Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Moment hodnotenia mimoriadne nízkej ponuky pri reverznej súťaži

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Postup reverzného verejného obstarávania predstavuje významné zjednodušenie postupov verejného obstarávania tak pri podlimitných, ako aj pri nadlimitných zákazkách. Keďže inštitút reverzného verejného obstarávania je pomerne nový, v tomto príspevku si dovoľujeme zamyslieť sa nad problematikou, v akom momente je možné, resp. potrebné skúmať predložené ponuky z hľadiska otázky splnenia parametrov mimoriadne nízkej ponuky.

Priebeh reverzného verejného obstarávania

Zjednodušene je možné priebeh reverzného verejného obstarávania opísať takto: Uchádzači predkladajú ponuku ako jeden celok, ponuka sa nedelí na časť „Ostatné” a časť „Kritériá”, verejný obstarávateľ v prvom kole hodnotí ponuky uchádzačov z pohľadu splnenia požiadaviek na predmet zákazky zloženia zábezpeky. Tie ponuky, ktoré podmienky uvádzané v predchádzajúcej vete spĺňajú, pri nich verejný obstarávateľ zostaví poradie (či už aukčným, alebo neaukčným spôsobom) a následne postupuje podľa § 55 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) a hodnotí splnenie podmienok účasti buď u prvého, resp. u prvých troch uchádzačov.

Modelový prípad

Dôvod, prečo považujeme za dôležité určiť, kedy je možné hodnotiť ponuky z hľadiska mimoriadne nízkych ponúk pri reverznom verejnom obstarávaní, si dovoľujeme poukázať na nasledujúcom príklade:

Verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie nadlimitným postupom s použitím reverzného verejného obstarávania, pričom jediným kritériom bola cena. Verejný obstarávateľ určil v predmetnom verejnom obstarávaní použitie elektronickej aukcie. Predpokladaná hodnota zákazky bola určená hodnotou 100. Do súťaže sa prihlásili traja uchádzači a predložili vo svojich ponukách, t. j. pred konaním elektronickej aukcie nasledujúce cenové ponuky:

Uchádzač A: 99
Uchádzač B: 98
Uchádz

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály