Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Prísnejšie pravidlá pre zákazky s nízkou hodnotou financované z fondov Európskej únie

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Už názov prezrádza, že zákazky s nízkou hodnotou predstavujú z pohľadu finančného limitu najmenej významné zákazky, a preto by sa dalo predpokladať, že sú spojené s najjednoduchším postupom. Uvedené pravidlo nepochybne platí s jednou „drobnou“ výnimkou, ktorú reprezentujú zákazky s nízkou hodnotou financované z fondov Európskej únie (ďalej aj ,,EÚ“). Ak sa vo všeobecnosti hovorí, že „eurofondové“ verejné obstarávanie má nastavené prísnejšie pravidlá, nie je možné tento názor stiahnuť na všetky postupy verejného obstarávania. Zákon o verejnom obstarávaní je iba jeden a v prípade nadlimitných alebo podlimitných zákaziek nie sú stanovené pri „eurofondových“ zákazkách pravidlá, ktoré by sprísňovali požiadavky na zverejňovanie zákaziek, vyhodnocovanie podmienok účasti, stanovili povinnosť určovať dlhšie lehoty na predkladanie ponúk a pod. Pri zákazkách s nízkou hodnotou však toto pravidlo neplatí a skutočne treba priznať, že tie „eurofondové“ majú prísnejšie pravidlá, ktoré by sme nenašli v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo ,,ZVO“). Cieľom tohto článku je predstaviť tieto pravidlá a na záver vysvetliť dôvody, pre ktoré boli takto nastavené ...

Kde hľadať pravidlá pre zadávanie „eurofondových“ zákaziek s nízkymi hodnotami?

Základným dokumentom upravujúcim kontrolu verejného obstarávania financovaného z fondov EÚ je Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej aj „systém riadenia“), presnejšie kapitola 3.3.7 upravujúca kontrolu verejného obstarávania. Zákazkám s nízkou hodnotou je venovaná samostatná podkapitola a systém riadenia upravuje základné povinnosti, ktoré sú prijímatelia príspevku z fondov EÚ povinní splniť v prípade, že zadávajú zákazku, ktorá je z pohľadu finančného limitu zákazkou s nízkou hodnotou. Osobitnú pozornosť si ešte zaslúži Metodický pokyn centrálneho koordinačného orgánu (CKO) č. 14 k zadávaniu zákaziek v hodnote nad 5 000 eur, ktorý sa špeciálne venuje pravidlám na zadávanie zákaziek tohto typu a je voľne dostupný na webovom sídle partnerskadohoda.gov.sk.

Úprava zákaziek s nízkymi hodnotami v zákone o verejnom obstarávaní

V zákone o verejnom obstarávaní úpravu zákaziek s nízkou hodnotou nehľadajte v jeho úvode, ako tomu bolo od 1. júla 2013 v zákone č. 25/2006 Z. z., ale z pohľadu štruktúry zákona sa základné pravidlá na ich zadávanie posunuli za podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska a ich úprava je predmetom § 117 ZVO, ktorý znie nasledovne:

,,(1) Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

(2) Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.

(3) Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy.

(4) Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich päť rokov od uzavretia zmluvy; § 24 sa nepoužije.“

Ako možno vidieť, úprava zákaziek s nízkou hodnotou je pomerne skromná a všeobecná, zákon určuje jasné pravidlá najmä v oblasti zverejňovania ich výsledkov (súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur), evidenciu dokladov a formu zmluvy. Z pohľadu verejného obstarávania rozhodujúcu časť upravujúcu procesný postup zadávania zákazky zákonodarca uvádza iba všeobecným pravidlom, podľa ktorého vynaložené náklady na predmet zákazky majú byť primerané jeho kvalite a cene. Zákon sa nezmieňuje ani o povinnom výkone prieskumu trhu, ktorý by bol realizovaný napríklad oslovením troch vybraných záujemcov v záujme zabezpečenia hospodárskej súťaže, ani o pravidle, podľa ktorého by mali byť ponuky vyhodnocované na základe jasne uvedených kritérií, napríklad na základe kritéria najnižšej ceny.

Základné pravidlo o obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou, a to aby vynaložené náklady boli primerané jeho kvalite a cene, bolo v rovnakom znení uvedené aj v predchádzajúcom zákone o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z., či už v ustanovení § 102 alebo od 1. júla 2013 v ustanovení § 9 ods. 9. Určitá vyššia miera transparentnosti platila všeobecne v prípade zverejňovania pre každú zákazku s nízkou hodnotou iba 8 mesiacov, keď súčasťou § 9 ods. 9 bolo počas obdobia 8 mesiacov nasledovné pravidlo: „Ak je predpokladaná hodnota zákazky podľa prvej vety rovnaká alebo vyššia než 1 000 eur, je verejný obstarávateľ povinný v profile zverejniť zadávanie takejto zákazky najmenej tri pracovné dni pred jej zadaním; ak je verejný obstarávateľ v časovej tiesni z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, zverejní jej zadanie najneskôr v deň jej zadania.“

V prípade „eurofondových“ zákaziek s nízkou hodnotou však predstavuje § 117 ZVO iba odrazový mostík k vlastným pravidlám, ktoré sú prísnejšie, podrobnejšie, ale aj transparentnejšie, a preto stojí za to si ich priblížiť.

Úvod do „eurofondových“ zákaziek s nízkou hodnotou

Na úvod musí verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, ktorého v žargóne eurofondov označujeme pojmom prijímateľ, určiť predpokladanú hodnotu zákazky. Na výber má z možností ako prieskum trhu (e-mailový, prieskum cez web), aktuálne známe plnenie, prípadne iný vhodný spôsob alebo kombinácia uvedených spôsobov. Po získaní informácie o predpokladanej hodnote zákazky postupuje podľa pravidiel určených pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou v prípade, že jej hodnota je do 5 000 eur. V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky je 5 000 eur a vyššia, je potrebné posúdiť, či ide o bežne dostupný tovar, službu, prípadne stavebnú prácu. Pre tento účel poslúži test bežnej dostupnosti, ktorý vydal Úrad pre verejné obstarávanie. V prípade, že ide o nie bežne dostupný tovar, prácu alebo službu, je limit pre zákazku s nízkou hodnotou do 20 000 eur v prípade tovarov a služieb a 70 000 eur v prípade stavebných prác. Ak však ide o bežne dostupný tovar, prácu alebo službu v hodnote 5 000 eur a viac, je potrebné uplatniť postup zadávania podlimitnej zákazky s využitím elektronického trhoviska. Osobitnou kategóriou sú služby podľa prílohy č. 1 k zákonu o verejnom obstarávaní, medzi ktoré patria sociálne služby a iné osobitné služby (napr. vzdelávacie, kultúrne, hotelové a reštauračné služby), kde je finančný limit pre zákazku s nízkou hodnotou až do 200 000 eur, a tak pre

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály