Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Osobná asistencia osobe so zdravotným postihnutím v kontexte občianskeho a pracovného práva

Dátum: Rubrika: Právo

Osobná asistencia je jedným z kľúčových nástrojov realizácie práva osôb so zdravotným postihnutím na nezávislý spôsob života a začlenenie do spoločnosti, garantovaného Dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „Dohovor“). Nemožno preto pochybovať o povinnosti Slovenskej republiky ako zmluvnej strany Dohovoru, zabezpečiť širokú dostupnosť osobnej asistencie pre všetkých ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí ju potrebujú. Autorka si však kladie otázku, či aktuálny legislatívny rámec prístupu k osobnej asistencii možno považovať za vyhovujúci, a to aj z hľadiska právneho postavenia osobného asistenta, vykonávajúceho činnosť vykazujúcu znaky závislej práce na základe zmluvného občianskoprávneho vzťahu.

Osobná asistencia osobe so zdravotným postihnutím
Podľa čl. 1 Dohovoru
1)
, sú osobami so zdravotným postihnutím ľudia
"s dlhodobými telesnými, mentálnymi, intelektuálnymi alebo zmyslovými postihnutiami, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môžu brániť ich plnému a účinnému zapojeniu do života spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými."
Zapojením do života spoločnosti v zmysle Dohovoru rozumieme prístup ku všetkým službám ponúkaným verejnosti, ako sú bývanie, doprava, vzdelávanie, zamestnanie či rekreačné aktivity, aj prístup k udalostiam a podujatiam politického a kultúrneho života, ktorých sa chce osoba so zdravotným postihnutím zúčastniť. Takáto možnosť voľby je však skutočne reálna iba v prípade, ak sú v spoločnosti dostupné podporné služby, ktoré zmierňujú a odstraňujú dopady zdravotného postihnutia na schopnosť samostatne vykonávať každodenné aktivity a participovať na živote spoločnosti. Prístup k podporným službám je základným predpokladom realizácie práva na nezávislý spôsob života,
2)
teda práva osoby so zdravotným postihnutím žiť na ňou zvolenom mieste podľa vlastných predstáv.
3)
Právu na nezávislý spôsob života zodpovedá povinnosť štátu ako zmluvnej strany Dohovoru, zabezpečiť ľuďom so zdravotným postihnutím
"prístup k celému spektru podporných služieb, či už domácich alebo pobytových a ďalších komunitných podporných služieb vrátane osobnej asistencie".
4)
Ako zdôrazňuje Ústavný súd SR, čl. 19 Dohovoru upravujúci právo na nezávislý spôsob života a začlenenie do spoločnosti,
"neobsahuje priamo aplikovateľné subjektívne práva fyzických osôb, ale je pozitívnym záväzkom štátu, resp. upravuje zásady, ktoré je zmluvný štát povinný inkorporovať do svojho právneho poriadku a orgány aplikácie práva sú povinné tieto zásady zohľadňovať pri aplikácii príslušných vnútroštátnych normatívnych právnych aktov".
5)
Úlohou štátu je vytvoriť právno-organizačný rámec pre poskytovanie osobnej asistencie a ďalších podporných služieb nevyhnutných na realizáciu práva na nezávislý spôsob života a vyriešiť otázku ich financovania.
6)
Musí však pritom dbať na zachovanie podstaty a účelu jednotlivých podporných služieb. Osobná asistencia ako jedna z foriem podpory nezávislého života osoby so zdravotným postihnutím, sa od iných druhov osobnej pomoci odlišuje predovšetkým tým, že užívateľ osobnej asistencie (osoba so zdravotným postihnutím) riadi poskytovanie asistencie, a preto
"môže na danú službu uzatvoriť zmluvu s rôznymi poskytovateľmi alebo konať z pozície zamestnávateľa"
.
7)
Užívateľ asistencie určuje, kto, ako, kedy, kde a akým spôsobom mu bude asistovať, a teda prijíma, vedie a usmerňuje svojich asistentov.
8)
Prostriedky na financovanie osobnej asistencie pochádzajú z verejných zdrojov, pričom majú byť poskytnuté priamo osobe so zdravotným postihnutím na základe jej individuálnych potrieb.
Zo skutočnosti, že užívateľ asistencie vo vzťahu k asistentovi môže
"konať z pozície zamestnávateľa"
však nevyplýva, že ním musí skutočne byť. Z hľadiska širokej prístupnosti osobnej asistencie by mohlo byť nežiaduce podmieňovať vykonávanie osobnej asistencie uzatvorením pracovného pomeru či iného pracovnoprávneho vzťahu, a tým zaťažiť užívateľa všetkými povinnosťami zamestnávateľa. Zákonodarca tak bol konfrontovaný s úlohou zabezpečiť osobám so zdravotným postihnutím prístup k osobnej asistencii napĺňajúcej štandardy vyplývajúce z Dohovoru, avšak takým spôsobom, aby ich zároveň nezaťažil povinnosťami, ktoré im prístup k asistencii fakticky znemožnia.
Príspevok na osobnú asistenciu
Povinnosť zabezpečiť pre osoby so zdravotným postihnutím prístup k osobnej asistencii, je realizovaná poskytovaním peňažného príspevku na osobnú asistenciu na základe zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 447/2008 Z.z."). Keď­že zákon upravuje kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia, základnou podmienkou pre priznanie príspevku je uznanie za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len "ŤZP") podľa zákona č. 447/2008 Z.z.je ochorenie alebo úraz, ktoré spôsobuje dlhodobý nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností (funkčnú poruchu) v miere aspoň 50 %.
9)
Takéto zdravotné postihnutie môže spôsobovať znevýhodnenia (sociálne dôsledky) v štyroch oblastiach rozpoznaných zákonom - mobility a orientácie, komunikácie, zvýšených výdavkov a sebaobsluhy. Príspevok na osobnú asistenciu môže úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len "úrad") priznať osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby pri činnostiach v oblasti sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, premiestňovania, prepravy, dorozumievania a kontaktu s okolím
10)
uvedených v prílohe č. 4 zákona č. 447/2008 Z.z.(Zoznam činností na účely určenia rozsahu potrebnej osobnej asistencie, ďalej len "Zoznam"), ak sa tým zároveň naplní účel osobnej asistencie ustanovený zákonom. Tým je aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia, podpora nezávislosti a možnosti rozhodovať sa a ovplyvňovať plnenie rodinných rolí, a vykonávanie pracovných, vzdelávacích a voľnočasových aktivít. Osobnú asistenciu nie je možné podmieňovať druhom, stupňom alebo závažnosťou zdravotného postihnutia, a preto nie je možné vopred vymedziť, že určité zdravotné postihnutie je nezlučiteľné s dosiahnutím účelu osobnej asistencie. To, či v konkrétnom prípade žiadateľa o príspevok na osobnú asistenciu je alebo nie je možné dosiahnuť zákonom sledovaný účel, závisí od výsledku lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti. Závery lekárskeho a sociálneho posudku sú obsiahnuté v komplexnom posudku, ktorý je podkladom pre rozhodnutie o príspevku.
11)
Peňažné príspevky na kompenzáciu sú fakultatívnymi dávkami, a preto nárok na ich poskytovanie a výplatu vzniká až právoplatným rozhodnutím úradu o ich priznaní.
12)
Rozsah osobnej asistencie "krytý" príspevkom, je vyjadrený počtom hodín, potrebných na vykonanie činností zo Zoznamu, pri ktorých osoba so zdravotným postihnutím potrebuje pomoc asistenta. Do rozsahu hodín osobnej asistencie sa nezapočítava čas, počas ktorého osoba s ŤZP vykonáva zamestnanie
13)
a navštevuje materskú, základnú alebo strednú školu, ani čas, počas ktorého sa jej poskytujú sociálne služby.
14)
Rozsah osobnej asistencie sa určuje na obdobie kalendárneho roka a je najviac 7 300 hodín. Určený ročný rozsah osobnej asistencie si poberateľ príspevku čerpá počas jednotlivých kalendárnych mesiacov podľa svojich potrieb. Príspevok vypláca úrad na základe predloženého výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie za predchádzajúci kalendárny mesiac. Výška príspevku predstavuje násobok počtu hodín asistencie v príslušnom mesiaci a sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie; aktuálna výška hodinovej sadzby je 5,20 eur.
15)
Z príspevku užívateľ vyplatí odmenu svojmu osobnému asistentovi, ktorý je povinný potvrdiť jej prevzatie na určenom tlačive.
16)
Úrad môže osobe s ŤZP priznať príspevok na osobnú asistenciu, ale nepridelí jej osobného asistenta. V súlade s účelom osobnej asistencie v zmysle zákona aj Dohovoru, si užívateľ osobnej asistencie vyberá a zaškoľuje svojho asistenta. V prípade, ak s tým potrebuje pomoc, môže využiť službu sprostredkovania osobnej asistencie, poskytovanú na základe zákona o sociálnych službách.
17)
Sprostredkovanie osobnej asistencie môže vykonávať poskytovateľ sociálnej služby aj prostredníctvom agentúry osobnej asistencie zriadenej na tento účel.
Právne postavenie osobného asistenta
Zákon č. 447/2008 Z.z.kladie na osobného asistenta iba tri požiadavky - musí mať aspoň 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a nesmie byť odkázaný na pomoc inej osoby pri činnostiach, ktoré má vykonávať ako asistent. Rodinní príslušníci
18)
poberateľa príspevku môžu poskytovať osobnú asistenciu maximálne v rozsahu 1460 hodín ročne a len pri určitých činnostiach zo Zoznamu.
19)
Právne postavenie osobného asistenta - rodinného príslušníka sa inak nelíši od osobného asistenta, ktorý nie je rodinným príslušníkom.
Osobná asistencia sa vykonáva na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie, ktorú osobný asistent uzatvára s užívateľom osobnej asistencie podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"). Obsahovými náležitosťami zmluvy podľa § 23 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z.z. sú najmä druh a rozsah vykonávaných činností, obdobie výkonu osobnej asistencie, práva a povinnosti osobného asistenta, výška odmeny a spôsob jej vyplácania a dôvody odstúpenia od zmluvy.
Druh vykonávaných činností musí byť v zmluve vymedzený súladne so Zoznamom (činnosti musia byť rovnako pomenované), z príspevku môže byť hradená iba pomoc s činnosťami, ktoré úrad užívateľovi uznal do rozsahu osobnej asistencie v rámci posúdenia jeho individuálnych potrieb. Všetky úradom uznané činnosti nemusia byť obsiahnuté v jednej zmluve. Užívateľ osobnej asistencie môže uzatvoriť zmluvy s ľubovoľným počtom osobných asistentov, ktorí môžu vykonávať jednu alebo viacero činností či všetky činnosti v rôznom čase. V prípade užívateľov, ktorým bola uznaná potreba osobnej asistencie v rozsahu viac ako 3650 hodín ročne (10 hodín denne), je to aj nevyhnutné, pretože jeden asistent môže vykonávať osobnú asistenciu najviac desať hodín denne.
20)
Zmluva o výkone osobnej asistencie môže byť uzatvorená na neurčitý čas alebo určitú dobu, zmluvné strany ju
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály