne zázemie v domácom prostredí a je mobilná, môže byť v domácom prostredí, utilizuje domácu ošetrovateľskú starostlivosť, pričom medicínska starostlivosť je poskytovaná cestou ambulancie paliatívnej medicíny.
2)
Dôvodová správa k novele vymedzuje, že špecializovaná paliatívna zdravotná starostlivosť zahŕňa nielen manažment symptómov, ale zadefinovanie klinickej situácie, keď smrť môže byť jej relevantným vyústením. Dôraz pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti by mal byť
kladený na komfort osoby, ako aj na komunikáciu s rodinou a blízkymi
.
3)
Dôvodová správa ďalej dáva odpovede na otázky, prečo novela rozlišuje jednotlivé druhy a formy paliatívnej starostlivosti, a aký cieľ sa má v praxi dosiahnuť: novela vychádza z dobrej praxe, že špecializovaná paliatívna zdravotná starostlivosť sa poskytuje v rámci ústavnej starostlivosti. Najčastejšie ide o oddelenia paliatívnej medicíny alebo v hospicoch priamo lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore paliatívna medicína. Podľa dôvodovej správy pobyt osoby v ústavnom zdravotníckom zariadení pri poskytovaní paliatívnej zdravotnej starostlivosti by
nemal byť z časového hľadiska
vnímaný ako poskytovanie dlhodobej zdravotnej starostlivosti. Úloha
oddelenia paliatívnej medicíny
by mala spočívať v poskytovaní zdravotnej starostlivosti
osobe s vysokou intenzitou symptómov
, ktorá
nemôže alebo nie je schopná zvládnuť liečbu
v domácom alebo v inom prirodzenom prostredí, a po stabilizácii stavu sa jej odporučí niektorá z možností paliatívnej zdravotnej starostlivosti, napríklad v ambulancii paliatívnej medicíny, v mobilnom hospici alebo hospici.
Zlé zomieranie ako klinická situácia
je dôvodom prijatia na oddelenie paliatívnej medicíny, pričom je podmienená klinickým stavom osoby a v príčinnej súvislosti s jeho nevyliečiteľným ochorením.
4)
Špecializovaná paliatívna starostlivosť sa poskytuje aj
formou ambulantnej starostlivosti
. A to nielen v ambulancii paliatívnej medicíny, ale aj v prostredí, v ktorom je osoba umiestnená, napríklad v zariadení sociálnych služieb, kde je poskytovaná mobilným hospicom.
Ak má osoba bezpečné sociálne zázemie v domácom prostredí a je imobilná, zdravotná starostlivosť je poskytovaná
cestou mobilného hospicu
, v ktorom vykonáva činnosť lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore paliatívna medicína a zdravotná sestra, prípadne aj v súčinnosti s pomáhajúcimi profesiami. Ak osoba vyžaduje
ošetrovateľskú starostlivosť na dennej báze
alebo častejšie, ako je potrebná návšteva lekára mobilného hospicu, starostlivosť sa môže doplniť cestou agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti.
Ak osoba, ktorej sa má poskytnúť špecializovaná paliatívna starostlivosť nemá bezpečné sociálne zázemie v domácom prostredí a očakávaná dĺžka jej života je do 6 mesiacov, môže sa jej poskytovať starostlivosť v
hospici
. Alternatívou starostlivosti v "kamennom" hospici môže byť kombinácia zdravotno-sociálnej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb s ošetrovateľskou starostlivosťou alebo agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti v spolupráci s mobilným hospicom alebo v dome ošetrovateľskej starostlivosti v spolupráci s mobilným hospicom.
5)
Trvanie a cena poskytovania paliatívnej zdravotnej starostlivosti
Špecializovaná paliatívna starostlivosť v nemocnici
na oddelení paliatívnej medicíny
sa podľa novely poskytuje
najviac jeden mesiac
odo dňa prijatia osoby do ústavnej starostlivosti. V prípade ústavnej starostlivosti v
hospici
je táto doba najviac
šesť mesiacov
odo dňa prijatia osoby do ústavnej starostlivosti. Doba poskytovania paliatívnej zdravotnej starostlivosti sa
môže predĺžiť
. Na predĺženie sa vyžaduje súhlas zdravotnej poisťovne. Predĺženie je možné aj opakovane. O súhlas žiada poskytovateľ zdravotnú poisťovňu podľa rozhodnutia konzília. V súvislosti s možnosťou predĺženia poskytovania paliatívnej starostlivosti došlo novelou k zavedeniu
novej povinnosti zdravotnej poisťovne
: v ustanovení § 15 ods. 1 písm. am) zákona č. 581/2004 Z.z.o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou sa definuje povinnosť zdravotnej poisťovne
poslať vyjadrenie najneskôr do 15 dní od doručenia žiadosti
či súhlasí alebo nesúhlasí s predĺžením doby poskytovania dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti alebo paliatívnej zdravotnej starostlivosti. Rovnako je poisťovňa povinná vo vyjadrení uviesť aj dobu, o ktorú predlžuje poskytovanie tejto starostlivosti.
Novela
dočasne, t.j. od plánovanej účinnosti
zákona (od 1. júla 2022)
6)
do 30. júna 2024
splnomocňuje Ministerstvo zdravotníctva SR na reguláciu ceny (úhrady) zo strany zdravotnej poisťovne. Podľa návrhu cenového opatrenia pevná cena za poskytovanú špe
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály