Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Posunutie termínu účinnosti zmien v právnych vzťahoch pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Dátum: Rubrika: Právo

Od januára 2023 mala nadobudnúť účinnosť výrazná zmena týkajúca sa právnych vzťahov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti – zmena týkajúca sa vzniku a zániku dohôd o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Tieto legislatívne zmeny boli prijaté ešte v roku 2018, pričom každým rokom sa ich účinnosť odkladala. Tak sa stalo aj v novembri 2022, kedy parlament schválil opätovný odklad účinnosti tejto právnej úpravy.

Ako vznikajú právne vzťahy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Samotný právny vzťah, ktorého predmetom je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, vzniká uzatvorením dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ďalej len "dohoda") podľa § 12 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o zdravotnej starostlivosti").
Zákon o zdravotnej starostlivosti s ohľadom na podmienky uzatvorenia dohody rozlišuje medzi situáciami, keď má zdravotnú starostlivosť poskytovať všeobecný lekár (všeobecný lekár pre dospelých alebo pediater) a keď ju má poskytovať lekár špecialista.
Podľa § 12 ods. 7 zákona o zdravotnej starostlivosti(cit.):
"Dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa uzatvára v písomnej forme najmenej na šesť mesiacov..."
V zmysle uvedeného možno teda konštatovať, že v prípade,
ak sa pacientovi má poskytovať zdravotná starostlivosť v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých/pediatra, dohoda medzi pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti musí byť uzatvorená v písomnej forme.
V danom prípade je ustanovená aj minimálna doba trvania dohody, a to 6 mesiacov. V prípade lekárov špecialistov nie je potrebné, aby dohoda mala písomnú formu, môže byť teda uzatvorená aj v ústnej forme. Tu zároveň nie je ustanovená ani minimálna dĺžka trvania dohody.
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti - možnosť odmietnuť uzatvorenie dohody s pacientom
Vo vzťahu k pacientom platí, že majú právo vybrať si poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Je však právo výberu možné aplikovať aj v opačnom garde? Má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti taktiež právo "výberu pacienta"? Odpoveď na túto otázku by bola:
"Áno, ale..."
To "ale" ovplyvňuje samotný zákon o zdravotnej starostlivosti, ktorý
umožňuje poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti ako keby vybrať si pacienta, s ktorým pôjde do právneho vzťahu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a to tým, že mu umožňuje odmietnuť uzatvorenie dohody s pacientom/zákonným zástupcom pacienta.
Odmietnutie je však možné len, ak (k tomu pozri § 12 ods. 2 zákona o zdravotnej starostlivosti):
-
by poskytovateľ zdravotnej starostlivosti uzatvorením takejto dohody prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie,
-
osobný vzťah zdravotníckeho pracovníka k osobe, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytovať, alebo k jej zákonnému zástupcovi nezaručuje objektívne hodnotenie jej zdravotného stavu alebo
-
poskytovaniu zdravotnej starostlivosti bráni osobné presvedčenie zdravotníckeho pracovníka, ktorý má zdravotnú starostlivosť poskytovať (tento dôvod sa vzťahuje len na umelé prerušenie tehotenstva, sterilizáciu a asistovanú reprodukciu - k tomu pozri § 12 ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti).
Spôsoby ukončenia dohody po jej uzatvorení
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály