Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

SANKČNÁ PRÁVOMOC ÚRADU PRE DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU

Dátum: Rubrika: Právo

Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 581/2004 Z.z.") ustanovil Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") v oblasti verejnej správy okrem kontrolnej (tzv. dohľadovej) a regulačnej právomoci, aj sankčnú právomoc, a to vo vzťahu k subjektom participujúcim v systéme verejného zdravotného poistenia v oblasti zdravotníctva.
Vo všeobecnosti právna teória definuje právomoc ako súhrn oprávnení a povinností, ktoré zákon priznáva príslušnému orgánu na výkon jeho činnosti (kompetencie). Úrad bol zriadený zákonom ako právnická osoba, ktorému sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad verejným zdravotným poistením a dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Realizovaním zákonom zverenej právomoci úradu vzniká medzi úradom ako orgánom verejnej moci a subjektom, ktorému normy verejného práva ukladajú určitú právnu povinnosť alebo priznávajú určité právo na úseku verejnej správy v oblasti zdravotníctva právny vzťah, tzv. verejnoprávny vzťah. Súčasťou každého právneho poriadku, t.j. aj právneho poriadku Slovenskej republiky, sú zákonné ustanovenia, ktoré počítajú s tým, že nie každý subjekt plní povinnosti, ktoré mu ukladá zákon. Porušením týchto právnych povinností na jednotlivých úsekoch verejnej správy vrátane právnych povinností na úseku správy zdravotníctva, dochádza k protiprávnemu konaniu a k vzniku administratívnoprávnej zodpovednosti subjektov. K protiprávnemu konaniu subjektov dochádza z rôznych dôvodov, ako napríklad z neznalosti svojich práv a povinností, opomenutím, z nedbanlivosti a dokonca aj úmyselným porušením povinností alebo ohrozením práv a právom chránených záujmov.
Subjekty verejného zdravotného poistenia na úseku zdravotníctva a prehľad konkrétnych sankčných oprávnení úradu
1.
Úrad a zdravotná poisťovňa
Podľa ustanovenia § 50 ods. 1 zákona č. 581/2004 Z.z., ak úrad zistí nedostatky v činnosti zdravotnej poisťovne, ktoré vyplývajú z nedodržiavania ustanovení:
-
zákona č. 581/2004 Z.z.,
-
osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 580/2004 Z.z. o zdra­votnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 580/2004 Z.z.") alebo
-
podmienok určených v povolení na vykonávanie verejného zdravotného poistenia, ktoré vydáva úrad,
môže podľa závažnosti, miery zavinenia a povahy zistených nedostatkov
zdravotnej poisťovni:
a)
obmedziť alebo dočasne zasta­viť voľné nakladanie s aktívami,
b)
uložiť predbežné opatrenie,
c)
zrušiť povolenie z dôvodov ustanovených týmto zákonom (§ 39 ods. 2),
d)
uložiť povinnosť vypracovať ozdravný plán (§ 51),
e)
zaviesť nútenú správu nad zdravotnou poisťovňou (§ 52 až 60),
f)
nariadiť prevod poistného kme­ňa (§ 61),
g)
dočasne zastaviť oprávnenie prijímať a potvrdzovať prihlášky na verejné zdravotné poistenie a uzatvárať zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (§ 62),
h)
uložiť povinnosť predkladať oso­bitné výkazy, hlásenia a správy,
i)
uložiť povinnosť vykonať opra­vu účtovných záznamov,
j)
uložiť povinnosť skončiť nepovolenú činnosť,
k)
uložiť povinnosť zúčtovať straty z hospodárenia so základným imaním po zúčtovaní strát s nerozdeleným ziskom z mi­nulých rokov a s fondmi tvorenými zo zisku,
l)
uložiť povinnosť krátiť výdavky na prevádzkové ­činnosti zdravotnej poisťovne (§ 6a) o pre­kročenú sumu v kalendárnom roku, v ktorom sa prekročenie zistilo,
m)
uložiť pokutu (§ 64 ods. 1).
Z uvedeného prehľadu opatrení a sankcií, ktoré môže úrad uložiť zdravotnej poisťovni, ak zistí nedostatky v jej činnosti, vyplýva (vzhľadom na ich povahu a výpočet), že v prvom rade ide o opatrenia nepeňažnej povahy, smerujúce k zabezpečeniu riadnej činnosti a nepretržitého fungovania zdravotnej poisťovne. Zdravotné poisťovne sú akciové spoločnosti založené na účely vykonávania verejného zdravotného poistenia na základe povolenia úradu na vykonávanie verejného zdravotného p
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály