Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2022 v oblasti zdravia a zdravotno-sociálnej dlhodobej starostlivosti

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2022 (ďalej len „NPR “) popisuje reformné snaženie vlády SR v kľúčových štrukturálnych oblastiach s cieľom poskytnúť komplexný prehľad o realizovaných a plánovaných opatreniach, ktorými SR reaguje na špecifické odporúčania Rady EÚ pre Slovensko, a to bez ohľadu na zdroj financovania týchto reforiem a súvisiacich investícií – t. j. bez ohľadu na to, či ide o opatrenia realizované prostredníctvom kohéznej politiky, z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti (ďalej len „POO“) alebo zo zdrojov štátneho rozpočtu. NPR slúži aj ako nástroj na komunikáciu plnenia cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a E urópskeho piliera sociálnych práv, ktoré nahrádzajú v uplynulej dekáde nosnú stratégiu Európa 2020.

Vyšší ekonomický rast a zrýchlenie konvergenčného procesu je cieľom hospodárskej politiky, no celospoločenským cieľom je zvyšovanie blahobytu obyvateľov. Komplexný prístup identifikácie štrukturálnych priorít tak zohľadňuje nielen ekonomický rozmer vyjadrený rastom HDP, ale berie do úvahy aj ďalšie aspekty kvality života - bývanie, zdravie a vzdelávanie a zručnosti. Od nástupu pandémie sa očakáva ďalšie zvýraznenie identifikovaných výziev najmä vo vzdelávaní a zdravotníctve. Dlhodobý vplyv pandémie bude mať veľmi pravdepodobne nepriaznivý dopad na zhoršenie dostupnosti preventívnej starostlivosti pre nedostatok personálu a slabú infraštruktúru v zdravotníctve.
Nosnou reformou bude
optimalizácia siete nemocníc.
Jej cieľom je vytvoriť modernú, dostupnú a efektívnu sieť, ktorá
zabezpečí kvalitnú zdravotnú starostlivosť.
Zvýši sa dostupnosť záchrannej zdravotnej služby, ktorá bude nadväzovať na potreby novej nemocničnej siete. Posilní sa primárna starostlivosť, ktorá má byť základným integračným bodom zdravotnej starostlivosti o pacienta. Špeciálna pozornosť sa bude venovať reforme starostlivosti o duševné zdravie, pričom sa zlepší dostupnosť moderných vzdelávacích programov pre poskytovateľov tejto starostlivosti a zároveň sa budú modernizovať diagnostické metódy a liečebné postupy. V oblasti dlhodobej starostlivosti sa bude dôraz klásť najmä na kvalitu, dostupnosť a koordináciu služieb. Zintegruje sa zdravotná a sociálna starostlivosť a zlepší sa dohľad nad poskytovanými službami. Zároveň sa vyhlásia výzvy na rekonštrukciu a rozširovanie kapacít pobytovej, komunitnej a domácej starostlivosti s dôrazom na deinštitucionalizáciu služieb a bude prebiehať aj digitalizácia.
Od nástupu pandémie sa očakáva ďalšie zvýraznenie identifikovaných výziev najmä vo vzdelávaní a zdravotníctve. Nedostatok personálu a slabá infraštruktúra v zdravotníctve pod enormným tlakom počas pandémie prehĺbili slabú dostupnosť už v zaostávajúcej preventívnej starostlivosti.
1)
Dopady pandémie vytvárajú tlak na verejné financie a sťažujú rea­lizáciu dôležitých výdavkových štrukturálnych opatrení, ktoré nie je možné financovať z EÚ fondov, najmä potrebné navýšenie personálnych kapacít.
K zlepšeniu dlhodobej udržateľnosti verejných financií by mohli prispieť aj viaceré opatrenia v zdravotníctve a v dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti. Z opatrení nad rámec POO ide najmä o aktualizáciu systému platieb nemocniciam podľa diagnóz (DRG), ktoré má za cieľ zlepšiť efektívnosť hospodárenia nemocníc. Z opatrení realizovaných v rámci POO ide napríklad o opatrenia na integráciu zdravotnej a sociálnej dlhodobej starostlivosti, kde nedostatočné prepojenie týchto systémov spôsobuje nekoordinovaný prechod osoby s potrebou starostlivosti medzi zdravotnými a sociálnymi službami, čo môže viesť k zhoršeniu zdravotného stavu osoby a následným rehospitalizáciám prehlbujúcich neefektívnosti systému.
Hlavnou reformou rezortu zdravotníctva sa stane optimalizácia siete nemocníc, ktorá zabezpečí kvalitnú zdravotnú starostlivosť, atraktívne prostredie pre personál, efektívne procesy a zdravé hospodárenie. Bude vytvorená metodika hodnotenia investícií v zdravotníctve, pričom na hodnotenie budú vplývať nielen finančné a medicínske, ale aj nepriame prínosy vrátane celospoločenských a socioekonomických. Pokračovať sa bude aj v implementácii úsporných opatrení, najvýraznejšie by sa malo šetrenie týkať liekovej politiky. Špeciálna pozornosť sa bude venovať reforme starostlivosti o duševné zdravie. V najbližších rokoch sa budú modernizovať diagnostické metódy a liečebné postupy v oblasti duševného zdravia. V snahe o rozširovanie kapacít sa vytvoria detenčné zariadenia, komunitné centrá a zrekonštruujú sa existujúce lôžka. Zvýšiť dostupnosť a kvalitu služieb v oblasti duševného zdravia pomôže zlepšenie dostupnosti moderných vzdelávacích programov pre poskytovateľov tejto starostlivosti.

 

 

2016

2030

Očakávaná dĺžka života pri narodení    

(počet rokov)    

SK

 77,3

 80,9

 80,6

 82,9

Úmrtnosť

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály