Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Neprípustnosť inštitútu obnovy konania – vydanie povolenia

Dátum: Rubrika: Názory

Pred časom sa v médiách vyskytla správa, že Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len „ministrstvo zdravotníctva“) sa snaží prerozdeliť licencie (povolenia) na prevádzkovanie šiestich ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „ZZS“) bez vyhlásenia nového výberového konania. Učiní tak na základe povolenej obnovy konania – vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS.

Ide o sídla staníc ZZS Stará Turá, Trenčín, Handlová, Nováky, Nitrianske Rudno a Topoľčany. Návrh na povolenie obnovy konania podal neúspešný uchádzač výberového konania spoločnosť Záchranná zdravotná služba SR, a. s., so sídlom v Bratislave.

K danej veci sa vyjadrovali mnohí úspešní aj neúspešní uchádzači o vydanie povolenia na prevádzku ambulancie ZZS a svoje argumenty dôvodili rôzne. Všetci sa však zhodli na tom, že konanie ministerstva zdravotníctva je protizákonné, špekulatívne, s cieľom pripraviť napadnuté stanice pre konkrétneho uchádzača a prerozdeliť stanice podľa zámeru ministerstva zdravotníctva. Boli zverejnené aj úvahy o zamýšľanom úmysle ministerstva a prepojení na určitý subjekt.

Je však potrebné nechať dohady dohadmi a pozrieť sa na vec objektívne, z čisto právneho hľadiska. Je postup ministerstva zdravotníctva správny, a teda v súlade so zákonom? Je možné napadnúť konanie o vydanie povolení na prevádzkovanie ambulancií ZZS návrhom na povolenie obnovy konania a obnovu konania v tejto veci povoliť?

Poznámka: Obnova řízení je svou povahou mimořádný opravní prostředeksměřující proti pravomocným rozhodnutím vykazujícím nedostatky vezjištěnískutečného stavu věcí nebo spojeným s některýmijměnovitýmipřekážkovýmiprávnímiskutečnostmi. [1] Obnovu konania svojou povahou zaraďujeme medzi mimoriadne opravné prostriedky v správnom konaní. Nevyhnutnou podmienkou na uplatnenie tohto inštitútu je, že sa môže použiť iba voči právoplatným rozhodnutiam správnych orgánov.

Predpokladom na uplatnenie obnovy konania je nezákonnosť právoplatného rozhodnutia správneho orgánu a existencia takých skutočností, ktoré spochybňujú správnosť, pravdivosť, spravodlivosť a objektivitu rozhodnutia a správneho konania. Obnovou konania je teda možné dosiahnuť nápravu nezákonných právoplatných správnych rozhodnutí vydaním nového rozhodnutia.

Vzhľadom na to, že v prípade obnovy konania ide o mimoriadny opravný prostriedok, zákonná norma, ktorou je zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p. – ďalej len „správny poriadok“ umožňuje, ustanovuje a upravuje podmienky, za ktorých je možné tento inštitút v správnom konaní použiť. Správny poriadok koncipuje oprávnenie podať žiadosť o obnovu konania jednak účastníka správnehokonania (koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti boli právoplatným rozhodnutím priamo dotknuté), a takisto oprávňuje využiť tento inštitút aj z úradnejpovinnosti samotný správny orgán ako istú formu kontroly či dozoru, smerujúcu k odstráneniu a k náprave nezákonného stavu.

Účelom obnovy konania je odstránenie uvedených nedostatkov a vydanie nového meritórneho rozhodnutia.

Všeobecnými predpokladmi obnovy konania sú:

  1. Existencia právoplatného rozhodnutia.
  2. Existencia aspoň jedného z taxatívne ustanovených dôvodov na obnovu konania.
  3. Existencia oprávneného subjektu, ktorý podal návrh na obnovu konania. Oprávneným subjektom na podanie obnovu konania je len účastník
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály