Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Status odborného zástupcu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Dátum: Rubrika: Právo

Inštitút odborného zástupcu v oblasti zdravotníctva je v slovenskom právnom poriadku upravený dlhodobo. Jeho základné rysy nájdeme vo viacerých zdravotníckych zákonoch, a preto postavenie odborného zástupcu nie je vždy stopercentne jednotné. V rámci tohto príspevku sa bližšie pozrieme na postavenie odborného zástupcu v rámci troch zdravotníckych zákonov.

Medzi subjektami pôsobiacimi v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti je inštitút odborného zástupcu pomerne známy. Slovné spojenie odborný zástupca je však často terminologicky nahradzovaný laickým výrazom "odborný garant", resp. "garant". Vzhľadom na to, že pojem garant zdravotnícke zákony nepoužívajú, budeme aplikovať v rámci tohto príspevku výlučne zákonný výraz odborný zástupca.
Podstatnú časť matérie týkajúcu sa inštitútu odborného zástupcu nájdeme v zákone č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti"). Licencie na výkon činnosti odborného zástupcu sa vydávajú celkovo dvadsiatim druhom zdravotníckych pracovníkov. Taxatívny výpočet povolaní nájdeme upravený v § 68 ods. 1 písm. c) zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, v konkrétnosti ide o povolanie: lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, nutričný terapeut, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, technik pre zdravotnícke pomôcky, farmaceutický laborant, ortopedický technik, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik.
Jednou z mnohých podmienok na získanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia majúceho formu právnickej osoby je určenie odborného zástupcu, ktorý disponuje licenciou na výkon činnosti odborného zástupcu v tomto povolaní. Odborným zástupcom je podľa § 12 ods. 9 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti fyzická osoba osobne zodpovedajúca za odborné poskytovanie zdravotnej starostlivosti v konkrétnom zdravotníckom zariadení, pričom s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti má byť v pracovnoprávnom alebo inom obdobnom vzťahu. V prípade zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti sa určuje odborný zástupca pre každé zdravotnícke povolanie. Podľa § 12 ods. 10 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti platí, že odborný zástupca môže byť určený len pre jedno zdravotnícke zariadenie. Výnimku z tohto pravidla predstavujú ambulancie a mobilné hospice. Tento zákonný limit sleduje cieľ zachovania určitej kvalitatívnej úrovne odbornej garancie, ktorá by v prípade multiplicity zdravotníckych zariadení garantovaných len jedným odborným zástupcom mohla byť potenciálne ohrozená.
V rámci dlhšieho pôsobenia odborného zástupcu môže dôjsť k rozličným skutočnostiam. Môže ísť o zmenu osoby odborného zástupcu, k prerušeniu alebo k ukončeniu jeho činnosti. Zmena odborného zástupcu vyžaduje podľa § 17 ods. 1 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti vydanie nového povolenia, pričom pôvodné povolenie bude týmto zrušené. V praxi však môže dôjsť aj k ďalším okolnostiam, ktoré sa priamo týkajú odborného zástupcu. Napríklad môže dôjsť k úmrtiu odborného zástupcu alebo k náhlemu a neočakávanému prerušeniu, resp. nemožnosti vykonávať činnosť odborného zástupcu. V takýchto prípadoch sa má aplikovať inštitút náhradného odborného zástupcu, ktorý je upravený v § 17a zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Náhradný odborný zástupca m
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály