Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právny vývoj elektronického zdravotníctva v EÚ a Slovenskej republike

Dátum: Rubrika: Právo

Elektronizácia zdravotníctva predstavuje súčasť a jednu z agend procesu informatizácie spoločnosti. Vízia informačnej spoločnosti a jednotlivé princípy prechodu od industriálnej spoločnosti k informačnej spoločnosti boli formulované štátmi G7 (skupina siedmich najvyspelejších štátov sveta) a EÚ už na prelome rokov 1994 – 1995. Impulzom pre prvé diskusie a prijatie prvých dokumentov EÚ v oblasti e-Healthu boli aktivity U SA, ktoré ako prvé formulovali a uviedli elektronické služby verejnej správy vrátane zdravotníctva. Informatizácia spoločnosti a elektronizácia zdravotníctva dnes predstavujú celosvetový fenomén, ktorý prebieha vo viacerých vyspelých štátoch sveta. Právny vývoj e-Healthu je v tomto príspevku popísaný vo svetle kľúčových európskych strategických dokumentov, ktoré predstavujú nezáväzné akty definujúce ciele a nástroje na ich naplnenie, a následne vo svetle legislatívnych aktov, ktoré majú právnu silu zaviesť niektoré inštitúty „do života“.

Právny vývoj v EÚ
Je nepochybné, že zavádzanie spoločných e-Health pravidiel je potrebné na zlepšenie komunikácie pacienta s lekárom, ktorá môže prebehnúť napríklad cez internet.
1)
Štáty EÚ boli už pred desiatkami rokov vyzvané k vypracovaniu dlhodobých strategických plánov pre rozvoj a zavádzanie e-Healthu a
podpísaním Lisabonskej stratégie v roku 2000 sa zaviazali, že aj skutočne vytvoria programy zamerané na elektronizáciu zdravotníctva
a osobitne na telemedicínu.
Strategické dokumenty EÚ
Medzi prvé aktivity EÚ v oblasti informatizácie možno zaradiť strategický dokument
Európa 2020 - stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu
, ktorá predstavuje pokračovanie doterajšej Lisabonskej stratégie. Bola vydaná v roku 2010 a je zameraná na vymedzenie kľúčovej úlohy, ktorou je maximalizácia využívania informačných a komunikačných technológií (ďalej len "IKT"). Jednou zo siedmich iniciatív stratégie Európa 2020 je
Digitálna agenda pre Európu
, ktorá okrajovo spomína elektronické zdravotníctvo ako pilier zvyšovania kvality starostlivosti a upriamuje pozornosť na podmienku, aby mal každý jednotlivec zabezpečené právo na bezpečné uloženie zdravotných informácií o svojej osobe v zdravotnom systéme, ku ktorému sa možno dostať prostredníctvom internetu.
2)
Pre budovanie samotného elektronického zdravotníctva boli ďalej významné oznámenia Európskej komisie (ďalej len "EK") k Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov (ďalej len "oznámenie"). V roku 2004 bolo vydané oznámenie s názvom
e-Zdravie - zlepšenie zdravotnej starostlivosti pre európskych občanov: Akčný plán pre európsky priestor elektronického zdravotníctva
. Išlo o jeden z prvých dokumentov zaoberajúcich sa špecificky problematikou e-Healthu, ktorý objasnil výhody elektronického zdravotníctva, výzvy širšej implementácie, role kľúčových subjektov a na záver uviedol opatrenia, ktoré by mali členské štáty prijať s cieľom zlepšiť kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti. O štyri roky neskôr vydala EK ďalšie oznámenie, v tomto prípade išlo o
Oznámenie o telemedicíne v prospech pacientov, systémov zdravotnej starostlivosti a spoločnosti
, v ktorom opätovne uznáva veľký potenciál IKT pre aplikácie elektronického zdravotníctva a v celom dokumente sa sústreďuje na zvýraznenie telemedicíny. Aj v tomto dokumente uvádza komisia v závere opatrenia pre členské štáty, ktoré majú implementovať, aby sa telemedicína stala skutočnosťou, a to predovšetkým vyriešením technických, ale i právnych otázok.
2)
Môžeme teda konštatovať, že pojem "telemedicína" sa v európskom priestore začína objavovať od roku 2008.
Ďalším významným strategickým aktom EÚ pre oblasť elektronického zdravotníctva je
Akčný plán elektronického zdravotníctva na roky 2012 - 2020 - inovačná zdravotná starostlivosť pre 21. storočie
, prijatý v roku 2012. V tomto pláne sa EK vyjadrila k viacerým dôležitým otázkam súvisiacim s e-Healthom, akými sú význam telemedicíny a jej možné prínosy, interoperabilita informačných systémov elektronického zdravotníctva a ochrana osobných údajov.
Napokon, jedným z najnovších nelegislatívnych aktov na pôde EÚ je
Oznámenie o uľahčovaní digitálnej transformácie zdravotnej a inej starostlivosti na digitálnom jednotnom trhu, posilňovaní postavenia občanov a budovaní zdravšej spoločnosti
z roku 2018. Tento akt trochu pozmenil pojmoslovie a v súvislosti s elektronickým zdravotníctvom zaviedol nové výrazy, ako "digitalizácia", "digitálne nástroje", "digitálne riešenia" či "digitálna transformácia". EK sa v tomto dokumente zaviazala prijať ďalšie opatrenia, a to predovšetkým v oblastiach cezhraničného prístupu občanov k svojim zdravotným údajom a ich sprístupňovania iným osobám a v oblastiach digitálnych nástrojov pre liečbu orientovanú na jednotlivca. Hoci tento materiál nedefinuje "digitalizáciu", už predpokladá používanie tohto výrazu a zdôrazňuje, že digitalizácia môže podporiť reformy systémov zdravotnej starostlivosti a ich prechod na nové modely starostlivosti so zameraním na potreby ľudí a umožniť prechod od systémov nemocničnej starostlivosti k štruktúram komunitnejšieho a integrovanejšieho charakteru. Digitálne nástroje môžu využiť vedecké poznatky na to, aby sa občanom pomohlo udržiavať sa v dobrom zdravot
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály